Polityka pieniężna, Studium magisterskie

advertisement
M.Brzoza-Brzezina Polityka pieniężna: Syllabus
Polityka pieniężna, Studium magisterskie
Prowadzący: Michał Brzoza-Brzezina
Katedra Ekonomii Ilościowej, sala 206, bud. „M”
http://web.sgh.waw.pl/~mbrzez
email: [email protected]
Semestralny plan zajęć
 Zadania banku centralnego – ewolucja poglądów
 ewolucja bankowości centralnej,
 wymienność pomiędzy stabilizacją inflacji i produkcji,
 cele banków centralnych.
 Strategie polityki pieniężnej
 budowa spirali inflacyjnej
 strategia monetarna
 agregaty monetarne, podaż pieniądza, popyt na pieniądz,
ilościowa teoria pieniądza,
 wady strategii monetarnej: niestabilność mnożnika i szybkości
obiegu pieniądza
 strategia bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI)
1
M.Brzoza-Brzezina Polityka pieniężna: Syllabus
 2 filary strategii BCI – oczekiwania inflacyjne i stopa
procentowa,
 Determinanty stóp procentowych, stopy realne i nominalne,
krzywa dochodowości,
 mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej,
 neutralność polityki pieniężnej,
 wady strategii BCI, polityka pieniężna w warunkach pułapki
deflacyjnej, polityka makroostrożnościowa.
 strategia kursowa
 determinanty kursu walutowego, kurs realny i nominalny,
wpływ kursu na gospodarkę,
 niespójność celów monetarnych i kursowych,
 reżimy i strategie kursowe,
 wady i zalety różnych systemów kursowych.
 Unia walutowa – koszty i korzyści
 Koszty i korzyści przystąpienia do unii walutowej.
 Warunki optymalności obszarów walutowych.
 Modelowanie polityki pieniężnej we współczesnych
bankach centralnych
2
M.Brzoza-Brzezina Polityka pieniężna: Syllabus
 Konstrukcja modelu nowokeynesowskiego, rola reguły
polityki pieniężnej,
 Symulacje komputerowe.
 Bilans płatniczy
 elementy i determinanty BP, międzynarodowa pozycja
inwestycyjna,
 rola bilansu płatniczego w polityce pieniężnej.
 Polityka pieniężna NBP
 polityka stopniowej dezinflacji w latach 90. XX w., polityka
pieniężna w warunkach strukturalnej nadpłynności, polityka
stabilizowania inflacji na niskim poziomie, polityka pieniężna
podczas kryzysu finansowego.
 Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa
 historia UGW, kryteria konwergencji,
 strategia i instrumentarium EBC,
 polityka pieniężna EBC w warunkach pułapki deflacyjnej i
kryzysu finansów publicznych.
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards