Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

advertisement
Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 11628/13/VI/R
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 31 lipca 2013 r.
Zapotrzebowanie na użytkowanie lokalu Urzędu Miasta
– Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
1. Nazwa organizacji ubiegającej się o lokal oraz telefon kontaktowy:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Określenie osoby/osób uprawnionych do reprezentowania organizacji na zewnątrz:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Proponowany termin / terminy:
________________________________________________________________
4. Przewidywany czas spotkania: _______________________________________
5. Przewidywana liczba osób biorących udział w spotkaniu __________________
6. Cel spotkania:
________________________________________________________________
__________________
Podpis osoby
kierującej organizacją
Gdynia, dnia ___________
Załącznik:
-Ankieta Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych
(przedkładanie jest konieczne w przypadku zmiany danych objętych Ankietą lub w przypadku
organizacji nie figurującej w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych)
Download