makroekonomia-polityka

advertisement
5
Winiarski: świadome oddziaływanie władz państwowych na
gospodarkę narodową - na jej dynamikę, strukturę i funkcjonowanie,
na stosunki ekonomiczne w państwie oraz na jego relacje z zagranicą
Secomski: działalność państwa, polegającą na określeniu bieżących i
perspektywicznych celów społeczno-gospodarczych oraz ich
realizacji, w oparciu o poznane prawa społeczno-ekonomiczne oraz
za pomocą metod i środków wynikających z zasady racjonalnego
gospodarowania
Adam Smith: EKONOMIA STOSOWANA
John Maynard Keynes: URUCHAMIANIE ŚRODKÓW ZWŁASZCZA
INWESTYCYJNYCH, SKIEROWANYCH NA PRZYROST KAPITAŁU
Polityka gospodarcza polega na ingerencji w procesy produkcji,
podziału wytworzonych dóbr oraz ich konsumpcji
Główne cele polityki gospodarczej (1)
rozpowszechniona jest zgoda co do tego, że głównymi celami
polityki gospodarczej są wysokie zatrudnienie, stałe ceny i szybki
wzrost gospodarczy. Mniej zbieżne są poglądy na temat tego, czy cele
te są możliwe do pogodzenia, a wśród osób, które widza tu
sprzeczność, na temat warunków, na jakich można i należy dokonywać
między nimi substytucji. Najmniejsza zgoda panuje co do tego, jaką
rolą mogą i powinny odgrywać różne narzędzia polityki gospodarczej
w osiąganiu kilku celów.” /Friedman 1968/
nak dodać, że wymienione czynniki są potrzebne, by
uzyskać dobrobyt społeczeństwa i wspierać rozwój wszystkich
jednostek (jeżeli tylko one tego chcą) bez powiększania nierówności.
Dobrobyt ogółu społeczeństwa (niwelowanie różnic dochodowych)
równoważony rozwój organiczny gospodarki
PKB per capita,
efektywność wykorzystania kapitału
przedsiębiorstwom
pracować)
Instrumenty oddziaływania państwa
na gospodarkę
-prawne (zakazują lub nakazują uczestnikom życia
publicznego określonych działań/zachowań, ograniczając im swobodę wyboru)
(…)
… pieniężna (monetarna), zwykle stosowana przez bank centralny kraju - oddziałuje
na podaż pieniądza, by osiągnąć cele: ograniczenie inflacji, pobudzanie inwestycji, wzrostu
gospodarczego, ochrona
kursu walut
Stopa rezerw obowiązkowych
tyka fiskalna (skarbowa), oddziaływanie na gospodarkę przez wykorzystanie instytucji…
Polityka dochodowa - pojęcie i instrumenty
Rola pieniądza w gospodarce - wykład
Inflacja - indeks cen konsumpcyjnych CPI
Definicje Polityki Społecznej
Polityka budżetowa - Polityka pieniężna
Polityka gospodarcza - wykład z głównych pojęć
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download