szkolenie-dla-nauczycieli-prezentacja

advertisement
Agresja i przemoc w środowisku
szkolnym
-metody postępowania w sytuacjach trudnych
agresja
wychowanie
temperament,
reaktywność,
odporność,
ORGANIZM
przemoc
przyczyny
agresja przeniesiona
autoprezentacja
Mechanizm agresji występującej w szkole
Czynniki
sprzyjające agresji
w szkole
Odczucia
nauczyciela,
przeniesienie
Reagowanie
Funkcje
agresywnych
zachowań
uczniów
Rozpoznawanie
Czynniki sprzyjające agresji w szkole




Brak osobowego, podmiotowego podejścia do uczniów.
Ucieczka od właściwych zachowań wychowawczych.
Brak uznania dla właściwego zachowywania się uczniów.
Niedocenianie mechanizmu naśladownictwa, jako sposobu
uczenia się.
Agresywne zachowania uczniów służą m.in.:









Odreagowaniu złości.
Osiągnięciu jakiegoś celu.
Zwróceniu na siebie uwagi.
Zaspokojeniu potrzeb.
Rozładowaniu lęków i napięć.
Demonstracji siły.
Maskowaniu lęku i słabości.
Zdobyciu akceptacji grupy.
Odpowiedzi na agresję, „przemoc rodzi przemoc”.
Profilaktyka
Wyposażenie uczniów w konkretne umiejętności w
zakresie komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze
stresem, rozwiązywania problemów, samopoznania i
kontroli emocjonalnej.
Działania profilaktyczne
Jasne normy, zasady, konsekwencje, respektowanie ich,
jednomyślność.
 Budowanie więzi:
anonimowość sprzyja agresji, integracja klasy, wspieranie
relacji uczeń- uczeń,
indywidualny kontakt, osobista więź: omówienie
konsekwencji, nawiązanie do pozytywnych cech ucznia,
relacja nauczyciel- uczeń,
relacja nauczyciel- nauczyciel: „wsparcie w strachu”tworzenie atmosfery bezpieczeństwa w zespole- wspólne
szukanie rozwiązań.




Interwencja-konkretne
wskazówki
Interwencja w sytuacji „gorącej agresji”
1. Wchodzenie w sytuację- kiedy uznasz, że zachowania
uczniów nie są zabawą.
2. Osobista konfrontacja- osoba interweniująca powinna
być postrzegana, jako osoba zdecydowana i stanowcza.
Zamiast powiedzieć: „Wiem, że jesteś wściekły, ale to co
robisz, jakoś mi się nie podoba” powinna raczej
powiedzieć: „Dość tego, koniec tej bijatyki!”.
3. Rozdzielenie stron- zapobiegać ma dalszej agresji.
4. Osobista ocena- dokonywana jest bez moralizowania.
„Zabraniam Ci tego, tak się tu nie robi.”
5. Zatrzymanie uczestników- ma zapobiec rozwiązaniu
sytuacji przez ucieczkę agresorów.
6. Poważne traktowanie agresji- w ten sposób czynimy
ucznia odpowiedzialnym za to, co się stało oraz
uniemożliwiamy bagatelizowanie bądź upiększanie tego, co się
stało.
7. Wyciągnie konsekwencji- zapowiedziane konsekwencje
należy wyciągać, nie powinny być pustą groźbą.
8. Postępowanie po ustąpieniu agresji- nie należy tracić
kontaktu z uczestnikami sytuacji, dopóki nie stwierdzimy, że
uczestnicy pojęli, co się stało. Należy uniemożliwić kontakt
uczniów, co do których istnieją obawy, że wznowią bójkę lub
będą zaczepiać innych.
Rozmowa ze sprawcą agresji
Etap
Rozmowa
ze sprawcą agresjiZadanie
Rozmowa o faktach
-przedstaw temat rozmowy,
-odnieś się do konkretnych zdarzeń( bez
uogólnień, np. zawsze, ciągle),
-pozwól uczniowi opowiedzieć swoją wersję
wydarzeń, w ten sposób możesz dowiedzieć
się więcej o podłożu i mechanizmach jego
zachowań agresywnych,
Odwołanie się do ustalonych norm
-powiedz, jakie normy zostały naruszone (bez
względu na wyjaśnienia ucznia),
Poszukiwanie rozwiązań
-podkreśl, że takie zachowania nie są przez
ciebie akceptowane,
-zaproponuj, by uczeń sam znalazł sposób
rozwiązania zaistniałej sytuacji (by w
przyszłości nie powtarzała się taka sytuacja),
- jeśli nie będzie mógł znaleźć rozwiązania,
bądź nie będą zadowalające, sam zaproponuj
rozwiązanie,
Rozmowa o konsekwencjach
-powiedz, jakie będą konsekwencje, jeśli
podobne zachowania powtórzą się.
Opracowała:
mgr Agata Zapała
psycholog
Download