Gajewska Malgorzata Zwiazki zawodowe 09.04

advertisement
Wahania koniunkturalne
jako przedmiot interwencji
państwa. Cele i narzędzia
polityki stabilizacyjnej
Małgorzata Gajewska
Aleksandra Milczarek
Justyna Pachnik
Joanna Pietrzykowska
Tomasz Zamojtel
Rola Związków Zawodowych
Prawną rolę związków
zawodowych
określają Konstytucja RP
oraz Ustawa z dnia 23 maja
1991r.
•Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest obrona interesów zawodowych
pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej.
Starają się równoważyć siłę między pracodawcami a pracownikami. Próbują
przeciwdziałać zwolnieniom, kontrolują przestrzeganie kodeksu pracy przez
pracodawców, zabiegają o wyższe pensje
i lepsze warunki pracy dla pracowników
•Prowadzą działalność samopomocową (np. fundusze strajkowe), edukacyjną (np. kursy
przekwalifikowujące) i oświatową (np. kampanie informacyjne o prawach
przysługujących pracownikom)
•Regulują system pracy oraz warunki pracy. Każda zmiana związana z dowolną
dziedziną pracy (np. system wynagrodzeń, nowy regulamin pracy) wymaga zgody od
organizacji związkowej.
•Sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy.
• wzrost a także utrzymanie dotychczasowych
stanowisk pracy
• wzrost przeciętnego wynagrodzenia
• odpowiednia opieka socjalna i zdrowotna,
„praca z ludzką twarzą”
• prowadzenie polityki prorodzinnej
• Zapobieganie wyjazdom inteligencji za granicę
ojczyzny (polityka zachęcająca do pozostania w
kraju ojczystym oraz do powrotu)
• Przeciwstawianie się sprzedaży polskiej
gospodarki zagranicznym inwestorom
trudny dostęp do pracy
traktowanie pracowników jak przedmiot
kryzys gospodarczy
bezrobocie
Tak jest dziś
w naszym kraju…
prywatyzacja
dyskryminacja początkujących pracowników
zbyt wysoki koszt utrzymania się
Problem bezrobocia (dane z 2010-02)
Dane za luty 2010 to najgorszy wynik od kwietnia 2007 roku.
Już drugi miesiąc z rzędu liczba zarejestrowanych
w urzędach pracy Polaków przekracza 2 miliony.
Oficjalne dane z dn. 07-04-2010
• Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej
szacuje, że w marcu
stopa bezrobocia
spadła z 13 do 12,9
proc. Na koniec
ubiegłego miesiąc w
kraju było 2,8 mln
osób bezrobotnych
• Znajdujemy
się w stanie
wyjścia z
recesji
• Otwiera się
szansa na
rozwiązanie
wielu
problemów
Symptomy problemu
• ,,Wypalenie zawodowe’’
• Brak kwalifikacji
• Zbyt duży udział kapitału
obcego
• Nadal zagubienie w
nowym systemie
politycznym
• Czarna strefa
• Wysokie podatki
• Wydatki socjalne dla
,,niewłaściwych’’ osób
Udział osób w wieku do 25 lat
i powyżej 50 lat w populacji
bezrobotnych
Trudności w znalezieniu pracy
Ocena sytuacji na rynku pracy w Polsce
Rodziny korzystające z pomocy
środowiskowej (w tys.) wg powodów:
Problem z zatrudnieniem
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia
brutto
Ceny
Dynamika cen towarów i
usług konsumpcyjnych
Możliwości rozwiązania problemów
• Zachęcanie inwestorów poprzez ulgi podatkowe do
tworzenia miejsc pracy
• Aktywizacja młodych osób w sferze przedsiębiorczości
• Zwiększenie nakładu zleceń publicznych dla
państwowych zakładów
• Ochrona rodzimych miejsc pracy poprzez wykorzystanie
funduszy europejskich
• Stworzenie przyzakładowych przychodni lekarskich
• Odpowiednie ubezpieczenia od wypadków na miejscu
pracy w tym urlopy chorobowe i współfinansowanie
rehabilitacji i leczenia.
• Częściowe pokrywanie kosztów dojazdu do pracy
• Bony żywnościowe i prezenty świąteczne
• Budowa przyzakładowych osiedli mieszkaniowych
• Zaplecze socjalne i zdrowotne po przejściu na emeryturę
• Urlopy macierzyńskie dla obojga rodziców i zapomogi
dla samotnie wychowujących dzieci
• Premiowanie zakładów zatrudniających młode,
niedoświadczone osoby
• Kursy przygotowujące do zawodu i doskonalące
umiejętności, nabywanie kwalifikacji
• Prywatyzacja majątku tylko z zabezpieczeniem ze strony
państwa
• Gwarancja poręczenia ze strony państwa w razie
upadku przedsiębiorstw
• Większy wpływ zakładowych związków zawodowych na
decyzje dotyczące przedsiębiorstwa
Instrumenty służące realizacji celów
•
•
•
•
Strajki, protesty, pikiety, kampanie społeczne
Wpływ na opinię publiczną
Inicjatywa ustawodawcza
Odwoływanie się do organów sądowych lub Międzynarodowej
Organizacji Pracy
• Uprawnienia wynikające z Ustawy o związkach zawodowych i
współpraca z Państwową Inspekcją Pracy
 Udział w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno –
Gospodarczych
 Działanie jako grupa interesu, forum dialogu społecznego by
osiągnąć i zachować pokój społeczny
 Przedstawianie propozycji w zakresie wynagrodzeń w gospodarce
narodowej, wysokości emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych
 Zajmowanie stanowiska w sprawie ustawy budżetowej na rok
następny
Korzyści z osiągnięcia celu
• Zwiększenie PKB, mniejsze wydatki na zasiłki
czy zapomogi
• Uspokojenie opinii publicznej
• Nie marnotrawienie czasu
• Poprawienie stanu materialnego społeczeństwa
i jego zadowolenia
• Większa chęć do podjęcia pracy i uzyskiwania
dobrych wyników
• Przychylność wobec władzy która wyraża chęć
współpracy
• Poprawa warunków bytowych, przeciwdziałanie
szerzeniu się patologii społecznych
Download