Sposoby rozwiązywania konfliktów

advertisement
Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie III gimnazjum
oprac. Marek Selwat
13 listopada 2003
Temat: Sposoby rozwiązywania konfliktów
Cele lekcji:
Uczeń:
– poznaje właściwe znaczenie słów: przemoc, agresja, znęcanie się;
– potrafi wyciągać właściwe wnioski z zachowania swojego i zachowań innych;
– zna znaczenie używania i wykorzystuje zwroty grzecznościowe;
– potrafi być koleżeński i umie szanować innych
Metody pracy:
aktywne - pogadanka, rozmowa, dyskusja, zabawa psychologiczna.
Formy pracy:
grupowa
Typ lekcji:
problemowa
Środki dydaktyczne:
arkusze papieru, mazaki, kawałki kartonu, multimedialny słownik języka polskiego, ankiety.
Tok lekcji:
1. Czynności wstępne:
– podział na grupy i przydział czynności uczniom;
– wprowadzenie do tematu lekcji
– nawiązanie właściwego kontaktu, uczniowie krótko odpowiadają na pytania:
czym lubią się ostatnio zajmować? Co się im udaje?
– krótka pogadanka na temat celu lekcji, ze szczególnym zwróceniem uwagi, że
wszyscy chcemy czuć się w szkole spokojnie i bezpiecznie. Jeśli nawet są osoby,
które użyły przemocy lub padły jej ofiarą, to jest czas na zmianę zachowań (bez nazwisk).
2. Praca w grupach:
– „burza mózgów” – uczniowie na kartonach wypisują skojarzenia do słów agresja,
przemoc, znęcanie się;
– prezentacja przez wybranych uczniów określeń tych pojęć zawartych w słowniku języka
polskiego;
– weryfikowanie wypowiedzi na kartonach – wykreślanie niewłaściwych, dopisywanie i
uzupełnienie swoich określeń;
– odczytanie fragmentu tekstu – załącznik nr 1 oraz dopisanie zakończenia (praca w
grupach)
– próba zaprezentowania przez każdą grupę sposobu zakończenia konfliktu (zabawa
psychologiczna) - załącznik nr 2;
– dyskusja i wnioski, jak można było zapobiec całej sytuacji;
– wybór najciekawszego zakończenia konfliktu zakończenia konfliktu;
1.
3. Podsumowanie lekcji:
– przypomnienie znaczenia poznanych słów;
– zwroty grzecznościowe jako narzędzie rozwiązywania konfliktów i sporów;
– ankieta dla ucznia „Przemoc i agresja” załącznik nr 3;
– ankieta ewaluacyjna załącznik nr 4;
Załącznik nr 1. Praca z tekstem.
Przeczytajcie uważnie tekst i dopiszcie własny scenariusz rozwiązania tej sytuacji
(praca w grupach).
Krzyk i hałas rozlega się z boiska szkolnego. Grupa młodych ludzi gra w piłkę.
W pewnym momencie jeden z grających kolegów nieumyślnie fauluje drugiego. Padają
wulgarne słowa. Obruszeni i zgorszeni odchodzą w kierunku swojej bramki, mrucząc coś
jeszcze pod nosem. Gra toczy się dalej. Po paru minutach dwaj chłopcy znowu faulują się,
ale tym razem dochodzi już do bójki. Bezskutecznie niektórzy usiłują rozdzielić bijących się,
a inni stojąc z boku dopingują walczącym i zachęcają do dalszej walki.
Zapada chwilowa cisza wśród kibiców, gdy pojawia się nauczyciel.
Jego wejście i interwencja powoduje przerwanie bójki, ale czy to jest już rozwiązanie
problemu?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Załącznik nr 2. Zabawa psychologiczna.
Pozytywne rozwiązanie konfliktu między chłopcami
Uczniowie w grupach, opracowują i prezentują scenkę rodzajową mającą zobrazować dobre
zakończenie konfliktu między chłopcami.
Każda z grup ma ją przedstawić w innej formie:
grupa 1 – używając dowolnych słów i zwrotów grzecznościowych;
grupa 2 – używając tylko gestów;
grupa 3 – używając zwrotów grzecznościowych i jak największej ilości słów na określoną
literę alfabetu.
Uwagi:
Nauczyciel musi pamiętać o pochwałach i nagradzaniu prezentowanych scenek.
W trakcie ich przygotowywania może udzielać rad i wskazówek grupom, aby cele lekcji
zostały osiągnięte w jak największym stopniu.
Powinien zachęcać do udziału w scenkach osoby nieśmiałe.
2.
Załącznik nr 3. Przemoc i agresja.
1. Czy spotkałeś się z jakąkolwiek formą zastraszania, wymuszania ze strony kolegów na
terenie szkoły?
TAK NIE
2. Jeśli tak, to, w jakiej formie? (podkreśl, napisz)
a) straszenie pobiciem
b) wymuszanie pieniędzy
c) inne (jakie?) ..............................................................................
3. Jeśli byłeś zastraszany, to, w jakim czasie? (podkreśl, napisz)
a) w drodze do szkoły
b) przed lekcjami lub po lekcjach
c) inne sytuacje (jakie?) .................................................................
4. Czy czujesz się zagrożony w szkole?
TAK NIE
5. Jeśli tak, to obawiasz się (podkreśl, napisz)
a) rówieśników
b) starszych kolegów, koleżanek
c) nauczycieli
d) innych (kogo?)...........................................................................
6. Czy czujesz się zagrożony w domu?
TAK NIE
7. Jeśli tak, to, czego się obawiasz? (pokreśl, napisz)
a) bicia
b) gróźb
c) innej formy (jak?)......................................................................
8. Czy znasz kogoś, kto jest zastraszany w szkole?
TAK NIE
9. Czy znasz kogoś, o kim można powiedzieć, że jest zastraszany w domu?
TAK NIE
10. Czy spotkałeś się z przemocą na terenie swojego osiedla?
TAK NIE
Załącznik nr 4. Ankieta dla ucznia.
1. Czy podobała Ci się lekcja? TAK NIE
2. Czy potrzebne są takie lekcje? TAK NIE
3. Czy wiesz, co to jest przemoc, agresja? TAK NIE
4. Czy wiesz jak unikać sytuacji konfliktowych? TAK NIE
5. Czy wiesz jak rozwiązać konflikt z kolegami? TAK NIE
3.
Download