skrypty-gospodarka

advertisement
125
PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE
CZĘŚĆ OGÓLNA
GOSPODARKA
Dlaczego musimy zdefiniować pojęcie gospodarki?
Gospodarka ( - tu używamy tych pojęć jako synonimów ) jest w warunkach współczesnego państwa
poddana w mniejszym lub większym stopniu poddana regulacji prawnej, określającej:
a. podstawy ( zasady ) jej organizacji i funkcjonowania
b. formy organizacyjne
c warunki, jakie muszą być spełnione
d. możliwość ( obowiązek oddziaływania państwa na gospodarkę.
1) po pierwsze - jest to więc przedmiot regulacji prawa- prawa gospodarczego publicznego. Pojęcie
gospodarki wyznacza więc pojęcie i zakres regulacji prawa gospodarczego publicznego.
2) po drugie- jest to cel WE ( bo przecież - Europejska Wspólnota Gospodarcza )- należy
wyodrębnić gospodarkę od sfer, które pozostają poza zakresem jej zainteresowania::
a. działalności państwa,
b. działalności kulturowej, społecznej.
Definicja gospodarki
Gospodarka należy do tych obszarów życia społecznego, które ze względu na różnorodność
przejawów, różne podstawy ideologiczne, jak również stosowane metody, trudno jest w sposób
jednoznaczny określić. Przeszkodą jest brak konstytucyjno- prawnego określenia gospodarki,
ustalającego jej miejsce w życiu społecznym, a także celów, którym powinna służyć. Musimy więc
sformułować pewne kryteria, z których żadne nie jest samo w sobie wystarczające do zdefiniowania
gospodarki- mają one charakter komplementarny.
1) KRYTERIUM PRZEDMIOTOWE - ( ze względu na dający się określić przedmiot regulacji ) jest
to jedna z dziedzin życia społecznego, wyodrębniona ze względu na określone cechy wyróżniające.
To nie wystarczy - gospodarka nie jednak banalnym, oczywistym przedmiotem regulacji- jest trudna
do określenia. W piśmiennictwie podnosi się problem wyodrębnienia gospodarki jako przedmiotu
regulacji. Trudno wskazać kryteria, wedle których można by odróżnić gospodarkę od innych
przejawów aktywności ludzkiej. Prof. Lech Morawski ( "Główne problemy współczesnej filozofii
prawa" )- "gospodarka to efekt funkcjonalnej i kulturowej dyferencjacji systemów społecznych.
Społeczeństwa składają się z podsystemów- takich jak gospodarka, nauka, oświata, kultura. Każdy z
tych podsystemów- w zależności od tego, na co skierowane są jego operacje ( np. nauka- pogłębiane
ludzkiej wiedzy, oświata- przekazywanie tej wiedzy ), wytwarza właściwe dla siebie systemy
organizacyjne i funkcjonalne wedle specyficznej dla siebie logiki działania.
Gospodarka ( w ujęciu L. Morawskiego ) to jeden z podsystemów społecznych, który charakteryzuje
odrębna:
a. struktura organizacyjna
Regulacja publicznego prawa gospodarczego
Miejsce prawa handlowego w systemie prawa
Podstawowe zasady prawa gospodarczego
prawo cywilne opracowanie zagadnień
Podmioty stosunków cywilno-prawnych
Prawo działalności gospodarczej - Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Reklama
Powiązane zagadnienia



















Przetarg nieograniczony
Tajemnica przedsiębiorstwa
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Prawo gospodarcze publiczne
Europejski Obszar Gospodarczy

















Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download