Religie - zamek.krapkowice.pl

advertisement
Religie
Rozmieszczenie religii na świecie
Co to religia?
Religia – jest to system powiązanych ze sobą wierzeń i praktyk,
zachowań , tradycji i form zachowań organizacyjnych które łączą
wyznawców w jedną wspólnotę moralną.
Religie na świecie można podzielić na:
• monoteistyczne (wyznające wiarę w jednego Boga)
• politeistyczne (wyznające wielobóstwo)
Szacuje się, że obecnie na świecie istnieje ok. 4,2 tys. Różnych religii i
wyznań, a ponad 6 mld ludzi deklaruje przynależność do jednej z nich.
Struktura wyznaniowa na świecie w 2009 r.
hinduizm
13,6%
pozostali
24%
prawosławie
12%
islam
22,5%
chrześcijaństwo
33%
protestantyzm
18%
pozostali
19%
judaizm
0,2%
buddyzm
6,7%
katolicyzm
51%
Chrześcijaństwo
Chrześcijaństwo to religia monoteistyczna powstała w I w.
n.e. na bazie judaizmu. Jej fundamentem jest wiara w
jednego Boga w trzech Osobach (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch
Św.) oraz zbawienie i życie wieczne dzięki zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa. Świętą Księgą jest Biblia.
Do religii chrześcijańskiej zaliczamy :
• katolicyzm,
• prawosławie
• protestantyzm (luteranizm, anglikanizm, kalwinizm)
Różnice pomiędzy głównymi odłamami
chrześcijaństwa dotyczą między
innymi kultu Maryi, świętych i
relikwii, organizacji Kościoła (papieża
uznają tylko katolicy) i celibatu osób
duchownych.
Katolicyzm
Na czele Kościoła katolickiego stoi papież. Jego władzy religijnej podlegają
duchowni oraz wspólnoty zakonne i ruchy religijne.
Charakteryzuje się bogata
obrzędowością, a życie kościelne
podlega regułom prawa kanonicznego.
Społeczność chrześcijan nazywa się
Kościołem, a przystępuje się do niego
przyjmując sakrament chrztu. Nakazy
moralne spisane są w Dekalogu, a
najważniejszą księgą jest Biblia.
Katolicy przestrzegają postu zakazane jest wtedy spożywanie mięsa
(oprócz ryb)
Bazylika św. Piotra w Rzymie
Prawosławie
Powstało w 1054 r. po wydzieleniu się Kościoła bizantyjskiego
(schizma). Teologia tego wyznania opiera się na Biblii i pismach
Ojców Kościoła. Według niego prawda ujawnia się poprzez
doświadczeniu wspólnoty. Prawosławie nie uznaje papieża, odrzuca
ideę odpustu, czyścica oraz dogmatu o niepokalanym poczęciu i
wniebowstąpieniu Maryi. Celibat nie obowiązuje diakonów i
prezbiterów (niższego kapłaństwa).
Cerkiew Wasyla Błogosławionego na
moskiewskim Placu Czerwonym
Cerkiew białoruska
Protestantyzm
Kościoły ewangelickie powstały w wyniku XVI – wiecznej reformacji. Religia
ta uznaje Jezusa za jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi.
Odrzuca celibat duchownych, kult maryjny i świętych, odpusty i władzę
papieską.
LUTERANIZM - chrześcijański ruch reformacyjny,
zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku. Luteranie
opierają swoją wiarę na czterech zasadach: tylko Pismo, tylko
Chrystus, tylko wiara i tylko łaska.
ANGLIKANIZM – odrzuca władze papieża, kult
świętych, relikwii, czyściec i celibat. Biskup
wyznaczany przez króla odprawia nabożeństwa.
Uczucie i ciężka praca prowadzi do zbawienia.
KALWINIZM - jedna z głównych doktryn religijnych
protestantyzmu, stworzona i wyłożona w dziełach J.
Kalwina. Głosi, że Bóg jednych ludzi przeznaczył na
zbawienie, a innych na potępienie.
Rozmieszczenie protestantyzmu w Europie:
o Luteranizm
o Kalwinizm kontynentalny
o Anglikanizm
Wpływ chrześcijaństwa na:
gospodarkę
społeczeństwo
• protestantyzm – kult pracy, poszanowanie
własności prywatnej oraz dbałość o dobra
doczesne służą rozwojowi gospodarczemu
• duchownych niektórych wyznań obowiązuje
celibat,
• konflikty miedzy katolikami a anglikanami
np. Irlandii Północnej
Islam
Islam – powstanie datuje się na VII w n.e. U jego
podstaw leży wiara w jednego Boga (Allaha),
proroków, m.in. Jezusa i Mahometa, aniołów oraz
życie pozagrobowe. Muzułmanie zobowiązani są do:
publicznego wyznawania wiary, modlitwy, postu
(ramadanu), jałmużny oraz odbycia pielgrzymki do
Mekki (hadżdżu). Najważniejszą księga zawierającą
doktryny wiary jest Koran. Odłamami islamu są:
sunnizm i szyizm.
Meczet Omara - Jerozolima
Meczet w Hurghadzie - Egipt
Wpływ islamu na:
gospodarkę
społeczeństwo
• zakaz spożywania wieprzowiny – małe znaczenie
chowu trzody chlewnej w krajach muzułmańskich
• konflikty na tle religijnym osłabiają gospodarkę
•
•
•
•
obowiązek odbycia pielgrzymki do Mekki
obowiązkowy post – ramadan
obowiązek jałmużny
szariat – prawo oparte na Koranie uznające kary
cielesne
• poligamia
Judaizm
Judaizm jest najstarszą religią monoteistyczną,
powstałą około 2000 r. p.n.e. Opiera się na wierze w
jednego Boga – Jahwe. Wiara ta odrzuca kult Jezusa,
Maryi i relikwii. Świętymi księgami są Pięcioksiąg
Mojżeszowy (Tora) oraz jego interpretacja - Talmud,
a narodem wybranym – Żydzi. Do licznych obowiązków
wyznawców judaizmu należą obrzezanie i
przestrzeganie szabatu. Według tej religii świętym
dniem jest sobota.
Synagoga we Włodawie
Synagoga w Pilźnie
Wpływ judaizmu na :
gospodarkę
społeczeństwo
• zakaz spożywania wieprzowiny – małe znaczenie
chowu trzody chlewnej
• sumienność i pracowitość sprzyja rozwojowi
gospodarki
•
•
•
•
•
kult rodziny
obowiązek małżeństwa i posiadania dzieci
tradycja szabatu
obrzezanie chłopców w ósmym dniu życia
zakaz spożywania żywności niekoszernej (np.
mięsa wielbłądów, trzody chlewnej, a nawet
owoców drzew młodszych niż 3-letnie)
Hinduizm
Hinduizm – to religia politeistyczna opierająca się na wierze
w wielu bogów stanowiących wcielenie Brahmy, w
reinkarnację oraz karmę (przeznaczenie). Świętymi księgami
są między innymi Wedy, Szasty, Upaniszady. Obowiązkiem
hindusa jest założenie licznej rodziny, zaś najważniejszym
rytuałem jest kąpiel w wodach Gangesu, które mają moc
oczyszczania z grzechów.
Świątynia Srirangama
Śiwa jako medytujący jogin i asceta
CIEKAWOSTKA:
Według świętych ksiąg jedną z siedmiu matek człowieka jest krowa (symbol karmicielki), dlatego właśnie w
Indiach to zwierze jest otoczone opieką. Prawo hinduskie zakazuje zabijania krów i spożywania wołowiny.
Wpływ hinduizmu na:
gospodarkę
• zakaz zabijania krów i spożywania wołowiny, przez
co duże pogłowie bydła ma niewielkie znaczenie
gospodarcze
• zakaz zabijania istot żywych, nawet szkodników –
hamowanie rozwoju produkcji zwierzęcej
społeczeństwo
• obowiązujący nieformalnie system kastowy –
dyskryminacja ze względu na pochodzenie
• liczne pielgrzymki, rytuały i posty
• wegetarianizm – spożywanie mięsa, ze względu na
wiarę w reinkarnację jest grzechem
Buddyzm
Buddyzm – jest to religia założona na przełomie
VI i V w. p.n.e. przez Siddhartę Guatamę (Buddę). Buddyzm
opiera się na Czterech Szlachetnych Prawdach oraz
Ośmiorakiej Ścieżce, według których drogą do ustania
cierpienia jest wyzbycie się wszelkich pragnień.
Można je ograniczyć poprzez samodzielnie doskonalenie się, które dokonuje
się w poszczególnych wcieleniach (reinkarnacjach). Celem buddystów jest
bowiem osiągnięcie nirwany, czyli stanu oświecenia, całkowitego spokoju i
brak cierpień. Wyznawcy tej religii nie uznają bogów.
Budda
Wpływ buddyzmu na :
gospodarkę
społeczeństwo
• zachęca do niewielkiej konsumpcji dóbr – nie
sprzyja rozwojowi gospodarczemu
• minimalne wykorzystanie surowców naturalnych
• dyskryminacja kobiet
• rodziny wielodzietnie
• łagodne obyczaje, poszanowanie prawa
Wykonały :
Martina Herdzin
Magdalena Nowaczyk
Źródła:
„Oblicza geografii” – zakres podstawowy R. Uliszak, K. Wiedermann
„Geografia na czasie cz. II”- zakres rozrzeszony B. Lenartowicz, E. Wilczyńska,
M.Wójcik
Download