stop----agresji

advertisement
AGRESJAprzez agresję rozumie się każde
zamierzone działanie, mające na
celu wyrządzenie komuś lub
czemuś szkody, krzywdy, straty,
bólu fizycznego czy cierpienia
psychicznego.
Osoby zachowują się również
agresywnie, wtedy, gdy niszczą
swoje lub cudze rzeczy,
wyposażenie pomieszczenia.
Przyczyny występowania agresji wśród
dzieci i młodzieży:





Frustracja-jest najczęściej udziałem młodych ludzi
stwarzających problemy wychowawcze i odrzuconych przez
grupy formalne.
Agresja przejawiana przez najbliższe otoczenie: rodziców,
rodzeństwo, rówieśników, sąsiadów – wyuczone
i zaobserwowane wzorce postępowania – modelowanie
postaw agresywnych.
Zaniżona samoocena – mniejsza w porównaniu
z rówieśnikami wiara w siebie.
Zaburzenia psychiczne
Pobudliwość emocjonalna
Źródła agresji:
dom rodzinny
 szkoła grupa
 rówieśnicza
 media

Skutki agresji
Skutki agresji mogą mieć charakter
bezpośredni lub odległy, psychiczny
bądź fizyczny. Skutki zachowań
agresywnych w dalszym rozwoju
indywidualnym są zawsze bardzo
poważne ze względu na utrwalone
deformacje psychiczne i zaburzenia
emocjonalne.
Co to przemoc?
Przemoc – wywieranie wpływu na proces
myślowy, zachowanie lub stan fizyczny
osoby pomimo braku przyzwolenia tej
osoby na taki wpływ, przy czym wyróżnia
się dwa zjawiska: przemoc fizyczną
i przemoc psychiczną
Przemoc fizycznaPodobnie jak przemoc psychiczna może
ona mieć miejsce w każdym
środowisku. Bez względu na stopień
poczucia bezsilności ofiary i jej
subiektywne niedostrzeganie
możliwości wyjścia z sytuacji, żadna
dotknięta przemocą fizyczną osoba
nie powinna ustawać w poszukiwaniu
pomocy.
Przemoc psychicznaPrzemoc psychiczna w rodzinie to
problem natury prawnej, moralnej,
psychologicznej i społecznej. Rodzina
jest środowiskiem o podstawowym
znaczeniu dla jakości funkcjonowania
i rozwoju osobistego ludzi.
Destrukcyjne zjawiska w jej obrębie
powodują poważne szkody dla
wszystkich członków rodziny.
Przykłady sytuacji z zachowaniami
agresywnymi:



Kasia przynosi na lekcję ulubioną książkę Ewy. Ewa chce
pożyczyć książkę od koleżanki, ale Kasia jej odmawia. W
czasie przerwy Ewa kradnie książkę.
Nauczyciel w czasie lekcji skrytykował Michała. Po
skończonych lekcjach do Michała podszedł kolega, który
chciał się umówić z nim na mecz. Michał powiedział koledze:
Odczep się i daj mi spokój.
Paczka chłopców z bloku włóczyła się po osiedlu. Nudzili
się, byli niezadowoleni, nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić.
Jeden z nich wywrócił kosz na śmieci, drugi rzucił kamieniem
w grupkę małych dzieci. Chwilę później włamali się do
piwnicy.
Wykonał: Konrad Pluta
Download