pobierz - Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie

advertisement
REGULAMIN PROJEKTU
„MIKROPOŻYCZKOWY FUNDUSZ DLA ROZWOJU WIELKOPOLSKI”
nr POKL.06.02.00-30-192/12
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
realizowany jest przez
Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej
Przedsiębiorczości
ul. Okulickiego 3
63-100 Śrem
tel./fax: 61 283 27 04, kom.: 698 074 659
będącą Liderem projektu
oraz
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
tel.: 63 245 30 95
i
Cech Rzemiosł Różnych
ul. Kolejowa 10
63-100 Śrem
tel.: 61 283 59 53
będących Partnerami projektu
1|Strona
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. „Mikropożyczkowy
Fundusz dla rozwoju Wielkopolski”, nr POKL.06.02.00-30-192/12.
2. Projekt realizowany jest przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego – Śremski
Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości – Lidera projektu oraz Agencję
Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – Partnera projektu i Cech Rzemiosł
Różnych – Partnera projektu.
§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba fizyczna, która:
a) zamieszkuje na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego, (zgodnie z art. 25 KC miejscem zamieszkania jest
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu),
b) zamierza rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa
wielkopolskiego,
c) w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (podpisanie deklaracji
uczestnictwa w projekcie) nie posiadała zarejestrowanej działalności
gospodarczej w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze
Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in.
działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową),
d) nie korzystała równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze
środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz ze środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie
tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności
gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie formularza rekrutacyjnego,
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jego pozytywna ocena
formalna oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie stanowiącej
Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Formularz rekrutacyjny oceniany jest pod kątem spełnienia kryteriów dostępu oraz
barier utrudniających podjęcie samozatrudnienia. Ocena formalna dokonywana jest
w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu formularza.
2|Strona
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§ 3.
WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE
1. Pośrednik finansowy analizuje potrzeby uczestnika projektu w zakresie szkoleń
i doradztwa i kieruje go do realizacji bloku szkoleniowo-doradczego.
2. Udziału w bloku szkoleniowo-doradczym oferowanym w ramach projektu jest
bezpłatny.
3. Udział w bloku szkoleniowo-doradczym jest fakultatywny. Jednakże Pośrednik
finansowy może – w uzasadnionym przypadku – uzależnić udzielenie pożyczki od
skorzystania z usług szkoleniowych lub/i doradczych. Sytuacja taka może
w szczególności wystąpić w przypadku, gdy Pośrednik uzna, iż pożyczkobiorca bez
wsparcia szkoleniowego lub/i doradczego nie poradzi sobie z samodzielnym
uruchomieniem firmy.
4. Możliwe jest odstąpienie od zawarcia umowy pożyczki po skorzystaniu z usługi
szkoleniowej i doradczej bez konsekwencji finansowych.
5. Blok szkoleniowy przewidziany w projekcie składa następujących tematów:
a) formalno- prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej – 3 h,
b) formy rozliczeń z US i ZUS – 6 h,
c) zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej – 3 h,
d) podstawy sporządzania biznes planu – 8 h,
6. Każdy z uczestników projektu ma również możliwość skorzystania z 20 h doradztwa
podstawowego związanego z przygotowaniem wniosku o pożyczkę, w tym m.in.
z tworzeniem biznes planu.
7. Doradztwo świadczone w projekcie ma charakter indywidualny i udzielane będzie
uczestnikowi projektu w terminach uzgodnionych pomiędzy uczestnikiem i doradcą.
8. Wsparcie doradcze i szkoleniowe udzielane jest do dnia zarejestrowanej działalności
gospodarczej.
9. Przez godzinę szkoleń rozumie się „godzinę lekcyjną” tj. 45 minut.
10. Przez godzinę doradztwa rozumie się pełną godzinę zegarową.
11. Pośrednik finansowy zapewni uczestnikowi projektu dostępu do usług
szkoleniowych i doradczych w okresie pierwszych 12 miesięcy trwania umowy
pożyczki poprzez wykorzystanie usług informacyjnych i doradczych świadczonych
przez Punkty Konsultacyjne w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw, na podstawie podpisanych deklaracji/umów
o współpracy.
3|Strona
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§ 4.
WSPARCIE FINANSOWE – POŻYCZKI
1. W ramach projektu przyznawane będzie wsparcie finansowe w postaci pożyczek na
uruchomienie działalności gospodarczej.
2. Zasady udzielania pożyczek zostały szczegółowo opisane w Regulaminie udzielania
pożyczek w ramach projektu „Mikropożyczkowy Fundusz dla rozwoju
Wielkopolski” stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane
powszechny właściwy dla siedziby lidera projektu.
są przez
§ 6.
ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny.
2. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa.
3. Załącznik nr 3 – Regulamin udzielania pożyczek.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2013 r.
Pieczęć i podpis Pośrednika finansowego
………………………………………….
4|Strona
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
sąd
Download