Działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego

advertisement
Działalność Narodowego Banku Polskiego
Jest bankiem centralnym RP
Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym
Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe
Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen
Podstawowe funkcje NBP
Bank emisyjny
Bank banków
Centralny bank państwa
Podstawowe funkcje NBP
Bank emisyjny
NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem
płatniczym w Polsce. Narodowy Bank Polski określa wielkość emisji, moment wprowadzenia
do obiegu oraz reguluje ilość pieniądza w obiegu.
Bank banków
NBP pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, które mają na celu zapewnienie
bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego.
Centralny bank państwa
NBP prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i
centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych
jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze.
Organy NBP
Prezes NBP
Rada Polityki Pieniężnej
Zarząd NBP
Organy NBP
Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP, na 6-letnią
kadencję. Jest on przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej i zarządu NBP.
W skład Rady
Polityki Pieniężnej wchodzi prezes NBP i dziewięciu
członków.
Zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest coroczne ustalanie założeń polityki
pieniężnej oraz podstawowych zasad jej realizacji
Zarząd NBP kieruje jego działalnością. Podstawowym zadaniem zarządu jest
realizacja uchwał Rady Polityki Pieniężnej, uchwalanie i realizowanie planu
działalności NBP oraz wykonywanie zatwierdzonego przez Radę planu finansowego,
a także realizacja zadań z zakresu polityki kursowej i systemu płatniczego.
Główne obszary działalności NBP
prowadzenie polityki pieniężnej,
działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego,
działalność emisyjna,
rozwój systemu płatniczego,
zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski,
obsługa Skarbu Państwa,
działalność edukacyjna i informacyjna
Polityka pieniężna
Podstawowym celem polityki pieniężnej jest utrzymanie stabilnego
poziomu cen. Stabilność cen jest niezbędna do zbudowania trwałych
fundamentów długofalowego wzrostu gospodarczego.
Instrumenty polityki pieniężnej
operacje otwartego rynku,
rezerwa obowiązkowa,
operacje depozytowo-kredytowe
Wykorzystywany zestaw instrumentów pozwala na
kształtowanie rynkowych stóp procentowych
Działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego
Stabilność systemu finansowego jest warunkiem
koniecznym zrównoważonego wzrostu gospodarczego i
stabilnego poziomu cen.
Stabilność systemu finansowego oznacza, że cały system
wypełnia prawidłowo swoje kluczowe funkcje. Może on
więc funkcjonować stabilnie, niezależnie od problemów.
NBP analizuje i ocenia zagrożenia dla stabilności systemu
finansowego, istotne jest też monitorowanie i analiza
rozwoju systemu finansowego w Polsce
Działalność emisyjna
NBP ma wyłączne prawo emitowania
znaków pieniężnych RP.
Jest jedyną instytucją uprawnioną do
wprowadzania do obiegu pieniężnego złotych i groszy jako
prawnych środków płatniczych na obszarze Polski.
Mają one ustawową moc zwalniania ze wszystkich zobowiązań i
nikt nie może odmówić ich przyjęcia jako zapłaty.
Działania na rzecz systemu płatniczego
System płatniczy umożliwia przepływ środków finansowych w
kraju. NBP organizuje rozliczenia pieniężne w gospodarce
Najważniejsze działania

organizowanie rozliczeń pieniężnych,

działania regulacyjne,

nadzór nad systemami płatności oraz systemami rozrachunku
papierów wartościowych.
Zarządzanie rezerwami dewizowymi
Rezerwy dewizowe służą przede
wszystkim wzmocnieniu wiarygodności
finansowej kraju, obniżając koszt finansowania
na rynkach globalnych i ograniczając ryzyko
gwałtownego odpływu kapitału. Mogą być także
wykorzystywane w celu wsparcia stabilności
rynków finansowych czy sektora bankowego,
w szczególności przez dostarczanie płynności
walutowej w przypadku dysfunkcjonalności rynków
finansowych.
Działalność edukacyjna i informacyjna
NBP podejmuje działania służące upowszechnianiu wiedzy o zasadach
funkcjonowania rynku finansowego, pobudzaniu postaw przedsiębiorczych,
kształtowaniu odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych,
podnoszeniu poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych itd..
NBP realizuje wskazane cele m. in. poprzez: projekty edukacyjne, programy
stypendialne dla młodzieży studiującej kierunki ekonomiczne, rozbudowaną
działalność wydawniczą, ogólnodostępną działalność Centralnej Biblioteki NBP.
Bibliografia

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/o_nbp.html

http://poznaj.nbp.pl/o-nas.html

http://pl.freepik.com/darmowe-psd/banku-budynku-ikony-psd_567769.htm

http://pl.freepik.com/darmowe-wektory/biznes-zespo%C5%82przedstawia-pakiet_831669.htl

http://publicdomainvectors.org/pl/wektorow-swobodnych/Wektorworek-pieni%C4%99dzy/2806.html

http://www.jastrzebie.pl/2016/02/01/pieniadze-na-kulture-2/
Autor prezentacji
Patrycja Gibała
kl. IV TR
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards