wspolczesne-systemy-gospodarcze-2

advertisement
3
„WSPÓŁCZESNE SYSTEMY GOSPODARCZE Gospodarka sfera świadomej działalności człowieka nakierowanej na uzyskiwanie
nadwyżki. Jest działalność zamierzona, której celem jest nadwyżka czyli zewnętrzna korzyść.
kupowanie, sprzedawanie, rynek, handel. Systemu ekonomiczny w Polsce zaczęto reformować w
1981 roku. Uchwalono ustawę wprowadzającą samodzielność, samorządność i samofinansowanie
przedsiębiorstw państwowych. Przełomową rolę w tworzeniu w Polsce gospodarki rynkowej
odegrała uchwalona pod koniec 1988 roku ustawa o działalności gospodarczej. Dzięki ustawie
nastąpił wzrost sektora prywatnego. W roku 1989 pierwsze wolne wybory dały początek polskiej
demokracji. Jednakże gospodarka nadal przeżywała kryzys: brakowało towarów na półkach
sklepowych, nastąpił gwałtowny wzrost cen. Rząd Tadeusza Mazowieckiego stanął przed zadaniem
uruchomienia w Polsce mechanizmu gospodarki rynkowej. W październiku 1989 roku wicepremier
i minister finansów ówczesnego rządu Leszek Balcerowicz przedstawił plan naprawy polskiej
gospodarki. Tak oto Polska zreformowała gospodarkę centralna na gospodarkę rynkową.
System ekonomiczny – gospodarki centralnej po raz pierwszy wprowadzono w Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich po zwycięstwie bolszewików w rewolucji październikowej.
Obowiązywał również w Polsce od II wojny światowej do 1989 roku. Po II wojnie światowej
Polska dostała się w strefę wpływów Związku Radzieckiego. W wyniku referendum zawarto w
konstytucji zapis o reformie rolnej i upaństwowieniu podstawowych gałęzi przemysłu. Kolejne
zmiany spowodowały wprowadzenie w Polsce gospodarki planowanej.
Wielkie znaczenie odgrywało w rym systemie centralne planowanie. Państwo było
właścicielem większości zasobów gospodarczych, więc decydowało, jak należy je wykorzystywać.
Przedsiębiorstwa produkowały jedynie to, co rząd uznał za ważne i potrzebne. Wielkość produkcji
również wynikała z przyjętego, odgórnie ustalonego planu. Ceny ustalała władza, co powodowało
ich niedostosowanie do sytuacji na rynku. Gospodarka miała charakter nakazowo-rozdzielczy, czyli
zadania i środki na ich wykonanie przekazywane były ze szczebla centralnego do przedsiębiorstw
za pośrednictwem rozbudowanego systemu administracji. W przedsiębiorstwach nie zwracało się
uwagi na efektywność działalności, ważne było jedynie zrealizowanie narzuconego planu. Takiemu
systemowi zarządzania gospodarką towarzyszyła łatwość dostępu do pieniądza. Wszelkie straty
przedsiębiorstw państwowych, wynikające z produkcji poniżej kosztów i niegospodarności, były
pokrywane z budżetu państwa. Kredytowanie przez państwowe banki stanowiło w rzeczywistości
(…)
… : uwolnienie cech
rynkowych, wprowadzenie restrykcyjnej polityki płac, polityki budżetowej (Bank Centralny),
wymiana waluty złotego na obce, od 1992 roku rozpoczął się wzrost PKB i spadek inflacji. Wiele z
tych zmian trwa do dziś, np. przebudowa stosunków własnościowych (prywatyzacja i
reprywatyzacja).
Gospodarka rynkowa charakteryzuje się dominacją prywatnej własności i wolnością wyboru
w podejmowaniu…
… gospodarkę planową,
musimy się zastanowić czy pewne elementy końcowe szczególnie w zakresie “państwa
opiekuńczego” , nie powinniśmy włączyć do gospodarki rynkowej. Jest to istotny element potrzeb
jednostki, który w gospodarce rynkowej został gdzieś na szarym końcu.
…
… bez oglądania się na państwo.
Społeczeństwo w pierwszych lalach transformacji zapłaciło wysoką cenę za
przeprowadzenie reform. Gwałtowny wzrost cen i zahamowanie wzrostu płac oprowadziły do
zmniejszenia realnych dochodów ludności. Społeczeństwo zubożało, ale hiperinflacja została
powstrzymana. Kolejne rządy kontynuowały reformy gospodarcze, zmniejszając nieco ich tempo,
tak aby ograniczać…
Prywatyzacja - cele i podział
Prywatyzacja ogólny zarys
Powrót do gospodarki rynkowej-opracowanie
Drogi prywatyzacji majątku państwowego w III RP- opracowanie
Polska droga do kapitalizmu - hamdel zagraniczny
Przekształcenia społeczne w gospodarce
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download