Propozycja zadania na konkurs z rachunkowości

advertisement
Krystyna Kuczma
nauczyciel ZSE w Brzozowie
Propozycja zadania z rachunkowości do części praktycznej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista
OBRÓT MATERIAŁOWY
Przedsiębiorstwo Produkcyjne „OMEGA” sp. z o.o. w Brzozowie produkuje wyroby ze
skóry- torebki, paski, rękawiczki.
Spółka jest podatnikiem VAT (stawka 22%).
Z Zakładowego Planu Kont wynika, że:
 koszty ewidencjonowane są w Zespole 4 i 5,
 koszty zakupu podlegają rozliczeniu w czasie,
 materiały wyceniane są po stałej cenie ewidencyjnej.
W miesiącu grudniu 2005 r. przedsiębiorstwo:
 zakupiło skórę licową cielęcą i skórę ECO od F.H. SKAY s.j. (załącznik 5),
 11.12.2005 r. przyjęło do magazynu zakupione od F.H.SKAY skóry,
 15.12.2005 r. wydało do produkcji:
- 300 mb skóry cielęcej,
- 200 mb tkaniny podszewkowej,
- 100 szt. suwaków,
 20.12.2005 r. przyjęło do magazynu zwrócone z produkcji 50 mb tkaniny podszewkowej,
 30.12.2005 r. otrzymało Wb nr 12 (załącznik 4).
Opracuj projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujący sporządzenie
dokumentów, ewidencję operacji gospodarczych w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym
„OMEGA” sp. z o.o.
Projekt realizacji prac powinien zawierać:
1. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów z grudnia 2005 r.
2. Wykaz dokumentów dotyczących zdarzeń gospodarczych z grudnia 2005 r.
3. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych z grudnia 2005 r.
4. Ewidencję operacji gospodarczych z grudnia 2005 r.
5. Ustalenie zapasu końcowego materiałów oraz zużycia materiałów w cenie ewidencyjnej,
w cenie zakupu i w cenie nabycia
Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj:
- dane identyfikacyjne P.P. „OMEGA” sp. z o.o.- załącznik nr 1,
- stany wybranych kont na dzień 01.12.2005 r.- załącznik nr 2,
- wykaz wybranych kont księgi głównej- załącznik nr 3,
- Wyciąg bankowy nr 12- załącznik nr 4,
- F-ra VAT 250/12 od F.H.SKAY s.j.- załącznik nr 5,
- druki dokumentów (Pz, Rw, Zw, PK) do wypełnienia- załącznik nr 6.
Do zadania dołączone są załączniki:
Załącznik nr 1
Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „OMEGA” sp. z o.o.
Adres: 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 20, woj. Podkarpackie
Konto: PKO BP O/Brzozów nr 20 2003 4511 7711 3000 2111 6500
NIP: 686-42-51-111
Osobą upoważnioną do:
- wystawiania i podpisywania dokumentów jest Małgorzata Bury,
- wydawania i przyjmowania materiałów do magazynu jest Adam Lasek,
- zatwierdzania dokumentów jest Monika Rychlicka,
- pobierania materiałów jest Zofia Loren.
Załącznik nr 2
Na dzień 01.12.2005 r. stany wybranych kont księgi głównej wynoszą:
Rachunek bieżący 15 000,Materiały 6 100,- ( w tym według ewidencji ilościowo-wartościowej – patrz tabela poniżej)
Nazwa materiału
Skóra licowa cielęca w mb
Skóra ECO w mb
Tkanina podszewkowa w mb
Suwaki w szt.
Razem
Ilość
100
50
300
200
Załącznik nr 3
Wykaz wybranych kont księgi głównej
Zespół 1
101 Kasa
130 Rachunek bieżący
Cena
24,18,8,2,-
Wartość
2 400,900,2 400,400,6 100,-
Zespół 2
200 Rozrachunki z dostawcami
220 Rozrachunki publiczno-prawne
221 Naliczony VAT
222 Należny VAT
Zespół 3
300 Rozliczenie zakupu
310 Materiały
341 OCE materiałów
Zespół 4
401 Zużycie materiałów i energii
402 Usługi obce
490 Rozliczenie kosztów
Zespół 5
501 Koszty produkcji
520 Koszty wydziałowe
550 Koszty zarządu
Zespół 6
641 Rozlicz. międzyokresowe kosztów
642 Rozlicz. międzyokresowe kosztów zakupu
Załącznik nr 4
PKO BP O/Brzozów
Ul. Kazimierzowska 2
36-200 Brzozów
Wyciąg nr 12
nr 20 2003 4511 7711 3000 2111 6500
z dnia 30.12.2005 r.
Przedsiębiorstwo Produkcyjne „OMEGA” sp. z o.o.
Saldo początkowe z dnia 01.12.2005 r.
15 000,00
Lp. Data operacji
Opis operacji
1 30.12.2005 Przelew dla F.H. SKAY s.j.
2 30.12.2005 Pobranie prowizji za przelew
Saldo końcowe z dnia 30.12.2005 r.
Kwota
-12 029,20
-4,00
2 966,80
Załącznik nr 5
Faktura VAT 250/12 z dnia 10.12.2005 r.
Firma Handlowa SKAY s.j.
38-400 Krosno, ul. Podwale 6
NIP 687-42-35-611
FAKTURA VAT NR 250/12
Miejscowość, data: Krosno, 10.XII.2005r.
ORYGINAŁ
Data sprzedaży/zaliczki: 10.XII.05. zaliczka -
Sprzedawca: Firma Handlowa SKAY s.j.
ul. Podwale 6, 38-400 Krosno
Nr identyf.: 687-42-35-611
Nr rach. bank. 10 2011 4200 3611 5201 1100 2110
Nabywca: P.P. OMEGA sp. z o.o.
36-200 Brzozów, ul.A.Krajowej 20
Nr identyf.: 686-42-51-111
Sposób zapłaty przelew
lp
Nazwa towaru
lub usługi
Symbol
SWW/
KW
J.m.
Ilość
cena jedn. bez
podatku
zł
1
2
3
Skóra licowa cielęca
Skóra ECO
Koszty transportu
mb
mb
km
300
200
30
Słownie: dwanaście tysięcy dwadzieścia
dziewięć 20/100 złotych
gr
22
16
2
RAZEM
W TYM
-
Termin zapł.: 14 dni
Wartość
towaru/usługi
bez podatku
Podatek
kwota
gr
%
6.600
3.200
60
-
22
9.860
-
zł
zł
22
1.452
704
13
x
22
gr
-
Wartość
towaru/usługi
wraz z
podatkiem
zł
gr
2
8.052
3.904
73
2
2.169
2
12.029
2
2.169
2
12.029
2
-
zw
9.860
-
22
7
Jan Kowalski
Małgorzata Bury
Podpis osoby uprawnionej do odbioru
faktury VAT
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
-
3
0
DO ZAPŁATY
12.029 zł 20 gr
Download