narodowy-bank-polski-omowienie

advertisement
6
9. Rola Narodowego Banku Polskiego oraz rynku kapitałowego w funkcjonowaniu sektora finansów
publicznych.
[O NBP poniżej]
Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, który tworzą transakcje zawierane
długoterminowymi instrumentami finansowymi. Na rynek kapitałowy składają się: rynek papierów
wartościowych, rynek hipoteczny, rynek długoterminowych pożyczek bankowych. Podstawową
formą rynku kapitałowego jest rynek papierów wartościowych.. Lokowanie pieniędzy w papier
wartościowy ma na celu uzyskanie korzyści kapitałowych. Jest jednak inwestycją nietypową
zawiera bowiem elementy ryzyka. Polega ono na wyborze akcji spółki, które w przekonaniu
inwestora będą zwyżkować, przynosząc mu przy sprzedaży spodziewane przychody. Istnieje
prawdopodobieństwo że inwestor zmuszony do likwidacji inwestycji przed planowanym terminem
odsprzeda akcje nie tylko poniżej szacowanej ceny, ale także poniżej ceny, po której je zakupił.
1. Pozycja NBP i jego funkcje.
NBP - polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest
utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o
ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania
znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do zadań NBP należy: organizowanie rozliczeń
pieniężnych, prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi, prowadzenie działalności
dewizowej, prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa, regulowanie płynności banków oraz
ich refinansowanie, kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego,
opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji
inwestycyjnej. Działalność Narodowego Banku Polskiego.
Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia
zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo
bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa.
NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku
państwa.
Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Zgodnie z opracowaną
przez Radę Polityki Pieniężnej Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku, celem NBP jest
ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt
procentowy.
Do głównych obszarów działalności NBP należą:
prowadzenie polityki pieniężnej,
działalność emisyjna,
rozwój systemu płatniczego,
zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski,
obsługa Skarbu Państwa,
działalność edukacyjna i informacyjna.
Narodowy Bank Polski odpowiada za stabilność narodowego pieniądza
(…)
… na zewnątrz.
reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz,
o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych, Prezes
NBP przy wydawaniu zarządzeń podlegających ogłoszeniu oraz decyzji administracyjnych ma
prawo używania pieczęci z godłem państwowym.
Prezes Narodowego Banku Polskiego: Marek Belka
II.W skład Rady Polityki…
… zasady rachunkowości NBP, przedłożone przez Prezesa NBP.
III. Zarząd Narodowego Banku Polskiego kieruje jego działalnością. Podstawowym zadaniem
zarządu NBP jest realizacja uchwał Rady Polityki Pieniężnej, uchwalanie i realizowanie planu
działalności NBP oraz wykonywanie zatwierdzonego przez Radę planu finansowego, a także
realizacja zadań z zakresu polityki kursowej i systemu płatniczego. Do zakresu działania Zarządu
NBP należą w szczególności:
podejmowanie uchwał w sprawie udzielania bankom upoważnień do wykonywania czynności
obrotu dewizowego,
realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej,
okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego,
nadzorowanie operacji otwartego rynku,
ocena funkcjonowania systemu bankowego,
uchwalanie planu działalności i planu finansowego…
… opartą na stabilności kursu walutowego (z dużym powodzeniem stosował ją np. przez lata
Narodowy Bank Austrii, a obecnie kraje bałtyckie); strategię celu inflacyjnego, czyli taką, w której
głównym narzędziem zwalczania inflacji jest dostosowanie instrumentów polityki pieniężnej do
kształtowania się inflacji (stosuje ją obecnie NBP) strategię kontroli ilości pieniędzy na rynku
(agregatów pieniężnych…
NBP, specyficzne funkcje i cel, (sem II)
Funkcje banku centralnego - wykład
Polityka budżetowa i pieniężna
System bankowy- rola w gospodarce rynkowej
Rola Narodowego Banku Polskiego-opracowanie
Narodowy Bank Polski-opracowanie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download