złość i agresja u dzieci w wieku przedszkolnym

advertisement
Z
ZŁ
ŁO
OŚŚĆ
Ć II A
AG
GR
RE
ESSJJA
AU
UD
DZ
ZIIE
EC
CII W
WW
WIIE
EK
KU
U PPR
RZ
ZE
ED
DSSZ
ZK
KO
OL
LN
NY
YM
M
Złość jest uczuciem pojawiającym się u dzieci w wieku przedszkolnym w sytuacjach
gdy zostały przez kogoś oszukane, kiedy zostały potraktowane niesprawiedliwie. Czasem
gniew pojawia, gdy dziecko nie zrozumiało zadania, gdy nie potrafi dorównać rówieśnikom
lub gdy jest pozbawione przyjemności dostępnej rówieśnikom. Dzieci w wieku
przedszkolnym złoszczą się także, gdy zabiera im się własność, przeszkadza w zabawie, gdy
przedmioty nie działają zgodnie z ich życzeniem, lub gdy wymaga się od nich czegoś, czego
w danej chwili nie chcą wykonać.
Złość może być również środkiem do osiągnięcia celu.
Z wiekiem zwiększa się ilość sytuacji wywołujących złość. Ważną sprawą, jest
nauczenie dziecka by gniew kierowało na tory społecznie akceptowane, gdyż często złość
jest bezpośrednią przyczyną zachowań agresywnych
Agresją Ranschburg (1985, s. 77) nazywa każde zamierzone działanie – w formie
otwartej lub symbolicznej – mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody straty lub
bólu.
Przyczyny agresji:

niezaspokojenie potrzeb lub pragnień,

uczenie się poprzez naśladowanie zachowania
osób
ważnych dla dziecka (rozwiązywanie
problemu za pomocą agresji),

środki masowego przekazu (oglądanie bajek,
filmów i programów, w których występuje
przemoc).
Ja cię nauczę bić siostrę!
U dzieci w wieku przedszkolnym można wyróżnić kilka form agresywnych
zachowań:

agresja fizyczna, polegająca na ataku fizycznym bądź obronie – jej przyczyną
często bywa konflikt o zabawkę bądź pomysł na zabawę. Przejawia się nie
tylko biciem, szczypaniem, szarpaniem i kopaniem, ale również wyrywaniem
sobie zabawki, popychaniem, rzucaniem i niszczeniem przedmiotów,

agresja
werbalna
wyzwiskami,
a
polegająca
także
na
konfrontacji
obwinianiem,
słownej
skarżeniem,
związanej
z
komenderowaniem,
lamentowaniem. Są to również kłótnie, sprzeczki, obraźliwe słowa,
prowokowanie,

agresja pośrednia (cicha), a ma miejsce wtedy, gdy dziecko wyłącza się z
komunikacji, świadomie ignoruje i wyraża przesadnie wyraźny brak
zainteresowania innymi dziećmi. Sygnalizuje antypatię i wzbrania się przed
kontaktem społecznym urządzają na przykład w tajemnicy niemądry dowcip,

agresja relacji, która może prowadzić do wykluczenia z grupy pewnych osób,
przedstawienia siebie w lepszym świetle oraz narzucenia komuś swojej woli.
AGRESJA to także:
 opór wobec nauczyciela,
 przesadne żądanie zainteresowania i uwagi ze strony innych,
 niszczenie przedmiotów własnych i cudzych,
 przeszkadzanie innym dzieciom,
 wybuchowość,
 nieodpowiednie zachowanie,
 żądania natychmiastowego zaspokajania potrzeb,
 wzmożona gadatliwość oraz groźby wobec innych dzieci.
W miarę postępów w uspołecznianiu oraz zdobywania doświadczenia dziecko uczy
działań, które pomagają mu przezwyciężyć przeszkodę, a także panować nad wybuchami
złego humoru. Przyswaja sobie również wzorce zachowań społecznie akceptowanych, ucząc
się powściągania działań agresywnych w stosunku do rówieśników i dorosłych.
Ujawnienie się trwałych tendencji agresywnych następuje około 6 – 7 roku życia. W
związku z ta tezą oddziaływania zapobiegające i terapeutyczne w tym okresie życia dziecka
są najbardziej skuteczne.
Literatura:
Haug – Schnabel G.: Agresja w przedszkolu. Poradnik dla rodziców i wychowawców. Wydawnictwo „Jedność”.
Kielce 2003.
Hurlock B. E.: Rozwój dziecka. PWN. Warszawa 1985.
Przetacznik – Gierowska M., Makieło – Jarża G.: Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego.
WSiP. Warszawa 1985.
Ranschburg J.: Lęk, gniew, agresja. WSiP. Warszawa 1980.
Danilewska J. (red.): Powstrzymać agresję u progu szkoły. Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Kraków 2004.
Zimbardo P.G.: Psychologia i Życie. PWN. Warszawa 1997.
Opracowała mgr Anna Szyszka – Wójcik – psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiu
Download