Regulamin ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów

advertisement
Regulamin ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów
SP Nr 15 w Olsztynie
I.
Przepisy ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie :
1) art.8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.)
2) art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 854 z późn. zm.)
3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r.
w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168 z późn. zm.)
4) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674)
5) § 2 14 ust. 1 pkt 34 Statut Szkoły
§2
1. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej Funduszem dla :
1) nauczycieli
w
wysokości
ustalonej
jako
iloczyn
planowanej,
przeciętnej
w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym
i niepełnym wymiarze godzin (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej
w końcu roku do faktycznej
przeciętnej
liczby zatrudnionych
nauczycieli
(po przeliczeniu na pełny wymiar) i 110% kwoty bazowej określanej dla pracowników
państwowej sfery budżetowej na podstawie
art. 5 pkt 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 pkt
2ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie
niektórych ustaw, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej
2) nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5 % pobieranych przez nich
emerytur i rent
3) pracowników administracji i obsługi w wysokości odpisu podstawowego – na jednego
zatrudnionego
–
37,5
%
przeciętnego
wynagrodzenia
miesięcznego
w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego,
jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą
4) pracowników administracji i obsługi będących emerytami i rencistami w wysokości
6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku
poprzednim
lub
w
drugim
półroczu
roku
poprzedniego,
jeżeli
przeciętne
wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą na każdego emeryta i rencistę
uprawnionego do tej opieki
2. Środkami Funduszu administruje dyrektor szkoły. Decyzje związane
z dysponowaniem
środków na cele socjalne uzgadniane są ze związkami zawodowymi.
3. Organem pomocniczym dyrektora jest szkolna służba socjalna.
1) służba socjalna powoływana i odwoływana jest przez dyrektora szkoły
2) kadencja służby socjalnej trwa 3 lata z możliwością przedłużenia na kolejną kadencję
4. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
5. Środki Funduszu zwiększa się o :
1) skreśla się
2) odsetki od środków Funduszu
3) darowizny od osób fizycznych, instytucji
6. ZFŚS jest funduszem spożycia zbiorowego, co oznacza, że nie korzystanie ze świadczeń
wymienionych w § 4 ust. 3 pkt 1 – 8 nie uprawnia pracowników i ich rodzin do żądania
ekwiwalentu.
II.
Uprawnieni do korzystania ze środków Funduszu
§3
1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są :
1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę niezależnie od rodzaju umowy
o pracę , stażu pracy i wymiaru czasu pracy
2) pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych, bezpłatnych i dla poratowania
zdrowia
3) emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły
4) dzieci pozostające na utrzymaniu osób wymienionych w pkt. 1 – 3
5) członkowie rodziny pracownika, który zmarł w czasie zatrudnienia
2. Za uprawnionych do korzystania ze świadczeń uważa się następujących członków rodziny :
1) pozostający na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte
na
wychowanie
w
ramach
rodziny
zastępczej,
dzieci
współmałżonków
( do ukończenia 18 roku życia )
2) osoby wymienione wyżej będące inwalidami I lub II grupy bez względu na wiek
III. Przeznaczenie środków Funduszu
§4
1.
Szkoła odprowadza rocznie 30 % swoich odpisów na ZFŚS na scentralizowany Fundusz
Mieszkaniowy placówek samorządowych prowadzących wspólną działalność w zakresie
pożyczek mieszkaniowych. Decyzję o rezygnacji ze wspólnej działalności w ramach
Funduszu Mieszkaniowego podejmuje ogół pracowników szkoły.
2.
Z odpisu na ZFŚS wypłacane jest nauczycielowi świadczenie urlopowe, którego wysokość
odpowiada wysokości odpisu podstawowego i jest ustalone proporcjonalnie do wymiaru
czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. Do otrzymania świadczenia
urlopowego uprawnieni są nauczyciele czynni, przebywający na urlopach wychowawczych
oraz płatnych urlopach dla poratowania zdrowia.
3.
Pozostałe środki Funduszu przeznacza się na finansowanie całkowitych lub częściowych
kosztów w zakresie :
1) wypoczynku letniego pracowników, emerytów i rencistów – byłych
pracowników szkoły
2) krajowych i zagranicznych kolonii letnich, zimowego wypoczynku, obozów
młodzieżowych, spływów, zlotów, rajdów od lat 8 do ukończenia 18 roku życia
3) wypoczynku w dni wolne od pracy organizowanego w formie turystyki grupowej –
wycieczek krajowych i zagranicznych, wyjazdów weekendowych organizowanych
przez placówkę
4) sportu i rekreacji (bilety na basen, korty tenisowe, uczestnictwo w różnych zajęciach
oferowanych przez kluby sportowe czy fitness kluby)
5) działalności kulturalno-oświatowej w postaci imprez artystycznych, kulturalnych
i rozrywkowych oraz zakupu biletów na takie imprezy
6) pomocy rzeczowej lub zapomóg pieniężnych przeznaczonych dla osób znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej
7) zapomóg
pieniężnych
przyznawanych
osobom
w
wypadkach
losowych
np. w przypadku kradzieży osoba ubiegająca się zapomogę zobowiązana jest
przedstawić zaświadczenie z policji stwierdzające fakt kradzieży
8) imprez okolicznościowych – paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników,
emerytów i rencistów – byłych pracowników szkoły
9) skreśla się
IV. Przyznawanie świadczeń
§5
1.
Świadczenia z Funduszu przyznaje dyrektor szkoły na pisemny wniosek osoby uprawnionej ,
zawierający oświadczenie o wielkości dochodu przypadającego na członka rodziny (wzór
oświadczenia – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
2.
Przyznawanie i wysokość dofinansowania z Funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla
osób uprawnionych uzależniona jest od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
Przyznanie pomocy z Funduszu zależy od wielkości środków Funduszu i ma charakter
uznaniowy.
3.
Podstawę do wyliczenia wysokości pomocy socjalnej przyznawanej osobie uprawnionej
do korzystania z Funduszu stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie, wykazany
w oświadczeniu osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.
4.
Zasady i warunki przyznawania świadczeń z Funduszu odnoszą się do wszystkich osób
uprawnionych, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 – 5 Regulaminu bez względu na ich
stanowisko i przynależność wg opracowanych tabel stanowiących załącznik nr 2
do niniejszego Regulaminu.
5.
Kwoty dopłat do świadczeń ustala się w tabeli uzgodnionej ze związkami zawodowymi.
Corocznie aktualizowana stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Tabela dopłat
podawana jest do wiadomości wszystkim uprawnionym do korzystania z Funduszu poprzez
umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń.
6.
Osoby uprawnione składają do dyrektora szkoły wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych
1) zapomóg materialnych i rzeczowych przez cały rok
2) dofinansowanie wypoczynku letniego w okresie V – IX
3) dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dzieci okresie I – II i VI – IX
4) dofinansowanie wycieczek i imprez kulturalnych przez cały rok
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu
7.
Osoba uprawniona, która złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie o swojej sytuacji
materialnej zostaje wyłączona z prawa do korzystania ze środków funduszu przez 2 lata.
8.
Z dopłat do wypoczynku letniego mogą korzystać osoby wymienione w § 3 pkt 1 – 3
9.
Wnioski o dofinansowanie świadczeń socjalnych rozpatruje dyrektor szkoły ze służbą
socjalną w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
10.
Nazwiska osób uprawnionych, którym przyznano świadczenia z Funduszu podaje się
do wiadomości w ciągu 3 dni od podjętej decyzji.
11.
Dopłaty do różnych form wypoczynku wymienionych w § 4 ust. 3 pkt 1 – 5 przysługują
osobom wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 1 – 4.
12.
Dofinansowanie do różnych form wypoczynku wymienionych w § 4 ust. 3 pkt 2 przysługuje
dzieciom i młodzieży raz w roku od lat 8 do ukończenia 18-tego roku życia.
13.
Dofinansowanie do imprez okolicznościowych wymienionych w § 4 ust. 3 pkt 8 przysługuje
dzieciom od lat 2 do ukończenia 14 roku życia.
V . Postanowienia końcowe
§6
1. Działalność socjalna jest prowadzona w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków, który
sporządza dyrektor szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
2. Zmiany w rocznym planie dochodów i wydatków mogą dokonywać osoby sporządzające ten
plan.
3. skreśla się
4. skreśla się
5. skreśla się
6. skreśla się
§7
1. Usługi i świadczenia dla pracowników, emerytów i rencistów – byłych pracowników szkoły
i ich rodzin organizuje dyrektor szkoły we współpracy ze służbą socjalną w oparciu
o preliminarz wydatków opracowywany na każdy rok kalendarzowy.
2. Służba socjalna prowadzi rejestr świadczeń socjalnych, w którym ewidencjonuje się wysokość
i rodzaje przyznawanych świadczeń.
§8
1. Każda osoba uprawniona do korzystania ze środków Funduszu ma prawo do wglądu do
Regulaminu, którego tekst znajduje się w sekretariacie szkoły.
§9
1. skreśla się
Download