Agresja i przemoc w szkole

advertisement
Czym jest agresja i przemoc?

AGRESJA- to działanie zmierzające do
spowodowania szkody, wyrządzenia krzywdy
psychicznej lub fizycznej, skierowane na inną
osobę, przedmiot lub siebie samego
(autoagresja); także zamiar takiego działania
lub względnie trwała tendencja do takich
działań.
Czy przemoc jest tym samym
co agresja?
„AGRESJA” i „PRZEMOC” to pojęcia
używane często zamiennie, jednak określają
one nieco inne zjawiska.
Różnice między
agresją a przemocą:





AGRESJA
zachowanie jest
jednorazowe,
układ sił ofiary i sprawcy
jest zbliżony,
ofiara jest często
przypadkowa,
zachowanie ustaje gdy
emocje zostaną
rozładowane lub cel
zostanie osiągnięty,
sprawca może stać się
ofiarą innego sprawcy.





PRZEMOC
zachowanie stale się
powtarza,
sprawca ma przewagę nad
ofiarą,
ofiara jest starannie
wybrana, zawsze ta sama,
zachowanie utrwala się,
sprawca i ofiara są
uwięzieni w swoich rolach,
ciągle je odgrywają.
Warto pamiętać, że…



Pewna doza AGRESJI jest niezbędna dla
zapewnienia bezpieczeństwa sobie i najbliższym.
Prawidłowo działający mózg powinien poprawnie
oceniać skalę zagrożenia, dobierać adekwatne
środki i uwzględnić skutki przemocy.
Ważne jest, abyśmy nauczyli się rozpoznawać
nasze UCZUCIA. Każdy powinien identyfikować
zjawiska, fakty (tzw. „zapalniki”), którym towarzyszy
jego podwyższona emocjonalność. To pomoże
zapanować nad naszą agresją.
Przemoc natomiast jest zjawiskiem niepożądanym,
przynoszącym jedynie straty.
Jak się przejawia agresja? Czyli….
różne formy agresji:



FIZYCZNA- bicie, kopanie, plucie,
wymuszanie pieniędzy, zamykanie w
pomieszczeniach, niszczenie własności;
SŁOWNA- przezywanie, wyśmiewanie,
obrażanie, plotkowanie, obgadywanie,
namawianie, grożenie, szantażowanie;
BEZ UŻYCIA SŁÓW I KONTAKTU
FIZYCZNEGO- wrogie gesty, miny,
manipulowanie związkami przyjaźni,
wykluczenie z grupy.
Symptomy umożliwiające
identyfikację ofiar przemocy:










zamykanie się w sobie,
smutek, przygnębienie,
zmienność nastrojów,
opuszczanie się w nauce,
drwiny ze strony kolegów,
ślady przemocy: sińce, zadrapania,
wagary,
spóźnianie się do szkoły lub jej unikanie,
zniszczone ubrania i przybory szkolne,
objawy psychosomatyczne: bóle głowy, brzucha.



Ważne jest, aby uświadomić sobie, że
przejawianie wymienionych symptomów
może, ale nie musi świadczyć o
funkcjonowaniu w roli ofiary przemocy.
Natomiast występowanie tych zachowań u
ucznia powinno budzić niepokój rodziców,
nauczycieli, kolegów. Tylko rozmowa pomoże
ustalić co jest źródłem takiego zachowania.
Jeśli nie wiemy, jak pomóc, szukajmy
pomocy u innych. To też jest forma
reagowania.
Co robić, gdy w klasie
pojawi się agresja?







Agresja nie może być tematem tabu i nie wolno pomijać
najdrobniejszych przejawów niewłaściwych zachowań.
Konieczna jest rozmowa, czytelny komunikat o tym, że agresja
jest zachowaniem, na które uczeń/nauczyciel/rodzic absolutnie
się nie zgadza.
Jeśli jesteś uczniem, świadkiem agresji/ przemocy REAGUJ!
Rodzicu/ uczniu, jeśli widzisz problem agresji w klasie, zwróć się
do dyrekcji, pedagoga, nauczycieli.
Możesz szukać pomocy u specjalistów.
W walce z agresją konieczne jest współdziałanie całej
społeczności szkolnej i zaangażowanie w nią rodziców.
Agresja w jednej klasie nie jest problemem jej wychowawcy, ale
problemem całej szkoły, nad rozwiązaniem którego wszyscy
pracują.
Gdzie jeszcze możesz szukać
pomocy?




Gdy masz jakiś problem możesz bezpłatnie
zadzwonić pod nr 116111 (telefon zaufania dla
dzieci i młodzieży), lub napisać: www.116111.pl
Telefon zaufania stowarzyszenia „Opta” dla dzieci i
nastolatków zaniedbywanych, wykorzystywanych
seksualnie, których rodzice piją- 22 827 61 72
Telefon zaufania „Szkoła bez przemocy”: 801 171
701 (czynny od poniedziałku do soboty w godz.
12.00- 17.00),
Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka:
0 800 12 12 12 ( od poniedziałku do piątku w godz.
8.15- 20.00).
Download