Bank - wikipedia

advertisement
BANK – przedsiębiorstwo wykonujące działalności polegającą na przyjmowaniu
depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego
oraz innych czynności, określonych przepisami prawa i wymienionych w statucie
banku.Nazwa "bank" pochodzi od włoskiego słowa banco, oznaczającego ławkę,
przy której pracowali włoscy handlarze zajmujący się przekazywaniem monet
kruszcowych od jednych klientów do drugich.Na gruncie obowiązujących przepisów
używanie nazwy "bank" (oraz "kasa") jest zastrzeżone wyłącznie dla banków w
rozumieniu przepisów prawa bankowego.Czynności bankoweUsługi świadczone
przez banki są na gruncie prawa bankowego określane mianem czynności
bankowych. Zgodnie z art. 5 Prawa bankowego czynności bankowe dzielą się na:·
czynności zastrzeżone wyłącznie dla banków (tzw. czynności bankowe sensu
stricto): o
tworzenie i prowadzenie rachunków bankowych; o udzielanie
kredytów; o udzielanie gwarancji i potwierdzanie akredytyw; o
emisja bankowych
papierów wartościowych; o
organizowanie rozliczeń pieniężnych; o emitowanie
instrumentów pieniądza elektronicznego; o
inne czynności, które mocą przepisów
prawa zostały zastrzeżone wyłącznie dla banków; · czynności dozwolone także
niektórym podmiotom niebankowym (tzw. czynności bankowe sensu largo): o
udzielanie pożyczek pieniężnych; o
udzielanie poręczeń; o
operacje
wekslowe i czekowe, których przedmiotem są warranty; o terminowe operacje
finansowe; o nabywanie i zbywanie wierzytelności (wierzytelności wymagalne mogą
być sprzedawane w drodze przetargu lub na podstawie oferty publicznej); o
czynności zlecone w związku z emisją papierów wartościowych; o
przechowywanie przedmiotów, papierów wartościowych, usługi polegające na
udostępnianiu skrytek sejfowych; o
inne wymienione w ustawie; Oprócz tego
ustawa dozwala bankom na wykonywanie innych czynności, nie związanych z istotą
ich działalności (np. usługi w zakresie doradztwa finansowego, usługi certyfikacyjne
związane z podpisem elektronicznym, nabywanie akcji i udziałów, obrót papierami
wartościowymi etc.)Rodzaje bankówPodstawowe rodzaje banków w systemie
bankowym to:·
bank centralny, · banki operacyjne (komercyjne, świadczące
usługi tzw. klientowi masowemu): o
banki uniwersalne; o
banki
wyspecjalizowane (np. hipoteczne, wspierające budownictwo mieszkaniowe etc.).
Istnieje także podział banków ze względu na prawną formę działalności:· banki
państwowe (przedsiębiorstwa państwowe); · banki spółdzielcze (spółdzielnie); ·
banki w formie spółek akcyjnych. Bankami nie są spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe, choć często bywają z nimi (a zwłaszcza z bankami
spółdzielczymi) mylone.Nadzór bankowyKomisja Nadzoru Bankowego sprawuje
nadzór nad działalnością wszystkich banków w Polsce. Organem wykonawczym
Komisji, realizującym i koordynującym decyzje oraz określone przez nią zadania jest,
wydzielony organizacyjnie w strukturze NBP, Generalny Inspektorat Nadzoru
Bankowego.Zgodnie z art. 25 ust. 2 Ustawy o NBP do zadań Komisji Nadzoru
Bankowego należy w szczególności:· określanie zasad działania banków
zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych przez
klientów w bankach, ·
nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania ustaw,
statutu i innych przepisów prawa oraz obowiązujących je norm finansowych, ·
dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków i
przedstawianie ich Radzie Polityki Pieniężnej oraz wpływu polityki pieniężnej,
podatkowej i nadzorczej na ich rozwój, opiniowanie zasad organizacji nadzoru
bankowego i ustalanie trybu jego wykonywania.Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) instytucja sprawująca nadzór nad działalnością polskich banków. Powstała w 1997 r.
Organem wykonawczym Komisji jest Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego działający w strukturze Narodowego Banku Polskiego.Zadanie Komisji:· Określanie
zasad działania banków zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych
zgromadzonych przez klientów w bankach · Nadzorowanie banków w zakresie
przestrzegania ustaw, statutu i innych przepisów prawa oraz obowiązujących je norm
finansowych ·
Dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków i
przedstawianie ich Radzie Polityki Pieniężnej oraz wpływu polityki pieniężnej,
podatkowej i nadzorczej na ich rozwój · Opiniowanie zasad organizacji nadzoru
bankowego i ustalanie trybu jego wykonywania źródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bankdziękujemy_________________________________
_____________________________________________________
Download