poradnictwo-prawne---zakres-doradztwa

advertisement
Bezpłatne poradnictwo dotyczące prawno-administracyjnych
aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych
W związku ze świadczonym doradztwem prawnym w ramach projektu „Węzeł wsparcia”, poniżej
przedstawiam wybrane zagadnienia, w obszarach których świadczone jest bezpłatne doradztwo. W przypadku
oczekiwań, dotyczących innych aspektów prawnych, także oferujemy wsparcie. We wszystkich obszarach zostały
wymienione tematy przykładowe.
1.
Zagadnienia formalno-prawne związane z funkcjonowaniem organizacji:
o
akty prawne regulujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych
o
przygotowanie zebrania założycielskiego stowarzyszenia, jego przeprowadzenie lub założenie
fundacji
2.
3.
4.
5.
o
statut organizacji
o
rejestracja w KRS
o
zmiany dotyczące organizacji w KRS
o
uzyskiwanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
Funkcjonowanie organizacji pozarządowej w obrocie publicznym:
o
składanie oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, ich modyfikacja
o
prawne możliwości unieważnienia oświadczeń (ustnych, pisemnych)
o
podpisywanie umów
o
umowy cywilnoprawne: najem, użyczenie itd.
Działalność statutowa organizacji pozarządowej:
o
nieopłatna
o
odpłatna
o
gospodarcza.
Wolontariat w organizacji:
o
prawa i obowiązki wolontariuszy
o
prawa i obowiązki organizacji korzystającej z pomocy wolontariuszy
o
porozumienie wolontarystyczne
o
dokumentowanie i rozliczanie pracy wolontariuszy.
Dostęp do informacji publicznej:
o
udostępnianie informacji publicznej przez organy publiczne (wójta, prezydenta, ROPS, ministra, itd.)
o
obowiązek udostepnienia informacji publicznej przez organizacje pozarządowe
o
wniosek o udostepnienie informacji publicznej
o
skutki bezczynności w udzieleniu informacji publicznej
o
Biuletyn informacji Publicznej.
Projekt „Węzeł wsparcia – tworzenie sieci organizacji wspierających NGO’s na Podlasiu” POKL.05.04.02-00-I15/14
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6.
Możliwości zatrudniania pracowników w organizacjach pozarządowych:
o
podstawowe akty prawne związane z zatrudnianiem pracowników
o
umowa o pracę
o
umowa zlecenia
o
umowa o dzieło
o
zawarcie, rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
o
prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
o
świadectwo pracy
o
urlopy.
7.
Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej.
8.
Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego:
o
zasady funkcjonowania samorządu (gminy, powiatu, województwa i ich organów)
o
współpraca finansowa w formie zlecania i powierzania zadań publicznych w trybie konkursowym i
pozakonkursowym
o
9.
podpisywanie umów
Partycypacja społeczna:
o
zasady i tryb organizacji konsultacji społecznych na poziomie gminy, powiatu czy województwa
o
zgłaszanie wniosków i skarg do organów władzy w trybie kodeksu postepowania administracyjnego
o
referendum lokalne.
10. Ochrona własności intelektualnej w działalności organizacji pozarządowej:
o
prawa autorskie
o
prawa własności przemysłowej (wynalazki, znaki towarowe itd.)
o
ochrona wizerunku.
11. Prawne aspekty ekonomii społecznej:
o
formy funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, CISy, KISy, ZAZy,
NGO, warsztaty terapii zajęciowej)
o
wsparcie w działalności.
.
dr Jarosław Ruszewski
Prezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
radca prawny
Projekt „Węzeł wsparcia – tworzenie sieci organizacji wspierających NGO’s na Podlasiu” POKL.05.04.02-00-I15/14
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download