9 WPROWADZENIE DO EKONOMII. PRZEDMIOT EKONOMII

advertisement
9
WPROWADZENIE DO EKONOMII. PRZEDMIOT EKONOMII- zasoby, rzadkość, krzywa
transformacji. EKONOMIA - jest nauką o procesach gospodarczych, tzn. procesach produkcji,
podziału, wymiany i konsumpcji środków zaspokojenia potrzeb ludzkich. Stara się ona wykrywać i
opisywać pewne ogólne prawidłowości rządzące tymi procesami. Te prawidłowości opisywane są
mianem praw ekonomicznych.
Przedmiotem ekonomii -jest gospodarowanie,czyli ludzi. Istotnym uwarunkowaniem tej
działalności jest ograniczoność zasobów gospodarczych, z których ludzie korzystają.
Ekonomia pokazuje, w jaki sposób ludzie, działając w różnych warunkach społecznogospodarczych, korzystają z tych ograniczonych zasobów, jak ich używają do produkcji dóbr i
świadczenia usług, jak je rozdzielają pomiędzy różne, mniej lub bardziej konkurencyjne wobec
siebie zastosowania, a także czym się kierują dokonując tego typu wyborów.
Główne działy ekonomii to mikroekonomia i makroekonomia. Mikroekonomia- bada przede
wszystkim poszczególne elementy tworzące gospodarkę, takie jak: gospodarstwa domowe,
przedsiębiorstwa, sektory i gałęzie danej gospodarki, rynki określonych produktów i usług. Bada
czynniki wpływające na kształtowanie się wielkości produkcji i podaży poszczególnych produktów i
usług, rozmiarów popytu na nie oraz wysokość ich cen. Makroekonomia- zajmuje się analizą
gospodarki jako całości. Bada ona m.in. czynniki wpływające na poziom i zmiany takich wielkości
ekonomicznych, jak np. całkowita produkcja i konsumpcja w danej gospodarce, łączna podaż
produktów i usług, globalny popytna nie, ogólny poziom ich cen, globalne zatrudnienie i inwestycje,
dochody i wydatki budżetu państwa.
ZASOBY W celu zaspokojenia potrzeb i przynajmniej częściowej realizacji zapotrzebowania na
dobra, człowiek przekształca w procesie produkcyjnym wszelkie dostępne mu zasoby. Wyróżniamy
3 podstawowe grupy zasobów: zasoby ludzkie - ludzie wraz z ich umiejętnościami, z
doświadczeniami. zasoby naturalne - dobra dane przez naturę, nie wytworzone przez człowieka,
(ziemia, surowce mineralne i roślinne, woda itp.). Człowiek staje się ich właścicielem i
wykorzystuje je dla wytworzenia produktów i usług. Zasoby te dzielą się na: odnawialne (lasy)-czyli
takie, które można odtworzyć, chociaż wymaga to często długiego okresu czasu. nieodnawialne
(ropa naftowa, minerały)- tzn. że nie można odnawiać zużytych już i wyeksploatowanych złóż tych
zasobów. zasoby kapitałowe (kapitał rzeczowy i finansowy)- to wszelkie rzeczowe składniki
procesów wytwórczych będące wytworem pracy człowieka. Do rzeczowych zasobów kapitałowych
należą:
(…)
… na dobra (zapotrzebowaniem potencjalnym) a ograniczonymi zdolnościami wytworzenia tych
dóbr. Problem rzadkości występuje zawsze, kiedy zapotrzebowanie ludzi na dobra przewyższa
możliwości wyprodukowania tych dóbr (niezależnie od tego jak znaczne są możliwości
produkcyjne). KRZYWA TRANSFORMACJI (krzywa możliwości produkcyjnych)
Granica możliwości produkcyjnych- wskazuje na alternatywne kombinacje 2 grup…
…, takie jak: trwałe właściwości użytkowe, powszechne pożądanie oraz duża podzielność, stał się
powszechnym ekwiwalentem towarów. Stosowanie sztabek kruszców, mimo że wygodniejsze niż
stosowanie wcześniejszej formy pieniądza, następował poważny problem. W celu zabezpieczenia
się przed ryzykiem nieekwiwalentnej wymiany należało za każdym razem badać próbę i wagę
kruszcu.
Od VII wieku p.n.e. nieodłącznym elementem…
… zmienia właściciela. gospodarka naturalna- gospodarka nastawiona przede wszystkim na
bezpośrednie zaspokojenie własnych potrzeb wytwórców.
Kryterium podziału ze względu na sferę gospodarowania:
gospodarkę światową, gospodarkę narodową, gospodarkę przedsiębiorstw i gospodarstw
domowych,
gospodarkę terenową i mieszkaniową.
Kryterium- własności czynników produkcji wyróżnia się m.in.:
gospodarkę prywatną…
…: powszechna akceptacja, łatwość przechowywania, podzielność, utrzymywanie wartości w
czasie.
GENEZA:
EWOLUCJA:
Pieniądz nie został przez nikogo wymyślony, lecz powstał w procesie rozwoju społeczeństw.
Pierwszą formą pieniądza były konkretne towary (gospodarka naturalna), oparte na bezpośredniej
wymianie jednego dobra na drugie np. skóra na zboże. Wymiana sprowadzała się do zamiany dobra
jednego z wytwórców…
… w obiegu
C - K + Z - B C- suma cen wszystkich towarów i usług trafiających na rynek
M = ----------------- K- kredyty
V Z- zobowiązania społeczne
V- szybkość obiegu pieniądza.
Prawo Fishera- wartość sprzedana równa się wartości nabytej.
MxV=PxT
Gdy rośnie ogólny poziom cen to rośnie popyt na pieniądz co wyrażamy wzorem:
PxT
M = ---------V
M- ilość pieniądza na rynku,
V- szybkość obiegu pieniądza…
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Reprodukcja rozszerzona
Środki działalności gospodarczej - wykład
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Stopa zysku
Ekonomia pojęcia
Podstawy mikro i makro ekonomii - pojęcia
Wprowadzenie do ekonomii
Reklama

























Prawa autorskie






Reklama
Kontakt
Download