NBP

advertisement
owy Bank Polski
emysław Mazurek
wowe wiadomości
NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.
Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawi
Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa.
BP według Konstytucji
wyłączne prawo emisji pieniądza;
ustalania i realizowania polityki pieniężn
Narodowy Bank Polski odpowiada za w
tałe zadania NBP
utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rzą
zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego państwa poprzez zarządzanie re
opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej
wykonuje działalność edukacyjną i informacyjną dotyczącą w szczególności upowszechnian
NBP może być członkiem międzynarodowych instytucji finansowych i bankowych.
rozwój systemu płatniczego,
obsługa Skarbu Państwa,
Organy NBP
Organami są:
prezes NBP,
Rada Polityki Pieniężnej
Zarząd NBP.
Prezes NBP
Prezes NBP jest powoływany
przez Sejm
na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
na 6-letnią kadencję;
jest on przewodniczącym
Rady Polityki Pieniężnej
zarządu NBP.
Polityki Pieniężnej
W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzi:
prezes NBP jako przewodniczący;
dziewięciu członków,
powoływanych po trzech:
przez Prezydenta;
przez Sejm;
przez Senat.
Zadani RPP
coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej
podstawowych zasad jej realizacji.
Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych,
określa zasady operacji otwartego rynku
ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej.
Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP.
Zarząd NBP
Zarząd Narodowego Banku Polskiego kieruje:
jego działalnością;
realizacja uchwał Rady Polityki Pieniężnej;
uchwalanie i realizowanie planu działalności NBP;
wykonywanie zatwierdzonego przez Radę planu finansowego;
realizacja zadań z zakresu polityki kursowej i systemu płatniczego.
unkcje NBP
Bank emisyjny
NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem pła
Bank banków
NBP pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, które mają na celu zapewnienie bez
Narodowy Bank Polski jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu
Centralny bank państwa
NBP prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i cen
Download