regulamin - Gimnazjum nr 21

advertisement
REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
GIMNAZJUM NR 21
IM. ADELI KORCZŃSKIEJ
W KATOWICACH
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin, obowiązujący w Gimnazjum nr 21 w Katowicach, został opracowany
na podstawie:
1. Ustawy z dnie 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 ze zm.)
2. Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 79,
poz.854 ze zm.)
3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r „Karta Nauczyciela” (Dz. U. z 2003 r. Nr 118,
poz.1112 ze zm.)
Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.01.2009, jednocześnie traci moc dotychczas
obowiązujący regulamin.
II. Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
§2
Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego
w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w tym:
1. z odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego w wys. 37,5% przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim podanego w
obwieszczeniu Prezesa GUS( dla pracowników administracji i obsługi)
2. dla nauczycieli dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości ustalonej jako iloczyn
planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli
zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć ( po przeliczeniu na pełny wymiar
zajęć), skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych
nauczycieli i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery
budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1a) i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw, ustalanej
corocznie w ustawie budżetowej
3. dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami dokonuje się odpisu na ZFŚS w
wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.
III. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
§3
Ze świadczeń Funduszu na mocy przepisów ustawy mogą korzystać:
1. pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie:
umowy o pracę (na czas określony i nie określony), mianowania
2. emeryci
3. pracownicy sezonowi
4. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych
5. członkowie rodzin pracowników
2
6. Członkami rodzin, o których mowa w pkt. 4 są:
a) pozostające na wychowaniu i utrzymaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz
przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, a
także pozostające na utrzymaniu wnuki i rodzeństwo do 18 lat, a jeżeli kształcą się
w szkole – do czasu ukończenia nauki, ale nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat
– bez względu na pobieranie lub niepobieranie zasiłku rodzinnego
b) osoby wymienione ppkt. a) będące inwalidami I i II grupy, bez względu na wiek
7. Dziecko, którego obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni są uprawnieni do
korzystania z FŚS w Gimnazjum nr 21 otrzymuje świadczenie tylko raz.
IV. Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
§4
1. Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie (dofinansowanie):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
świadczenia urlopowe dla nauczycieli
wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika administracji i obsługi
oraz emerytów we własnym zakresie, tzw. „wczasów pod gruszą”
bezzwrotnych pożyczek przeznaczonych na:
- uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych
- budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielomieszkaniowym
- zakup budynku mieszkalnego od jednostek które go wybudowały w ramach
przeprowadzonej działalności gospodarczej
- nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego
- przebudowę strychu, suszarni lub innego pomieszczenia mieszkalnego na cele
mieszkalne
- pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład
budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do
zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
- przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej
- remont i modernizację lokali i budynków mieszkalnych
- kaucje i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań
zapomóg losowych i rzeczowych
zapomóg socjalnych
dofinansowania do działalności kulturalno – oświatowej
zakupu paczek świątecznych i bonów towarowych
2. Corocznie pracodawca opracowuje plan podziału środków Funduszu na cele
wypoczynkowe, socjalno – bytowe i mieszkaniowe wg tabeli nr.1
3
V. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych
§5
1.
2.
3.
4.
5.
Dyrektor szkoły powołuje Komisję Socjalną jako zespół opiniodawczo-doradczy,
określający jej kadencje.
Komisja Socjalna opiniuje i kwalifikuje wnioski osób uprawnionych do korzystania ze
świadczeń socjalnych.
Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu świadczeń Socjalnych dla osób
uprawnionych uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w
przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej.
Podstawę do przyznania i ustalenia wysokości świadczeń stanowi średni miesięczny
dochód na 1 członka rodziny wnioskującego liczony w okresie 3 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie na podstawie oświadczenia
pracownika.
Za dochód, o którym mowa w pkt. 4 uważa się wszelkie przychody netto wszystkich
członków rodziny z tytułu zatrudnienia, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o
dzieło, alimentów, stypendiów, rent i emerytur oraz oszacowane przez wnioskodawcę
dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej, a także dochód z
gospodarstwa rolnego.
§6
1.
2.
3.
Wysokość świadczenia urlopowego należnego nauczycielowi ustalana jest
proporcjonalnie do jego czasu pracy zapisanego w umowie o pracę lub akcie
mianowania oraz okresu zatrudnienia w roku szkolnym liczonym od 1 września
poprzedniego roku kalendarzowego do 31 sierpnia roku bieżącego. Prawo do tego
świadczenia maja nauczyciele czynni zawodowo, przebywający na urlopie
wychowawczym i zdrowotnym.
Wysokość świadczenia „wczasy pod gruszą” pracownikom administracji , obsługi i
emerytom ustalana jest w zależności od wysokości dochodu na członka rodziny (bez
względu na wymiar etatu) wg tabeli nr 2.
Wysokość dofinansowania do wypoczynku dzieci pracowników zależy od wysokości
dochodu na członka rodziny i jest liczona wg tabeli nr 3
§7
1.
2.
3.
O pożyczkę mieszkaniową uprawniony do korzystania z ZFŚS może się starać nie
częściej niż raz na 4 lata, w wysokości nie wyższej niż 100% najniższego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce uspołecznionej obwieszczonego przez prezesa GUS w
poprzednim roku kalendarzowym.
W danym roku kalendarzowym bezzwrotną pożyczkę mieszkaniową może otrzymać
najwyżej 14 osób.
Osoba ubiegająca się o pomoc na cele mieszkaniowe składa wniosek uzupełniony o:
- kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub domu
w wypadku ubiegania się o pożyczkę na remont i modernizację
- kopię pozwolenia na budowę
- zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej o przydziale lokalu w wypadku
ubiegania się o pożyczkę na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego.
4
§8
1.
2.
3.
Zapomogę losową: rzeczową lub pieniężną dla osób dotkniętych sytuacją losową oraz
zapomogę socjalną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i
materialnej można otrzymać jednorazowo w zależności od potrzeb.
Zapomoga losowa może być przyznana po udokumentowaniu lub potwierdzeniu
zaistniałej sytuacji losowej przez odpowiednie instytucje lub świadków zdarzenia.
Pomoc rzeczowa może być udzielona w formie zakupu lekarstw, artykułów szkolnych
dla dzieci.
§9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przyznanie uprawnionym świadczeń z Funduszu należy do decyzji pracodawcy, po
zasięgnięciu opinii Komisji Świadczeń Socjalnych.
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dostępny jest dla
pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń finansowanych
ze środków ZFŚS w sekretariacie szkoły.
Wnioski w sprawie przyznania określonych rodzajów pomocy socjalnej, na
obowiązujących u pracodawcy drukach przewidzianych w regulaminie, należy składać
w sekretariacie szkoły. Druki takich wniosków dostępne są w sekretariacie.
W przypadku odmowy przyznania świadczenia (rzeczowego lub pieniężnego) osobie
zainteresowanej w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnej decyzji odmownej służy prawo
do odwołania się u pracodawcy i wystąpienie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy. Rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu 7 dni od złożenia odwołania.
Ponowna negatywna decyzja podjęta przez pracodawcę jest ostateczna.
Zakład pracy ustala maksymalną kwotę dopłat do poszczególnych świadczeń w
zależności od posiadanych środków.
Wypłaty z FŚS nie mają charakteru roszczeniowego.
5
Tabela nr 1 – Plan podziału środków z ZFŚS
Lp
Rodzaj świadczenia
1
Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego:
- organizowanego przez pracowników administracji, obsługi
oraz emerytów we własnym zakresie tzw. „ wczasy pod
gruszą”
- świadczenie urlopowe dla nauczycieli zgodnie z art. 53 ust. 1a
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r „Karta Nauczyciela” (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz.1112 ze zm)
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników w
wysokości maks. 25% kwoty świadczenia urlopowego dla
nauczyciela – uzależnione od dochodu na członka rodziny
2
3
4
5
6
Bezzwrotne pożyczki mieszkaniowe
Zapomogi losowe: rzeczowe i pieniężne
Zapomogi socjalne
Dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej
Bony i paczki świąteczne
% środków ZFŚS
przeznaczonych
na jego realizację
Tabele zaszeregowania świadczenia „ wczasy pod gruszą” pracowników administracji,
obsługi oraz emerytów Gimnazjum nr 21oraz dofinansowania do wypoczynku dzieci
pracowników, w zależności od dochodu na członka rodziny w stosunku do przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej obwieszczonego przez prezesa
GUS w poprzednim roku kalendarzowym.
Tabela nr 2
Lp
Dochód na członka rodziny jako procent przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce uspołecznionej
% świadczenia
„wczasy pod
gruszą”
1
2
3
4
5
do 50%
51-75%
76-100%
101-125%
powyżej 125%
100%
90%
80%
70%
60%
Tabela nr 3
Lp
Dochód na członka rodziny jako procent przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce uspołecznionej
% maks. dofinans.
do wypoczynku
dzieci z tabeli nr1
1
2
3
4
5
do 50%
51-75%
76-100%
101-125%
powyżej 125%
100%
90%
80%
70%
60%
6
Procedura wyliczenia wysokości świadczeń: „wczasy pod gruszą” i „dofinansowanie do
wypoczynku dzieci pracowników”
1. Na podstawie oświadczeń o dochodach na 1 członka rodziny pracowników ustala się jaki
stanowią one procent przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce
uspołecznionej obwieszczonego przez prezesa GUS w poprzednim roku kalendarzowym.
2. Ustala się zgodnie z tabelą nr 2 procent wysokości świadczenia
3. Oblicza się sumę procentów wysokości świadczenia ustalonych w pkt. 2.
4. Wyznacza się kwotę do podziału świadczeń „ wczasy pod gruszą”
a) dla pracowników administracji i obsługi jako iloczyn ilości etatów pracowników
administracji i obsługi i kwoty świadczenia urlopowego nauczycieli w danym roku
b) dla emerytów jako iloczyn liczby emerytów i 50% kwoty świadczenia urlopowego
nauczycieli w danym roku
5. Oblicza się wartość 1% świadczenia „wczasy pod gruszą” jako iloraz kwoty do podziału
wyznaczonej w pkt. 4 i sumy procentów świadczenia obliczonej w pkt. 3.
6. Wyznacza się wysokość świadczenia „ wczasy pod gruszą” mnożąc wartość 1%
wyznaczonego w pkt. 5 przez przyznany procent świadczenia w tabeli nr 2.
7. Wyznacza się wysokość dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników mnożąc
przyznany procent świadczenia w tabeli nr 3 przez maksymalną wartość dofinansowania
tj. 25% kwoty świadczenia urlopowego nauczycieli w danym roku.
7
Załącznik nr 1
Wzór wniosku składanego przez pracownika o przyznania świadczenia socjalnego z FŚS.
WNIOSEK
o przyznanie świadczenia socjalnego
…………………………………………………………..
(imię i nazwisko wnioskującego)
…………………………………………………………..
(adres zamieszkania)
Proszę o przyznanie dla mnie i mojej rodziny
………………………………………………………………………………………………..
(wpisać rodzaj świadczenia z FŚS: zapomogi losowej, zapomogi socjalnej, bezzwrotnej pożyczki mieszkaniowej)
z uwagi na następującą sytuację losową, życiową i rodzinną, mieszkaniową*:
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że w roku poprzednim …………………………….. z podobnego świadczenia.
(wpisać: korzystałem , nie korzystałem)
Do wniosku załączam oświadczenie o dochodach mojej rodziny.
Świadomy odpowiedzialności karnej potwierdzam własnym podpisem prawdziwość wyżej
przedstawionych danych.
…………………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)
*niepotrzebne skreślić
8
Załącznik nr 2
Wzór oświadczenia o dochodach składanego przez pracownika przy staraniach o uzyskanie
świadczenia z FŚS.
……………………………………
(miejscowość i data)
Oświadczenie o dochodach.
Oświadczam, że przeciętny dochód miesięczny (netto) mój i członków mojej rodziny w
okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o świadczenie z FŚS wynosił:
lp
Dane członka rodziny
1
Imię i nazwisko
2
Data urodzenia
3
Miejsce pracy , nauki
4
Wysokość dochodów
pracownik
współmałżonek
dzieci
Łączny dochód miesięczny całego gospodarstwa domowego:…………………………..zł.
Średni dochód miesięczny na 1 członka rodziny:………………………………………..zł
(słownie……………………………………………………………………………………)
Świadomy odpowiedzialności karnej potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu.
………………………………………………
(podpis pracownika)
9
Załącznik nr 3
Wzór wniosku składanego przez pracownika lub emeryta o przyznanie dofinansowania do
wypoczynku tzw. „wczasy pod gruszą”.
WNIOSEK
o przyznanie dofinansowania do wypoczynku „wczasy pod gruszą”
…………………………………………………..
(imię i nazwisko wnioskującego)
……………………………………………………
(adres zamieszkania)
Proszę o przyznanie dla mnie i mojej rodziny dofinansowania do
wypoczynku organizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasów pod gruszą”.
Osobami uprawnionymi do dofinansowania, a przebywającymi razem ze mną będą:
1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa)
……………………………………………..
(data i podpis wnioskującego)
10
Załącznik nr 4
Wzór wniosku składanego przez nauczyciela o przyznanie dofinansowania do wypoczynku
dzieci pracowników:
WNIOSEK
o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka
…………………………………………………..
(imię i nazwisko wnioskującego)
……………………………………………………
(adres zamieszkania)
Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka:
1.
………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, data urodzenia dziecka)
……………………………………………..
(data i podpis wnioskującego)
11
Załącznik nr 5
Wzór umowy zawieranej przy pobieraniu bezzwrotnej pożyczki mieszkaniowej.
UMOWA NR ……………….. z dnia………………………
W sprawie pożyczki mieszkaniowej
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
zawarta pomiędzy Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach zwanym
dalej „Zakładem pracy” reprezentowanym przez Dyrektora – mgr Marię Szumską,
a Panem/Panią …………………………………………………………………………
zamieszkałym/ą…………………………………………………………………………
dowód osobisty seria…………nr…………..wydany przez……………………………
zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”.
§1
W oparciu o postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Gimnazjum nr 21 w Katowicach udziela pożyczki w wysokości:
…………………………………………………………………………………………..
słownie:………………………………………………………………………………….
która przeznaczona jest na ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
§2
Udzielona Pożyczkobiorcy pożyczka jest bezzwrotna z zastrzeżeniem § 3.
§3
Zakład pracy może zażądać spłacenia pożyczki w całości w przypadku:
1. rozwiązania z Pożyczkobiorcą stosunku pracy w trybie art.52 Kodeksu Pracy
(dotyczy pracowników Gimnazjum nr 21)
2. wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie.
§4
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu
ZFŚS Gimnazjum nr 21 w Katowicach oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa
cywilnego.
…………………………………….
……………………………………..
podpis Pożyczkobiorcy
podpis i pieczątka Dyrektora
12
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards