praca-polityka-pieniezna-banku-centralnego-w

advertisement
Bankowość i giełda
Polityka pieniężna Banku centralnego w kierunku przystąpienia do euro
Spis treści
Wstęp 3
Rozdział I
1. Polityka pieniężna, jako część polityki gospodarczej kraju 5
2. Polityka pieniężna według przedstawicieli głównych nurtów teorii ekonomii. 7
2.1. Polityka monetarna w ujęciu ilościowym. 7
2.2. Polityka pieniężna w ujęciu ekonomii keynesowskiej 10
2.3. Polityka pieniężna w ujęciu monetarystycznym 12
3. Cele polityki pieniężnej 13
4. Narzędzia polityki pieniężnej 16
4.1. Rezerwa obowiązkowa 16
4.2. Stopa redyskontowa 18
4.3. Operacje otwartego rynku 19
Rozdział II
1. Ewolucja banku centralnego na rynku pieniężnym 22
2. Organy i zadania Narodowego Banku Polskiego 26
2.1. Funkcja emisyjna NBP 27
2.2. Funkcja NBP, jako centralnego banku państwa 29
2.3. Funkcja NBP, jako banku banków 30
3. Istota Rady Polityki Pieniężnej 32
4. Kształtowanie się niezależności NBP 34
Rozdział III
1. Ewolucja integracji monetarnej w ramach Unii Europejskiej. 38
2. Zobowiązania Polski w zakresie integracji polityki pieniężnej z krajami UE 40
3. Korzyści i szanse wynikające z integracji Polski ze strefą euro. 43
4. Koszty integracji Polski ze strefą euro. 44
Zakończenie 49
Bibliografia 51
Literatura 51
Akta prawne 53
Strony internetowe 54
Wstęp
Polityka pieniężna jest ważnym elementem polityki makroekonomicznej. Stanowi drugą obok
polityki fiskalnej kluczową metodę polityki gospodarczej państwa. Realizowana jest ona przez bank
centralny. Za pomocą dostępnych instrumentów finansowych bank centralny ma możliwość
kształtowania koniunktury gospodarczej, bezrobocia oraz poziomu cen. Toteż problemy dotyczące
polityki pieniężnej, jako kluczowej metody polityki gospodarczej państwa są szeroko dyskutowane
w Polsce. Wynika to z istotnej roli polityki pieniężnej NBP w procesie transformacji gospodarki
polskiej.
Uzyskanie z dniem 1 maja 2004 roku członkostwa w Unii Europejskiej stworzyło szansę jak
również stanowiło zobowiązanie do uczestnictwa w kolejnym etapie integracji, jakim jest
członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej. Członkostwo w unii monetarnej wiąże się, bowiem
z koniecznością wypełniania kryteriów Traktatu z Maastricht, na który polityka pieniężna NBP ma
znaczny wpływ. Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej Polska ma niepełny status kraju
członkowskiego Unii Gospodarczej i Walutowej, tzw. status kraju z derogacją. Oznacza to, że
Narodowy Bank Polski jest członkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych, lecz bez prawa
do uczestnictwa w procesie decyzyjnym i kreowaniu wspólnej polityki pieniężnej na obszarze euro.
Członkostwo w unii monetarnej jest równoznaczne z wieloma korzyściami, jednocześnie niesie za
sobą istotne zagrożenia. Zatem decyzja o przystąpienie Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej
powinna zostać poprzedzona wnikliwą analizą i podjęta wyłącznie w przypadku długoterminowej
korzyści.
Celem pracy jest zaprezentowanie ewolucji polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego,
rozpatrywana w perspektywie przystąpienia do Unii Walutowej. Analizie, więc została poddana rola
banku centralnego pełniącego funkcję ważnej instytucji dyscypliny regulacyjnej na rynku
pieniężnym. Cechą charakterystyczną współczesnych gospodarek rynkowych jest autonomiczność
banku centralnego wobec poczynań rządu. Analiza polityk prowadzonej przez NBP po upadku
socjalizmu umożliwi ocenę stopnia niezależności NBP od wpływów organów, które odpowiadają za
politykę fiskalną. Zaprezentowano podstawy polityki pieniężnej, jako metody oddziaływania
państwa na gospodarkę. Podjęto problem przystąpienia Polskie do strefy euro, wskazując pozytywne
i negatywne skutki dla gospodarki polskiej z pełnej integracji monetarnej.
Praca składa się z wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia.
Rozdział pierwszy ma charakter teoretyczny. Przedstawia się w nim teoretyczne podstawy polityki
pieniężnej. Omówiono dominujące nurty w teorii ekonomii oraz prezentowanie przez nie
mechanizmy polityki pieniężnej. Rozdział zawiera również prezentację podstawowych celów
polityki pieniężnej.
W rozdziale drugim przedstawione zostały podstawowe zadania i rola NBP w gospodarce. Podjęto
problemy związane z przedmiotowym i podmiotowym zakresem transakcji banku centralnego na
współczesnym rynku pieniężnym. Poddano analizie kwestię niezależności NBP, z uwzględnieniem
argumentów przemawiających za tą niezależnością, jak i argumenty przemawiające przeciwko niej.
W rozdziale trzecim przedstawiono rozważania dotyczące procesu dostosowania polityki pieniężnej
NBP do standardów obowiązujących w Europejskim Systemie Banków Centralnych. Teoretyczne
podstawy integracji monetarnej, jak również genezę integracji monetarnej w ramach Unii
Europejskiej. Przeprowadzono wnikliwą analizę potencjalnych korzyści i strat wynikających z
pełnej integracji monetarnej dla polskiej gospodarki.
Praca została napisana przy wykorzystaniu metod opisu w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu,
czasopisma jak również informacje zawarte w aktach prawnych.
×
Download