bankowosc-miedzynarodowa-wyklad-michal

advertisement
.
14
Zakon (1118-1321) posiadał pełną niezależność od władz kościelnych i świeckich (z wyjątkiem
papieża).
Zakon zwolniny był z płacenia dziesięciny.
Mógł przejmować i zatrzymywać wszelkie zdobyte bogactwa.
Zakon finansował lub kredytował rycerzy uczestniczących w wyprawach krzyżowych (ekwipunek,
poóż, wykup z niewoli).
Ze względu na liczne przywileje oraz zgromadzony ogromny majątek, w tym ziemski, zakon mogł
rozwinąć system przyjmowania depozytów oraz udzielania kredytów.
Zakon rozwinął również system listów kredytowych.
Rozwój pieniądza złotego - W XIII w. intensywny rozwój systemu pieniądza złotego (bicie złotych
monet).
- Coraz większa złożoność systemów monetarnych oraz ich większa współzależność powodowały
konieczność wymiany pieniądza i ustalania kursów) walut.
- Powiązanie waluty krajowej z wartością kruszcu, z którego bito monety.
- Na rynku dostępne były również monety zdawkowe (monety z metali nieszlachetnych - miedziaki)
oraz pieniądz papierowy. Obie waluty oparte były na zaufaniu do władzy bijącej monetę, a nie na
wartości materiału, z którego zrobiony był pieniądz.
Banki międzynarodowe w okresie średniowiecza Ławy bankierskie: -Wymiana walutowa monet
bitych przez różnych władców.
-Przechowywanie depozytów w zamian za wydanie weksli.
Duże domy handlowe: - Wymiana nadwyżki środków pochodzących z handlu.
- Udzielanie kredytu kupieckiego
- Wystawianie weksli
Lombardy: - Obsługa pątników oraz udzielanie pożyczek na poóż w zamian za zastaw dóbr
osobistych.
XIV-XVI w. - Migracja bankowości od krajów śródziemnomorskich do krajów Europy Północnej
(Niemiec, Francji oraz Niderlandów).
- Wypracowanie wiarygodności i zaufania w stosunku do banków umożliwiło emisję pieniądza
papierowego w formie wielostronnych porozumień kredytowych.
- Zacieśnienie współpracy kredytowej spowodowało wzmocnienie powiązań pomiędzy rodami
bankierów w Europie.
- Bankierzy wybierają również waluty rozliczeń i kredytów międzynarodowych.
- Monety są bite w złocie, a pieniądz papierowy ma ustalony w złocie swój parytet.
Lata kolejne - Handel pieniądzem - Żydzi obsługują finansowo dwory królewskie i władców (mają
zakaz handlu i wytwórczości - stąd koncentrują się na pieniądzu).
- Żydzi sprowadzani są przez władców chrześcijańskich oraz muzułmańskich.
- Zajmują się przyjmowaniem depozytów, kredytowaniem, prowadzeniem rozliczeń, ustalaniem
zawartości kruszcu w monetach, wyceną pieniądza opartego na zaufaniu.
(…)
… na bieżąco w ciągu dnia, a nie w wyznaczonych momentach dnia).
SORBNET obsługuje:
- indywidualne zlecenia płatnicze banków, wynikające z operacji na rynku międzybankowym oraz
operacji z bankiem centralnym
- zlecenia Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR)
- zlecenia płatnicze Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW)
- zlecenia własne NBP
- Wysokokwotowe/pilne zlecenia klientowskie (powyżej 1 mln…
… rachunków prowadzonych w Centrali NBP.
Pośrednictwo NBP w rozliczeniach w euro w systemie TARGET2, a tym samym funkcjonowanie
systemu SORBNET-EURO w NBP, możliwe będzie maksymalnie do maja 2012r.
TARGET2
TARGET2 to paneuropejski system międzybankowych rozliczeń w euro, w czasie rzeczywistym.
System uruchomiony pod nadzorem Europejskiego Banku Centralnego w listopadzie 2007 roku.
NBP przystąpił do niego 19…
… skoncentrował się na koordynacji i spieraniu współpracy banków centralnych i innych
organizacji międzynarodowych, a także na wspieraniu stabilności monetarnej i finansowej w
Europie.
Już w latach 30. bank prowadzi własne badania oraz gromadzi dane statystyczne dotyczące
stabilności monetarnej i finansowej w skali międzynarodowej. Do początku lat 70. bank wspiera i
chroni funkcjonowanie systemu z Bretton Woods…
… Izba Rozliczeniowa (KIR), która rozpoczęła działalność operacyjną w 1993r.
System KIR obejmuje wymianę detalicznych zleceń płatniczych, ich rejestrację i ustalenie
wzajemnych zobowiązań, a także przedstawienie NBP wyników rozliczeń banków.
***
Rozliczenia polega na ustaleniu kto komu ile jest winien (Clearing)
Rozrachunek (Settlement) - faktyczne zapłaty (fizyczne przekazanie pieniędzy)
***
KIR
W KIR…
Rachunek bankowy - definicja i rodzaje
Bankowość - Leszek Dziawgo - Wykłady
Podstawowe pojęcia z bankowości
Wykład - bankowość
Bankowość - system bankowy
Bankowość - pojęcia, wykłady
Reklama

























Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego






.
Download