Regulamin ZFŚS

advertisement
Załącznik do zarządzenia nr 6/2014 dyrektora szkoły z dnia 04. 04. 2014r.
REGULAMIN
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
przy Szkole Podstawowej w Sąpolnie
I Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Regulaminem”,
opracowany został na podstawie:
1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.
Dz.U. 2012r. poz.592 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 79,
poz. 854 z późn. zm.),
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie
sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009r. nr 43 poz. 349).
§ 2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
- szkole, rozumie się przez to Szkołę Podstawową w Sąpolnie
- Funduszu, rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 3.
Coroczny odpis podstawowy tworzy się z:
1. Odpisu dla pracowników pedagogicznych ,w wysokości ustalonej jako iloczyn
planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli
zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć(po przeliczeniu na pełny
wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok
dla pracowników sfery budżetowej.
2. Odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami, w wysokości 37,5 %
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku
poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne
wynagrodzenie w tym drugim okresie było wyższe niż średnioroczne,
3. Odpisu dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, w wysokości 5 % pobieranych
przez nich emerytur i rent. Dane o ich wysokości należy pozyskać od ww.
4. Odpisu dla emerytów i rencistów ( niebędących nauczycielami)
Wysokość odpisu reguluje odpowiednie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
§ 4.
Fundusz zwiększa się o:
- darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
- odsetki od środków Funduszu pochodzących od oprocentowanych środków
na rachunku bankowym,
- wpływu z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe,
-
wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających
z usług socjalnych oferowanych przez zakład pracy.
§ 5.
Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz.
§ 6.
1. Środkami Funduszu administruje pracodawca.
2. Środki ZFŚS gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
3. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok
następny.
4. W celu usprawnienia procesu uzgadniania stanowiska pracodawcy i związków
zawodowych, przy podejmowaniu decyzji o przyznawaniu świadczeń i pomocy
z Funduszu, powołuje się stałą Komisję Socjalną, w skład której wchodzą
przedstawiciele obydwu stron.
5. Podstawą działalności socjalnej jest regulamin ZFŚS oraz roczny plan rzeczowo finansowy wraz ze szczegółowym preliminarzem wydatków na poszczególne rodzaje
działalności socjalnej, ustalonym do 31 marca każdego roku przez Pracodawcę w
uzgodnieniu z Komisją Socjalną, na podstawie zebranych informacji od uprawnionych do
korzystania z Funduszu – załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Przyznawanie świadczeń z funduszu, w oparciu o Regulamin, odbywa się na wniosek:
samego uprawnionego, przełożonego, opiekuna, Komisji Socjalnej lub organizacji
związkowej, i jest uzgadniane ze związkami zawodowymi w ramach działającej Komisji
Socjalnej, a następnie zatwierdzane do wypłaty przez pracodawcę, co oznacza, że
uzgodnienie to wyczerpuje ustawowy obowiązek wynikający z art. 27 ust. 2 ustawy o
związkach zawodowych.
7. Podział funduszu może w trakcie roku ulec zmianie po uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi.
8. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje
pracownikowi lub emerytowi (renciście) podstawy do żądania jakiegokolwiek
ekwiwalentu. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego.
9. Treść regulaminu jest ogólnie dostępna.
10. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy.
§ 7.
1. Świadczenia socjalne są uznaniową formą pomocy przyznawaną osobom uprawnionym
na ich wniosek. Osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z
indywidualnych świadczeń finansowanych z Funduszu są zobowiązane złożyć do
Pracodawcy w wyznaczonym terminie wniosek o przyznanie świadczenia wraz z
informacją o dochodach netto rodziny oraz o sytuacji życiowej
i rodzinnej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2. Osoba, która nie złożyła wniosku wymienionego w ust.1, lub złożyła go po terminie nie
będzie mogła skorzystać z danego świadczenia.
3. Wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach pracownika jest dokumentem w świetle
art. 245 k.p.c., a prawdziwość danych w nim zawartych potwierdzona własnoręcznym
podpisem osoby składającej oświadczenie może być weryfikowana w trybie
art.. 253 k.p.c.
4. Pracodawca rozpatrując wnioski o przyznanie świadczenia finansowanego z Funduszu,
w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych we
wniosku (zał. nr 1 do Regulaminu), może żądać od składającego taki wniosek,
dokumentów potwierdzających te dane (np. zaświadczenie o dochodach pracownika z
innego zakładu, dochodach współmałżonka, dziecka lub innego uprawnionego do
korzystania z funduszu członka rodziny; zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do
szkoły; decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla
bezrobotnych lub o przyznaniu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku; decyzja o
przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku- świadczenia przedemerytalnego wraz z
ostatnią decyzją waloryzacyjną itp.). Nieprzedłożenie tych dokumentów jest
równoznaczne z brakiem złożenia wniosku o przyznanie świadczenia.
5. Wymagane przez Pracodawcę złożenie informacji o sytuacji życiowej i rodzinno –
materialnej pracownika w celu ustalenia wysokości świadczenia pozostaje w zgodzie z
art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
§ 8.
Przyznawanie ulgowych świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji
życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z pomocy Funduszu –
według tabeli świadczeń i dopłat stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§ 9.
Z ogólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznacza się: 20 % na pożyczki mieszkaniowe, a
80 % na sprawy socjalne.
II Osoby uprawnione do świadczeń.
§ 10.
Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są:
1. Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie
mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony i określony.
2. Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, nauczyciele przebywający
na urlopach zdrowotnych, świadczeniach kompensacyjnych oraz nauczyciele
przeniesieni w stan nieczynny.
3. Emeryci i renciści – byli pracownicy, dla których przedszkole było ostatnim miejscem
pracy poprzedzającym pobranie świadczenia emerytalnego lub rentowego.
4. Członkowie rodziny osób wymienionych w punkcie 1, 2, 3 ( pozostające na utrzymaniu i
wychowaniu dzieci własne, dzieci współmałżonka w wieku do 18 lat, dzieci
przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, w wieku do
18 lat, a jeżeli się kształcą w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 24 lat) – wyłącznie w zakresie, o którym mowa
w §12 ust.1c i §13 ust.1c.
5. Współmałżonek (uprawniony do uczestnictwa w dwóch spotkaniach integracyjnych w
ciągu roku ).
6. Osobami uprawnionymi do świadczeń z Funduszu są w wyjątkowych przypadkach,
również uczące się dzieci zmarłego pracownika, emeryta lub rencisty, pobierające
z tego tytułu rentę rodzinną - wyłącznie w zakresie, o którym mowa w §14 ust. 1.
III Przeznaczenie Funduszu oraz zasady przyznawania świadczeń z funduszu
§ 11.
1. Środki Funduszu przeznaczone są w szczególności na:
- dofinansowanie różnych form wypoczynku urlopowego dla osób uprawnionych,
- pomoc finansową lub rzeczową dla osób uprawnionych,
- zapomogi losowe,
- zapomogi związane z trudną sytuacją materialną i życiową,
- zapomogi zdrowotne dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami,
- dofinansowanie udziału osób uprawnionych w imprezach integracyjnych,
kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych,
- pomoc w formie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe.
2. Pozostawia się 1% rezerwy środków Funduszu na nadzwyczajne potrzeby
dodatkowe.
§ 12.
1. Dofinansowanie różnych form wypoczynku polega na:
a) wypłacie świadczenia urlopowego dla nauczycieli ( w zależności od wymiaru czasu
pracy),
b) wypłacie dofinansowania do krajowych i zagranicznych wycieczek pracowników
i emerytów organizowanych przez przedszkole w czasie wolnym od pracy – zgodnie
z tabelą dopłat (załącznik nr 2 do regulaminu),
c) wypłacie dofinansowania do indywidualnych form wypoczynku dzieci osób
uprawnionych - zgodnie z tabelą dopłat (załącznik nr 2 do regulaminu),
d) wypłacie dofinansowania w postaci, tzw. „ wczasów pod gruszą” (dla
pracowników) i ,,indywidualnego wypoczynku letniego” (dla emerytów i rencistów) zgodnie z tabelą dopłat (załącznik nr 2 do regulaminu),
e) wypłacie dofinansowania do leczenia sanatoryjnego - zgodnie z tabelą dopłat
(załącznik nr 2 do regulaminu),
2. Częstotliwość korzystania z wyżej wymienionych form pomocy:
- wczasy pod gruszą lub indywidualny wypoczynek letni przysługują raz w roku ,
- dofinansowanie do wycieczki pracownika (emeryta)przysługuje raz w roku,
- dofinansowanie do sanatorium przysługuje pracownikowi (emerytowi) raz na dwa
lata,
- dofinansowanie do wycieczki dla dzieci pracownika – raz w roku na jedno dziecko
3. Wypłata przyznanej kwoty dofinansowania do wycieczek, kolonii, obozów i zimowisk
dla dzieci oraz leczenia sanatoryjnego dla pracowników uwarunkowana jest
przedłożeniem odpowiedniego dowodu wpłaty lub skierowania na wyżej wymieniony
wyjazd.
4. Warunkiem przyznania świadczenia (z wyjątkiem świadczenia urlopowego dla
nauczycieli) jest złożenie wniosku wraz z oświadczeniem o dochodach netto na
członka rodziny, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
5. Wysokość świadczeń oraz maksymalna kwota dopłaty ustalana jest co roku w planie
rzeczowo – finansowym, uzależniona od dochodu netto na członka rodziny z
uwzględnieniem sytuacji życiowej i rodzinnej pracownika – według tabeli świadczeń
i dopłat stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§ 13.
1. Pomoc finansowa lub rzeczowa dla osób uprawnionych polega na:
a) pomocy materialnej dla pracowników w formie świadczenia rzeczowego lub
ekwiwalentu pieniężnego w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt,
b) pomocy materialnej dla emerytów i rencistów byłych pracowników w formie
świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w zamian świadczenia
rzeczowego w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt,
c) pomocy materialnej w formie paczek okolicznościowych dla dzieci osób
uprawnionych (do ukończenia gimnazjum).
2. Podstawą przyznania świadczeń, o których mowa w ust. 1 jest wniosek osoby
uprawnionej. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia stanowi załącznik nr 3
3. Świadczenia, o których mowa w §13 w wyjątkowych sytuacjach mogą być przyznane
także na wniosek Komisji lub Pracodawcy.
4. Wysokość świadczeń uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób
uprawnionych do korzystania z pomocy Funduszu – według tabeli świadczeń
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§ 14.
1. Z zapomogi mogą korzystać osoby uprawnione, znajdujące się w szczególnie trudnej
sytuacji życiowej, finansowej, zdrowotnej lub potrzebujące doraźnej pomocy
z przyczyn losowych.
2. Wysokość i termin przyznania świadczeń, o których mowa w ust. 1 mogą być
uzależnione od wysokości środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji
Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie.
3. Podstawą przyznania świadczeń jest wniosek osoby uprawnionej. Wzór wniosku o
przyznanie świadczenia stanowi załącznik nr 3.
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie sytuacji,
stanowiącej powód ubiegania się o świadczenie:
a) informację o sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej osoby ubiegającej się
o świadczenie,
b) zaświadczenie lekarskie - w przypadku długotrwałej (przewlekłej choroby),
c) kserokopię faktur za wykupione leki,
d) w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek
lub innego zdarzenia losowego) – dokumenty mogące stanowić potwierdzenie
zdarzenia, m.in.: zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie świadka, kopia
protokołu.
5. Świadczenia, o których mowa w §14 w wyjątkowych sytuacjach mogą być przyznane
także na wniosek Komisji lub Pracodawcy.
6. Pomoc finansowa może być przyznana tej samej osobie jeden raz w roku
kalendarzowym, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności przemawiające za
częstszym przyznaniem świadczeń.
§ 15.
1. Działalność sportowo-rekreacyjna, kulturalno –oświatowa i turystyczna dotyczą
w szczególności:
a) spotkań integracyjnych pracowników, emerytów i rencistów organizowanych
2 - 3 razy w roku przez Pracodawcę, skierowanych do ogółu, finansowanych w 100%
ze środków Funduszu (bez kryterium dochodowego). Aby spotkanie mogło się odbyć
chęć uczestniczenia w nim musi zgłosić co najmniej połowa pracowników (emerytów),
b) dofinansowania biletów wstępu do kina, teatru, opery, itp.(bez kryterium
dochodowego).
2. Zasady i tryb uczestnictwa w imprezach, o których mowa w ust. 1 ustalane będą
każdorazowo i podawane do wiadomości osobom uprawnionym w sposób przyjęty u
Pracodawcy. Świadczenia wypłacane w ramach działalności sportowo-rekreacyjnej,
kulturalno-oświatowej i turystycznej nie są świadczeniami ulgowymi i mogą być
wypłacane w równej wysokości.
§ 16.
1. Pomocy na cele mieszkaniowe udziela się osobom uprawnionym w formie pożyczek na
remont i modernizację mieszkania. Osobami uprawnionymi do otrzymania zwrotnej
pomocy finansowej na cele mieszkaniowe są wyłącznie pracownicy zatrudnieni na
podstawie mianowania lub na czas nieokreślony ( po przepracowaniu 1 roku w naszej
szkole) oraz emeryci i renciści.
2. Maksymalna wysokość pożyczki jest ustalana w corocznym planie gospodarowania
Funduszem.
3. Okres spłaty pożyczki wynosi 20 miesięcy. Spłata pożyczki następuje wg zasad
określonych w umowie zawartej pomiędzy pożyczkobiorcą a zakładem pracy.
4. Zaciągnięcie kolejnej pożyczki możliwe jest po całkowitej spłacie poprzednio
uzyskanej pożyczki (nie częściej niż raz na 2 lata).
5. Wniosek o przyznanie pożyczki powinien być skierowany do Pracodawcy. Wzór
wniosku stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
6. Wnioski są rozpatrywane w kolejności ich złożenia. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach losowych można przyznać pożyczkę poza kolejnością.
7. Podstawą wypłaty przyznanej kwoty pożyczki jest zawarcie umowy pożyczki,
podpisanej przez Pracodawcę, pożyczkobiorcę oraz dwóch poręczycieli.
8. Poręczycielem może być osoba, zatrudniona w Zakładzie na czas nie krótszy niż
przewidywany okres spłaty pożyczki. Poręczycielem nie może być współmałżonek
pożyczkobiorcy.
9. W razie zaprzestania spłat pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązania spłat przenosi
się solidarnie na poręczycieli.
10. Pożyczka z Funduszu jest oprocentowana. Oprocentowanie pożyczki jest stałe
i wynosi 1% .
11. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy, niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej
spłacie w całości.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek
pożyczkobiorcy, możliwe jest umorzenie lub zawieszenie spłaty pożyczki na okres do 3
miesięcy. Spłata pożyczki następuje automatycznie po zakończeniu okresu zawieszenia
pożyczki. O wydłużenie okresu spłaty pożyczki ubiegać się mogą również poręczyciele.
13. Decyzję o umorzeniu lub wydłużeniu okresu spłaty podejmuje Pracodawca
w uzgodnieniu z Komisją Socjalną. Przedkładający wniosek winien udokumentować
okoliczności, na które powołuje się w jego uzasadnieniu.
14. Przechowywanie zawartych umów o udzielenie pożyczek oraz prowadzenie ich
ewidencji należy do ZEASz oraz do pracodawcy.
15. ZEASz dokonuje bieżącej kontroli realizacji umów o udzielenie
pożyczek oraz
informuje pracodawcę o braku realizacji obowiązków pożyczkobiorców i poręczycieli
wynikających z umów.
§17.
Wysokość maksymalnych kwot na poszczególne rodzaje świadczeń jest zmienna i podawana
będzie do wiadomości corocznie w załączniku nr 2 do regulaminu.
§ 18.
Świadczenia finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczenia, co oznacza, że osoby nie
korzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu.
§ 19.
Wysokość pomocy finansowej zależy od ilości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu
oraz od kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych celów zapisanych
w rocznym preliminarzu wydatków.
§ 20.
Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane zgodnie z art. 53 ust. 1 a – Ustawy Karta
Nauczyciela.
§ 21.
Emeryci i renciści – byli pracownicy lub pracownicy, którzy w danym roku byli zatrudnieni na
umowę o pracę na czas określony w charakterze nauczyciela otrzymują świadczenie urlopowe w
wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia zgodnie z art. 53 ust 1 a ustawy – Karta
nauczyciela.
IV Postanowienia uzupełniające i końcowe
§ 22.
Wnioski o przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe będą rozpatrywane raz na kwartał.
§ 23.
Wnioski o dofinansowanie wypoczynku dzieci rozpatrywane będą na bieżąco.
§ 24.
Postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podane będą
do wiadomości osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu.
§ 25.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 26.
Częścią Regulaminu, jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:
1. załącznik nr 1 – roczny plan rzeczowo – finansowy ZFŚS
2. załącznik nr 2 – tabela wysokości świadczeń i dopłat finansowanych z ZFŚS
3. załącznik nr 3 – wniosek o przyznanie świadczenia wraz z informacją o dochodzie netto
na członka rodziny oraz informacją o sytuacji życiowej i rodzinnej pracownika (emeryta)
4. załącznik nr 4 – umowa pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS.
§ 27.
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Sąpolnie
obowiązuje od dnia 04.04.2014r.
W uzgodnieniu:
.............................................................
( data , pieczęć i podpis
zakładowej organizacji związkowej/
wybranego przedstawiciela pracowników)
Dyrektor szkoły:
.................................................
( data, pieczęć imienna i podpis)
Download