Kierunek: Zarządzanie KARTA PRZEDMIOTU NAZWA

advertisement
Kierunek: Zarządzanie
KARTA PRZEDMIOTU
NAZWA PRZEDMIOTU
Bankowość
LICZBA GODZIN
System studiów
Ogółem
godzin
Wykład
Ćw. aud.
45
30
15
Stacjonarne
Typ przedmiotów
Rok studiów / semestr studiów
Lab./
Warszt./
Projekt
Semin.
Ćw.
ter.
ECTS
4
specjalnościowe
III/5
CEL PRZEDMIOTU:
C1- poznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania systemu bankowego, znaczenia systemu bankowego w gospodarce
rynkowej, procedur bankowych.
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
(W TYM PRZEDMIOTY WPROWADZAJĄCE)
1. Mikroekonomia
2. Finanse
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK1- Poznanie budowy systemu bankowego, jego funkcji i mechanizmu działania.
EK2- Umiejętność oceny wpływu sektora bankowego na sytuację makroekonomiczną, a także oceny wpływu stabilności
systemu finansowego na działalność bankową. Poznanie zasad i metod zarządzania bankiem; konstruowania oferty
produktowo-usługowej oraz zasad kalkulacji instrumentów bankowych; identyfikowania, analizowania i zarządzania ryzykiem
bankowym; oceniania sytuacji ekonomiczno-finansowej banków.
TREŚCI PROGRAMOWE
W1 Pieniądz i polityka pieniężna. Istota, formy występowania i funkcje pieniądza. Emisja pieniądza a wielkość podaży
pieniądza. Cele i instrumenty polityki pieniężnej. W2 Bank i system bankowy. Rodzaje i funkcje banków w gospodarce
rynkowej. System bankowy w Polsce i kierunki jego przekształceń. Podstawowe zasady wykonywania czynności bankowych.
W3. Bank centralny w gospodarce rynkowej. Zadania, funkcje i rola banku centralnego w systemie finansowym państwa.
Nadzór bankowy w Polsce a NBP. Regulacje ostrożnościowe. W4. Bank komercyjny jego organizacja i zarządzanie. Podstawy
prawne funkcjonowania banków komercyjnych. Zasady funkcjonowania banków komercyjnych. Bank komercyjny na rynku
finansowym. W5. Operacje depozytowe banku. Operacje bankowe i ich rodzaje. Rola depozytów w kształtowaniu działalności
kredytowej banku. Bankowy Fundusz Gwarancyjny.W6. Działalność kredytowa banku. Istota, funkcje i rodzaje kredytów
bankowych. Procedury kredytowe. Metody oceny zdolności kredytowej. Prawne formy zabezpieczenia zwrotności kredytów.
Windykacja należności. W7. Operacje pośredniczące banku. Krajowe i zagraniczne operacje rozliczeniowe. W8. Zarządzanie
ryzykiem w banku komercyjnym. Ryzyko bankowe i jego rodzaje. Metody ograniczania ryzyka bankowego. Instrumenty
pochodne w ograniczaniu ryzyka bankowego.
CW1.Wprowadzenie do problematyki przedmiotu. Pieniądz i polityka pieniężna: Istota, formy występowania i funkcje
pieniądza. Emisja pieniądza a wielkość podaży pieniądza Cele i instrumenty polityki pieniężnej. CW2. Bank i system bankowy:
Rodzaje i funkcje banków w gospodarce rynkowej. System bankowy w Polsce i kierunki jego przekształceń. Podstawowe
zasady wykonywania czynności bankowych CW3. Bank centralny w gospodarce rynkowej: Zadania, funkcje i rola banku
centralnego w systemie finansowym państwa. Polityka pieniężna NBP w okresie transformacji systemowej. Nadzór bankowy w
Polsce a NBP. Regulacje ostrożnościowe. CW4. Bank komercyjny-jego organizacja i zarządzanie: Podstawy prawne
funkcjonowania, zasady funkcjonowania banków komercyjnych . Bank komercyjny na rynku finansowym. CW5. Operacje
depozytowe banku: Operacje bankowe i ich rodzaje. Rola depozytów w kształtowaniu działalności kredytowej banku. Lokaty
międzybankowe jako źródło zasilania banku. Bankowy Fundusz Gwarancyjny. CW6. Działalność kredytowa banku; Istota,
funkcje i rodzaje kredytów bankowych. Procedury kredytowe. Metody oceny zdolności kredytowej. Prawne formy
zabezpieczenia zwrotności kredytów. Windykacja nalewności. CW7. Operacje pośredniczące banku. CW8. Zarządzanie
ryzykiem w banku komercyjnym: Ryzyko bankowe i jego rodzaje. Metody ograniczania ryzyka bankowego. Instrumenty
pochodne w ograniczaniu ryzyka bankowego.
Forma zajęć - wykłady
Liczba
godzin
Forma zajęć –
ćwiczenia audytoryjne
Liczba
godzin
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 -
4
4
4
4
4
4
4
2
CW1CW2CW3CW4CW5CW6CW7CW8-
2
2
2
2
2
2
2
1
30
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1. rzutnik multimedialny
SUMA GODZIN
SUMA GODZIN
15
Forma zajęć –
projektowe (P)
laboratoryjne (L)
warsztatowe (W)
Liczba
godzin
SUMA GODZIN
2 .tablica słuchościeralna
SPOSOBY OCENY (F - FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)
F1 Aktywność na zajęciach
F2 Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy – dyskusja
F3 Praca z książką – referat
F4- ocena z kolokwium
P1 ocena z egzaminu
OBCIĄZENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się pracy pisemnej (referat)
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do egzaminu
SUMA:
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU
Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
45
10
5
40
100
4
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
1. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.
2. Korenik D., Innowacyjne usługi banku, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.
3. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2005.
4. Jaworski W., Zawadzka Z. (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2005.
5. Baka W., Bankowość europejska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.
6. Źródła internetowe: dokumenty, raporty i regulacje prawne NBP oraz EBC.
Download