stowarzyszenie rannych i poszkodowanych w misjach poza

advertisement
STOWARZYSZENIE RANNYCH I POSZKODOWANYCH W MISJACH
POZA GRANICAMI KRAJU
REGULAMIN
POMOCY FINANSOWEJ
PRZYZNAWANEJ W FORMIE BEZZWROTNYCH
ZAPOMÓG FINANSOWYCH
SZCZECIN 2012
§1
1.
Na
podstawie
rozdziału
II
§10
pkt.
1,2,4
Statutu
Stowarzyszenia
Rannych
i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, z pozyskanych środków finansowych uchwałą Zarządu tworzy się doraźnie, fundusz pomocy finansowej w formie bezzwrotnych
zapomóg finansowych.
2.
Zapomogi z funduszu zapomóg przydziela się decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
3.
Środki funduszu przyznawane są członkom Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych
Poza Granicami Kraju, żołnierzom rannym lub poległym podczas wykonywania zadania bojowego
lub operacyjnego w misji poza granicami kraju.
4.
Środki z funduszu zapomóg mogą być także przydzielone w szczególnie uzasadnionych
przypadkach członkom najbliższej rodziny nieżyjącego członka Stowarzyszenia lub
żołnierza
poległego podczas wykonywania zadania bojowego lub operacyjnego w misji poza granicami kraju.
§2
1.
Decyzja w sprawie przyznania świadczenia finansowego z funduszu zapomóg,
podejmowana jest przez Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności minimum 51 % stanu
osobowego Zarządu. W przypadku jednakowej ilości głosów decydujący głos ma Prezes,
a w przypadku jego nieobecności kolejno Wiceprezes i Sekretarz Generalny.
2.
Pomoc finansowa jednej osobie może być przyznana nie częściej niż jeden raz w ciągu roku,
z wyjątkiem nagłych i szczególnych przypadków losowych.
§3
1.
Pomocy finansowej w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej udziela się na wniosek
członka stowarzyszenia, jego najbliższej rodziny (męża, żony, dziecka) oraz w szczególnych
przypadkach na wniosek członka Zarządu Głównego.
2.
Wniosek na zapomogę może być złożony także przez członka najbliższej rodziny rannego
lub nieżyjącego żołnierza poległego w trakcie misji poza granicami kraju oraz nieżyjącego członka
Stowarzyszenia.
3.
Poza wnioskiem jako załącznik wnioskodawca powinien złożyć:
- oświadczenie o dochodach brutto gospodarstwa domowego przypadających na jednego członka
z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszego regulaminu;
- oświadczenie o otrzymaniu, złożeniu lub odmowie przyznania zapomogi/pomocy finansowej w
Strona 2 z 5
ciągu ostatnich 6 miesięcy od chwili złożenia wniosku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu;
- inne dokumenty wg potrzeb potwierdzające zasadność uzyskania zapomogi np. fakturę
potwierdzającą zakup, wyniki badań lekarskich, zaświadczenia o stanie zdrowia itp.
4.
Przyznawanie świadczeń
oraz jego wysokość uzależniona jest od ilości dostępnych
środków finansowych Stowarzyszenia, sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby składającej
wniosek.
5.
W przypadku braku środków finansowych na zapomogi, wniosek jest rozpatrywany
negatywnie, a pełnomocnik ds. zapomóg lub upoważniony członek Zarządu informuje
wnioskodawcę o braku możliwości udzielenia pomocy z powodu nieposiadania środków
finansowych.
6.
W bardzo szczególnych okolicznościach, kiedy pomoc finansowa dla wnioskodawcy
stanowi o zdrowiu lub życiu jego lub członka jego najbliższej rodziny lub innej niezbędnej i nagłej
pomocy, w przypadku braku środków finansowych lub ich niewystarczającej ilości w funduszu
pomocy finansowej a posiadaniu przez Stowarzyszenie innych środków finansowych na inne cele,
decyzją większości 2/3 głosów Zarządu, przy akceptacji skarbnika Stowarzyszenia można
przysunąć określone środki z innych celów na fundusz pomocy finansowej w celu zaspokojenia
takiego wniosku.
7.
Na funduszu pomocy finansowej, zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 1 500,00
(jeden tysiąc pięćset złotych) na pomoc finansową potrzebną w nagłych wypadkach, która może
służyć jako zaliczka w celu zaspokojenia części zapomogi zgodnie z § 3 pkt. 6. Za utrzymanie
takiej rezerwy na funduszu pomocy finansowej, odpowiedzialny jest Skarbnik Stowarzyszenia.
Likwidacja w/w rezerwy jest możliwa decyzją 2/3 głosów Zarządu przy obecności co najmniej
51 % stanu osobowego zarządu, co odnotowuje protokólant w protokole zabrania Zarządu.
8.
Wniosek o zapomogę jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Zarządu, jeśli wniosek
wpłynął od Prezesa do wszystkich członków Zarządu minimum 7 dni przed planowanym zebraniem
Zarządu. W przypadku otrzymania wniosku w terminie krótszym, jest on rozpatrywany na
następnym posiedzeniu Zarządu.
9.
W przypadkach szczególnych na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, może być
zwołane zebranie Zarządu, tylko w celu rozpatrzenia wniosku o zapomogę. W takim przypadku
termin zebrania nie może być wcześniej niż 7 dni przed dostarczeniem dokumentów dla
pozostałych członków Zarządu.
§4
Strona 3 z 5
1.
Świadczenia zapomóg są przyznawane w formie uznaniowej i nie mają charakteru
roszczeniowego. Oznacza to, że osoby uprawnione, które nie uzyskały zapomogi nie mogą
domagać się jakichkolwiek ekwiwalentów z tego tytułu.
2.
W przypadku nie przyznania zapomogi, informuje się wnioskodawcę o przyczynach
nie udzielenia pomocy finansowej.
3.
Głosowanie nad wnioskami o zapomogę następuje w formie jawnej, i jest odnotowane
w protokole zabrania Zarządu.
4.
Członek Zarządu na czas głosowania jego wniosku, wstrzymuje się od głosu.
§5
1.
Pomoc finansowa w formie bezzwrotnej zapomogi finansowej przysługuje w pierwszej
kolejności:
a. członkom Stowarzyszenia o szczególnie niskich dochodach na członka rodziny;
b. osobom samotnie wychowujących dzieci oraz rodzinom wielodzietnym;
c. osobom utrzymującym dzieci, które ze względu na ich stan zdrowia, wymagają
specjalnej opieki i leczenia /w tym głównie dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności/
oraz osobom wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone.
d. członkom Stowarzyszenia nie mających innych, alternatywnych źródeł pozyskania pomocy
finansowej lub pomoc z innych źródeł jest niewystarczająca w celu zaspokojenia przedmiotu
pomocy finansowej.
2.
Wniosek o zapomogę, który nie został pozytywnie oceniony
przez Zarząd lub został
odrzucony z powodu braku środków finansowych, za zgodą wnioskodawcy może zostać
skierowany do innych instytucji z opinią Stowarzyszenia w celu uzyskania pomocy finansowej dla
zainteresowanego.
3.
Zarząd w drodze uchwały może wybrać ze swojego składu pełnomocnika ds. zapomóg,
którego zadaniem będzie opracowanie informacji dla Zarządu o spełnieniu wymogów formalnych
wniosku oraz
zebraniu innych informacji, które mogą być pomocne w podjęciu decyzji o
przyznaniu lub odrzuceniu wniosku.
4.
Pełnomocnik ds. zapomóg, w porozumieniu ze Skarbnikiem, może rekomendować
Zarządowi ewentualną wysokość przyznanego świadczenia w formie bezzwrotnej zapomogi
finansowe.
5.
Opinia /rekomendacja/ pełnomocnika ds. zapomóg powinna być przesłana do wszystkich
członków Zarządu co najmniej 2 dni przed zebraniem Zarządu.
Strona 4 z 5
§6
1.
Niniejszy regulamin jest udostępniony do wglądu u Prezesa, Skarbnika oraz Sekretarza
Generalnego i może być przesłany w formie elektronicznej do każdego członka Stowarzyszenia na
jego telefoniczny lub e-mailowy wniosek.
2.
Zmiany w niniejszym regulaminie, przewidziane są w trybie uchwalania uchwał Zarządu.
3.
Sprawy nieuwzględnione w niniejszym regulaminie dotyczące pomocy finansowej
przyznawanej w formie bezzwrotnych zapomóg finansowych, rozstrzyga Zarząd zwykłą
większością głosów.
§7
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2012 roku.
Niniejszy
regulamin
został
zatwierdzony
uchwałą
Zarządu
Stowarzyszenia
Rannych
i Poszkodowanych Poza Granicami Kraju nr 11/2012 z dnia 01.03.2012 roku, jednocześnie zostaje
uchylony regulamin pomocy finansowej uchwalony uchwałą nr 20/2010 z dnia 21.12.2010 r.
Strona 5 z 5
Download