Profilaktyka agresji i przemocy

advertisement
Agresja i przemoc
Na potrzeby spotkań z rodzicami
dr Grażyna Maciak
Warto przeczytać:
1. T. Pluta, Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania
agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym, Kraków 2003
2. A. Rejzner, Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe,
Warszawa 2004
3. J. Danielewska, Agresja u dzieci, Warszawa 2002
4. red. Romualda Niemczal, Emocje na wodzy. Scenariusze zajęć w
klasach I – III z elementami kształcenia emocjonalnego, Poznań
20002
5. M. Gruszka, I. Janiak, J. Prarat, Scenariusze godzin
wychowawczych dla szkoły podstawowej, Gdańsk 2003
6. R. Knez, W. Słonina, Saper czyli jak rozminować agresję.
Program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 gimnazjum
oraz klas 1 szkoły ponadgimnazjalnej, Wrocław 2002
Poznaj drugiego człowieka…
Istotą poznania emocji innej osoby
jest zdolność odczytywania sygnałów
niewerbalnych, takich jak: ton głosu, gest,
wyraz twarzy – jej mimika, itp.
Znajomość własnych uczuć i emocji
pozwala, na trafne rozpoznanie uczuć innych
osób.
EMPATIA - umiejętność uczuciowego utożsamiania
się z innymi osobami.
Osoby stosujące przemoc nie znają
empatii.
Ich niezdolność do odczuwania tego,
co czują inni, jest znacznie osłabiona lub…
brak jej w ogóle.
Jak przeciwdziałać agresji
• Wzmocnić poczucie własnej wartości, to:
- stosowanie częstych pochwał,
- poszukiwanie własnych zalet,
- odkrywanie mocnych stron,
- dbałość o atmosferę wzajemnej życzliwości.
- kontroluj
odbiór programów telewizyjnych
i kaset video oraz tematykę gier komputerowych,
- kontroluj korzystanie z Internetu,
-zainteresuj książkami, filmami wskazującymi
pozytywne modele postępowania,
-sam bądź pozytywnym modelem,
- Ucz dzieci rozwiązywania problemów
i podejmowania decyzji.
Download