Przygotowanie ksiąg do zamknięcia rocznego za 2011, roczna

advertisement
SOSNOWIECKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
REFERAT WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ UM W SOSNOWCU
zaprasza do udziału w szkoleniu
nt „Przygotowanie ksiąg do zamknięcia rocznego za 2011, roczna inwentaryzacja aktywów
i pasywów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych w organizacjach pozarządowych.
nie prowadzących działalności gospodarczej”
Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców
Sosnowca nie prowadzących działalności gospodarczej
Treść szkolenia:







Uwarunkowania sporządzania sprawozdań finansowych.
Odpowiedzialność kierownika jednostki i księgowego w zakresie prowadzenia
rachunkowości organizacji pozarządowych.
Ustalenie harmonogramu prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania
finansowego.
Czynności poprzedzające zamknięcie ksiąg rachunkowych.
Inwentaryzacja aktywów i pasywów, rozliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych
wyników z przeprowadzonej inwentaryzacji.
Omówienie wybranych operacji gospodarczych związanych z zamknięciem roku 2011.
Zasady prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych, w tym:
a) bilansu;
b) rachunku zysków i strat
c) ustalenie wyniku finansowego
d) informacji dodatkowej
Czas szkolenia:
Szkolenie odbędzie się :
Termin i szkolenia – 10 i 11 grudnia 2011r.
Rozpoczęcie szkolenia - 9.00
Szkolenie poprowadzi :
Szkolenie poprowadzi Pani Zofia Szot
Miejsce szkolenia
Szkolenie odbywać się będzie w sali szkoleniowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji
Pozarządowych, ul. Plac Kościuszki 5.
Zapisy na szkolenie przyjmowane są poprzez wysłanie ankiety zgłoszeniowej
na adres [email protected] do dnia 08.12.2011r.
Uwaga
Każda organizacja pozarządowa może zgłosić maksymalnie 2 osoby do udziału w szkoleniu.
SOSNOWIECKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
REFERAT WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ UM W SOSNOWCU
Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
Szkolenie jest realizowane ze środków Gminy Sosnowiec
Podczas szkolenia Organizator zapewnia drobny poczęstunek i przerwy kawowe.
Download