Anna Górska Stanowisko: Główny Specjalista Komórka

advertisement
Anna Górska
Stanowisko: Główny Specjalista
Komórka: Departament Zagraniczny NBP, Wydział Integracji Europejskiej
e-mail: [email protected]
Magister prawa, Uniwersytet Warszawski. W latach 2000-2002 studia podyplomowe Polska Akademia Nauk: europejskie prawo bankowe. Od 1989 r. pracownik Narodowego Banku Polskiego,
od 1999 r. w Wydziale Integracji Europejskiej (Departament Zagraniczny). Uczestnik stażu
strukturalnego, organizowanego przez Komisję Europejską dla ekspertów państw członkowskich
UE, zajmujących się problematyką europejską, podczas którego zaznajomiła się polityką komunikacji realizowaną przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji. Autor i współautor publikacji z tematyki dotyczącej
euro i Europejskiego Systemu Banków Centralnych, w tym NBPortal. Od 2006 r. członek Euro Team – zespołu
ekspertów odpowiedzialnych za informowanie w zakresie euro oraz UGW, utworzonego z inicjatywy Komisji Europejskiej.
Małgorzata Siemaszko
Stanowisko: Główny Specjalista
Komórka: Departament Zagraniczny NBP, Wydział Integracji Europejskiej
e-mail: [email protected]
Magister ekonomii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej (Uniwersytet Warszawski, 2000-2001) oraz bankowości (Szkoła Główna Handlowa, 2004-2005). Od
1999 r. pracownik Departamentu Zagranicznego NBP, od 2000 r. w Wydziale Integracji Europejskiej, specjalizacja: jednolity rynek usług finansowych UE oraz praktyczne aspekty wprowadzania i funkcjonowania euro. W latach 2001-2002 brała udział w kampanii informacyjnej NBP na temat euro. W
2004 r. odbyła trzymiesięczny staż w Komisji Europejskiej (Dyrekcja ds. Rynku Wewnętrznego, Wydział Bankowości i Konglomeratów Finansowych). Od 2006 r. członek Euro Team – zespołu ekspertów odpowiedzialnych za
informowanie w zakresie euro oraz UGW (utworzonego z inicjatywy Komisji Europejskiej). Współautorka publikacji
na temat swobody świadczenia usług bankowych w Polsce, Europejskiego Systemu Banków Centralnych, wpływu
wprowadzenia euro na polski system bankowy oraz doświadczeń państw UE przyjmujących nową walutę.
Weronika Lip
Stanowisko: Specjalista
Komórka: Departament Zagraniczny NBP, Wydział Integracji Europejskiej
e-mail: [email protected]
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dyplom magistra ekonomii uzyskany na
kierunkach Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne). W
latach 2003-2005 pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Ministerstwa Skarbu Państwa. Od sierpnia 2005 r. pracownik Departamentu Zagranicznego
Narodowego Banku Polskiego, w Wydziale Integracji Europejskiej. W 2007 r. odbyła pięciomiesięczny staż w Komisji Europejskiej w ramach programu pilotażowego dla pracowników
administracji publicznej państw członkowskich UE (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych,
Wydział Europejskiej Strategii Zatrudnienia, Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw i Rozwoju Lokalnego).
Współautorka publikacji na temat polityki pieniężnej EBC oraz na temat stawek podatku VAT w budownictwie.
1
Download