Narodowy Bank Polski

advertisement
Dr Urszula Banaszczak - Soroka
Historia banku centralnego w Polsce
C. Leszczyńska, Zarys historii polskiej bankowości centralnej , NBP,
Warszawa 2010
Bank Polski ( 1828 – 1886)
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa
(1918 – 1924 tymczasowo pełniła rolę banku emisyjnego)
Bank Polski (1924 – 1945)
Narodowy Bank Polski
(od 1945 – 1989 bank
depozytowo – kredytowy a od 1989 bank centralny)
Rola NBP
„Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski.
Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz
ustalania i realizowania polityki pieniężnej. NBP odpowiada
za wartość polskiego pieniądz”
(art. 227 Konstytucji RP)
„Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie
stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu
polityk gospodarczej rządu o ile nie ogranicza to
podstawowego celu NBP”
(art. 3 ustawy o NBP)
Podstawowe zadania NBP
Organizowanie rozliczeń pieniężnych
Prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi
Prowadzenie działalności dewizowej w granicach ustalonych
ustawami
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu
Regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie
Kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu
bankowego
Działanie na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego w
ramach Komitetu Stabilności Finansowej
Opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego
oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Wykonywanie innych zadań określonych ustawami
(art. 3 ust. 2 ustawy o NBP)
Instrumenty polityki pieniężnej
Bezpośrednie
Pośrednie (rezerwy obowiązkowe, operacje depozytowo –
kredytowa, polityka otwartego rynku)
Perswazyjne
Inne
Stopy NBP
30
25
Axis Title
20
stopa referencyjna
15
stopa lombardowa
redyskonto weksli
10
5
0
depozytowa
Download