Agresja - Kowiesy

advertisement
Agresja
„Człowiek stosujący przemoc jest większym niewolnikiem od tego, który cierpi z jej powodu”
Lew Tołstoj
Celem naszego spotkania jest :
 przybliżenie
wiadomości na temat agresji
i przemocy
 podanie definicji pojęć „agresja”,
„przemoc”
 poznanie przyczyn zachowań agresywnych
 zwrócenie uwagi na uwarunkowania
powstawania przemocy i agresji
 wypracowanie reguł postępowania
w przypadku zachowań agresywnych
Agresja i przemoc

Agresja /W. Okoń/- działanie skierowane przeciwko ludziom
lub przedmiotom wywołującym u osobnika niezadowolenie lub
gniew. Agresja jest odpowiedzią na frustrację.

Agresja- impuls, wyładowanie emocji, jest zawsze wynikiem
frustracji.

Mówi się, że Agresja jest dramatycznym wołaniem o
pomoc.

Przemoc- wszelkie nieprzypadkowe akty godzące w osobistą
godność jednostki lub przyczyniające się do fizycznej lub
psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne
zasady wzajemnych relacji.
Przemoc i agresja rówieśnicza może
przybierać różne formy. Najogólniej można
podzielić ją na trzy grupy:
Agresja i przemoc
Agresja i przemoc fizyczna
•Bicie
•Kopanie
•Popychanie
•Plucie
•Wymuszanie pieniędzy
•Zamykanie w pomieszczeniach
Agresja i przemoc słowna
•Przezywanie
• Wyśmiewanie
•Obrażanie
•Plotkowanie
•Obgadywanie
•Namawianie się
•Grożenie
•Szantażowanie
Agresja bez użycia słów
i kontaktu fizycznego
•Wrogie gesty
•Miny
•Izolowanie
Przyczyny agresji
i przemocy można podzielić na kilka
grup:
 tkwiące
w rodzinie
 przyczyny
istniejące w szkole
 wpływ grupy
rówieśniczej
 wpływ mediów
Przyczyny tkwiące w rodzinie






Negatywny i chłodny stosunek
emocjonalny rodziców dziecka
Brak jasnego przekazu, co
jest dobre, a co jest złe
Brak wyznaczonych granic,
których dziecku nie wolno
przekraczać w zachowaniu
wobec rodziców, rodzeństwa
lub innych osób
Brak reakcji ze strony
rodziców w rozpoznaniu i
akceptowaniu dziecięcych
zachowań
Rozwiązywanie konfliktów
domowymi metodami siłowymi
Podwójny wzorzec zachowań,
co innego się mówi, co innego
się robi
Przyczyny istniejące w szkole





Hałas, mała przestrzeń i
ograniczona ruchliwość
Stała sytuacja oceny i
narzucony z góry
porządek
Zbyt liczne klasy, grupy
Niewłaściwy sposób
komunikowania się
nauczyciela z uczniem
(poniżanie, ośmieszanie,
straszenie, podkreślanie
władzy)
Niesprawiedliwość w
ocenianiu i traktowaniu
uczniów
Wpływ grupy rówieśniczej
Chęć zdobycia władzy i
zapewnienia sobie
satysfakcjonującej
pozycji w grupie
rówieśniczej
 Myśl, że uczeń agresywny
nie traci swojej
popularności, "silni,
nieustraszeni i
wytrzymali" są zazwyczaj
przedmiotem podziwu

Wpływ mediów




Telewizja, wideo, kino
(programy telewizyjne
zawierają dużo scen przemocy,
w filmach pojawiają takie
elementy jaki: strzelaniny,
walki, znęcanie się nad innymi,
okrucieństwo wobec zwierząt)
Gry komputerowe (pozwalają
na aktywne uczestniczenie w
wirtualnym świecie i wpływanie
na przebieg akcji i losów
bohaterów nie zawsze
pozytywnych)
Pisma młodzieżowe
Internet (internauta może bez
większych problemów dotrzeć
do stron zawierających
destrukcyjne treści. Strony
zawierają pornografię, podają
informacje nieetyczne lub
propagują zachowania
agresywne są łatwo dostępne i
bardzo popularne)
Psychologiczny portret
AGRESORA
Agresorzy wykazują dużą
aktywność i energię, chcąc
panować nad otoczeniem
podporządkowując sobie
innych i czerpią z tego
satysfakcję. Stosują
przemoc, gdy cierpią z
powodów osobistych,
rodzinnych, społecznych.
Łatwo wpadają we
frustrację, są impulsywni,
czerpią korzyści materialne
i psychiczne ze swojej
ofiary. Warto dodać,
że agresorzy cieszą się
swoistym prestiżem w
najbliższym otoczeniu.
Dzieci agresywne:







Dokuczają, wyśmiewają,
ośmieszają, przezywają, swoją
agresję kierują głównie do
słabszych, bezbronnych
Maja potrzebę dominacji wobec
innych, chcą ich podporządkować
sobie, używając groźby i siły
Łatwo popadają w gniew, są
impulsywne i sfrustrowane
Generalnie są nastawione „na nie”,
przyjmują postawy wrogie
Są zadowolone z własnych
zachowań, bez poczucia wstydu i
winy
Mają łatwy kontakt z otoczeniem,
mają na wszystko odpowiedź
Są biegłe w udawaniu
Psychologiczny portret
OFIARY
Są to najczęściej
osoby z niską
samooceną,
niepewne,
ostrożne, wrażliwe.
Dzieci ofiary:






Są przezywane, ośmieszane,
poniżane, zmuszane do
posłuszeństwa, nie
akceptowane przez innych
Mają nieoczekiwanie zmienny
nastrój – irytacje i nagłe
wybuchy
Spóźniają się do szkoły, w
szkole trzymają się blisko
nauczycieli lub innych
dorosłych
Tracą zainteresowanie nauką i
mają z nią kłopoty
Często skarżą się na bóle
brzucha i głowy, nie mają
apetytu
Mają siniaki, rany zadrapania,
okaleczenia, podarte ubrania
Kierunki w osłabianiu agresji









Rozmowy z dzieckiem
Dowartościowanie dziecka poprzez dostrzeganie
jego dobrych stron
Przydzielanie dodatkowych obowiązków
agresorom
Ustalenie i przestrzeganie zasad w domu i
szkole
Przedstawianie wzorców osobowych godnych
naśladowania
Ograniczenie korzystania z gier komputerowych
Nie zbywać, nie bagatelizować dzieci (słuchać,
rozmawiać)
Częste okazywanie uczuć, mówienie o uczuciach
Czuwanie nad formami spędzania wolnego czasu,
kontrola zainteresowań
Działania nauczycieli (rodziców) w
przypadku występowania agresji








Przerwanie sytuacji
Wysłuchanie stron (bez moralizowania)
Ustalenie przyczyny konfliktu
Wspólne poszukiwanie sposobu rozwiązania
konfliktu
Przydzielenie dodatkowych zadań
zmierzających do wykazania się
Wskazanie pozytywnych cech ucznia
agresywnego
Upewnienie się czy agresor zrozumiał swoje
negatywne zachowanie
Nie narzucać własnych gotowych rozwiązań
Wymagajmy od siebie tyle ile
wymagamy od młodych ludzi, tak aby
nie kierować się zasadą „rób jak ci
mówię a nie jak ja robię”. To bardzo
trudne i wymagające ogromnego
wysiłku wszystkich zadanie. Jednakże
można i należy taki wysiłek
podejmować jako optymalny i
odpowiedzialny sposób wychowania
młodych ludzi – bycia z nimi w relacji
wychowawczej.
Dziękujemy za uwagę.
Opracowały: Izabella Smok
Renata Szymańska
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards