Prezes NBP

advertisement
Bank NBP
1. O Banku
2.Prawo Bankowe
3.Narodowy Bank Polski
4.Prezes NBP
5.Lista prezesów NBP
O banku

Bank – osoba prawna
wykonująca działalność
gospodarczą, polegającą na
przyjmowaniu depozytów,
udzielaniu kredytów,
wydawaniu instrumentów
pieniądza elektronicznego
oraz innych czynności,
określonych przepisami
ustawy Prawo Bankowe i
wymienionych w statucie
banku.
Prawo Bankowe
Usługi świadczone przez banki są na gruncie prawa bankowego określane mianem
czynności bankowych. Zgodnie z art. 5 prawa bankowego czynności bankowe dzielą się
na:

przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub w określonym
dniu oraz prowadzenie
rachunków tych wkładów

udzielanie Kredytów

udzielanie gwarancji

czynności, które mocą przepisów prawa zostały zastrzeżone wyłącznie dla
banków;

czynności dozwolone także niektórym podmiotom niebankowym (tzw.
czynności bankowe sensu )

udzielanie pożyczek pieniężnych;

udzielanie poręczeń;

terminowe operacje finansowe;

przechowywanie przedmiotów, papierów wartościowych, usługi polegające
na udostępnianiu skrytek
sejfowych;
Narodowy Bank Polski
Narodowy Bank Polski (NBP) - polski bank centralny z siedzibą w
Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie
stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki
gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.
NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych
Rzeczypospolitej Polskiej. Do zadań NBP należy także:
organizowanie rozliczeń pieniężnych, prowadzenie gospodarki
rezerwami dewizowymi, prowadzenie działalności dewizowej,
prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa, regulowanie
płynności banków oraz ich refinansowanie, kształtowanie warunków
niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego, opracowywanie
statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.
Prezes Nbp
Prezes NBP jest powoływany na 6-letnią kadencję przez Sejm na
wniosek Prezydenta RP. Prezes NBP jest Przewodniczącym Rady Polityki
Pieniężnej oraz Zarządu NBP, jest przełożonym wszystkich pracowników
NBP oraz reprezentuje NBP na zewnątrz. Prezes NBP reprezentuje
interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach
bankowych i finansowych.
Prezes NBP może uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu i Rady Ministrów.
W imieniu Rady przedstawia tym organom kwartalne informacje o
bilansie płatniczym oraz roczne bilanse należności i zobowiązań
płatniczych państwa. Prezes NBP przy wydawaniu zarządzeń
podlegających ogłoszeniu oraz decyzji administracyjnych ma prawo
używania pieczęci z godłem państwowym. Ponosi odpowiedzialność
przed Trybunałem Stanu.
.
Lista prezesów NBP

















··Edward Drożniak od 13 marca 1945 do 17 marca 1949
··Witold Trąmpczyński od 27 września 1950 do 18 grudnia 1956
··Edward Drożniak od 18 grudnia 1956 do 3 czerwca 1961 (drugi raz)
··Adam Żebrowski od 3 czerwca 1961 do 20 stycznia 1965
··Stanisław Majewski od 20 stycznia 1965 do 17 września 1968
··Leonard Siemiątkowski od 17 września 1968 do 29 grudnia 1972
··Witold Bień od 2 kwietnia 1973 do 30 grudnia 1980
··Stanisław Majewski od 1 stycznia 1981 do 29 lipca 1985 (drugi raz)
··Zdzisław Pakuła od 29 lipca 1985 do 12 listopada 1985
··Władysław Baka od 12 listopada 1985 do 13 lipca 1988
··Zdzisław Pakuła od 13 lipca 1988 do 12 września 1989
··Władysław Baka od 12 września 1989 do 17 stycznia 1991 (drugi raz)
··Grzegorz Wójtowicz I 1991 - VIII 1991
··Andrzej Topiński od 1991 do 5 marca 1992
··Hanna Gronkiewicz-Waltz od 5 marca 1992 do 10 stycznia 2001
··Leszek Balcerowicz od 10 stycznia 2001 do 10 stycznia 2007
··Sławomir Skrzypek od 11 stycznia 2007
Download