REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

advertisement
Pieczęć Instytucji
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SPOTKANIE
„Dokumentacja płacowa w organizacji pozarządowej”
Aleksandrów Kujawski, 13 maja 2010 roku, w godz. od 10.00 do 14.00
Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 8
Do udziału w Spotkaniu zgłaszamy:
1. Imię i nazwisko
uczestnika
2. Imię i nazwisko
uczestnika
Nazwa i adres instytucji
Telefon kontaktowy/ e-mail
Prosimy o przesłanie powyższego formularza faksem, e-mailem,
bądź o zgłoszenie telefonicznie do dnia 10 maja br.
Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej
ul. Mostowa 27, 87-100 Toruń, Tel./Fax.: 56 651 82 78
Miejscowość, data
................................................................
Podpis Zgłaszającego
……………….....................................................
Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PROPONOWANY ZAKRES TEMATYCZNY SPOTKAŃ
ZE SPECJALISTAMI W POWIATACH
Poniżej podajemy Państwu zakres tematyczny oferowany przez Regionalne Centrum Ekonomii
Społecznej, bardzo prosimy o zaznaczenie interesujących Państwa zagadnień. Jeżeli żaden z tematów
nie jest dla Państwa interesujący, to bardzo prosimy o uzupełnienie tabeli zgodnie z Państwa
potrzebami, istnieje bowiem możliwość umówienia Państwa na indywidualne konsultacje z naszym
specjalistą.
Doradztwo Prawne
Rejestracja organizacji (tworzenie statutu, rejestracja KRS, wprowadzenie zmian w dokumentacji
podmiotu, tworzenie Spółdzielni Socjalnej, ZAZ, KIS, CIS itp.)
Status OPP (dostosowanie statutu, przygotowanie wniosków i formularzy do sądu z załącznikami)
Zakładanie działalności gospodarczej przy organizacji (wymagana dokumentacja, zmiany statutowe)
Umowy, reklamacje, protesty, skargi itp;
Zarządzanie zespołem w organizacji oraz elastyczne formy zatrudnienia w organizacjach (tworzenie
umowy o pracę, umowy i porozumień z wolontariuszami, pomoc przy tworzeniu wypowiedzeń lub
rozwiązań umów o pracę)
Prawne aspekty zarządzania organizacjami społecznymi i przedsięwzięciami społecznymi,
Rozszerzenie bieżącej działalności organizacji
Inne, w zależności od Państwa potrzeb:
Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Doradztwo Marketingowe
Strategia PR: indywidualne plany biznesowe, projekcja marketingowa, promocyjna;
PR i komunikacja w organizacjach pozarządowych;
Elementy kształtujące wizerunek organizacji;
Materiały informacyjne i promocyjne – co robić aby były skuteczne;
Rozpoznanie rynku mediów, omówienie zasad pracy z dziennikarzami i redakcjami, współpraca z
mediami, formy kontaktów z mediami;
Sposoby tworzenie notatki prasowej, protokołu, sprawozdania merytorycznego z działalności
organizacji;
Strona internetowa organizacji pozarządowej oraz promocja organizacji w Internecie;
Zdobywanie i utrzymanie darczyńców – listy do sponsorów, umowy sponsorskie, podziękowania;
Inne, w zależności od Państwa potrzeb:
Doradztwo Księgowe
Elementy i zasady sporządzania:
―
sprawozdania finansowego,
―
rachunku zysków i strat,
―
deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami
Przedstawienie listy akt ów prawnych, na które osoby prowadzące księgi rachunkowe organizacji
pozarządowych powinny zwrócić szczególną uwagę;
Podział kosztów w organizacjach pozarządowych;
Specyfika rozliczania wyniku finansowego w ngo;
Plan kont, przychody i koszty realizowanych projektów;
Zasady finansowania przedsięwzięć podejmowanych przez organizację;
Księgowo-podatkowe aspekty wolontariatu;
Zasady ewidencji rzeczowych aktywów trwałych;
„Controling” w organizacji pozarządowej – sposoby wykorzystania, wdrażania i zarządzania organizacją;
Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dokumentacja kadrowa i płacowa w organizacji pozarządowej;
Działalność gospodarcza w organizacji pozarządowej
― przygotowanie koncepcji pozyskiwania finansowania zewnętrznego na rozwój działalności
gospodarczej,
―
przygotowanie organizacji do prowadzenia działalności gospodarczej,
―
zmiany w rachunkowości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
―
obowiązki podatkowe organizacji prowadzących działalność gospodarczą
―
zmiany rachunkowe oraz obowiązki podatkowe przy zmianie działalności na odpłatną lub
gospodarczą,
―
działalność gospodarcza w OPP,
Analizy ekonomiczno – finansowe, analizy ryzyka;
Inne, w zależności od Państwa potrzeb:
Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards