Piotrków Tryb

advertisement
Piotrków Trybunalski 31.01.2007r.
Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3
00-513 Warszawa
Ogólnokrajowy
Pracowniczy
Związek
Zawodowy
Służb
Państwowych
i Społeczno - Zawodowych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie
Trybunalskim uprzejmie zwraca się o uwzględnienie uwag dotyczących projektu
ustawy o zawodzie pracownika socjalnego w ramach konsultacji społecznych.
Nasze uwagi:
Art. 15. 1. Uważamy, iż dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni
roboczych powinien przysługiwać raz na 1 rok.
2. Uważamy, iż warunkiem nabycia prawa do pierwszego dodatkowego
urlopu wypoczynkowego jest przepracowanie 3 lat w zawodzie pracownika
socjalnego.
3. Uważamy, że do okresu pracy, od którego jest uzależnione prawo do
pierwszego i kolejnych dodatkowych urlopów wypoczynkowych wlicza się okresy
czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż
wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 9 miesięcy.
Art. 19. 1. Zauważamy, iż właściwe jest, że gmina jest obowiązana zapewnić aby na
każde 2000 mieszkańców zatrudniony był co najmniej jeden pracownik socjalny,
jednak podkreślamy: „do którego obowiązków należy praca ze środowiskiem
w terenie”.
2. Popieramy zapis w tym punkcie, gdyż został zauważony problem
dotyczący pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w terenie oraz
postępująca pauperyzacja społeczeństwa.
Art. 27. ust. 7 Uważamy, że koszty egzaminu, o którym mowa w ust. 5 p.1 powinien
ponosić pracodawca.
Dodatkowe uwagi:
Uważamy, że w ustawie należy także uregulować sprawy dotyczące
wynagradzania i dodatków dla pracowników socjalnych za opiekę nad
stażystami
i
praktykantami
oraz
za
przeprowadzanie
wywiadów
środowiskowych na rzecz instytucji innych niż jednostki pomocy społecznej.
Podkreślamy, że ustawa o zawodzie pracownika socjalnego powinna także
uwzględniać szczególnie uciążliwy charakter pracy pracowników socjalnych,
narażanie zdrowia, a czasem wręcz życia przy wykonywaniu codziennych
obowiązków w środowiskach osób chorych (gruźlica, żółtaczka, AIDS i inne),
obciążenie psychiczne i fizyczne pracą z osobami ze środowisk niewydolnych
społecznie, patologicznych, kryminogennych i z różnymi zaburzeniami (w tym
psychicznymi). Wobec powyższego w ustawie należy też ująć kwestie socjalne
dotyczące:
- urlopu dla poratowania zdrowia;
- wcześniejszej emerytury;
- uznania gruźlicy, nerwicy, chorób skóry, chorób reumatycznych za
chorobę zawodową;
- szczepień ochronnych;
- ekwiwalentu za odzież;
Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższych uwag.
Brak zainteresowania potrzebami pracowników socjalnych w powyższych
kwestiach nie pozostanie bez szkody dla samych pracowników socjalnych, odbije się
na jakości ich pracy i nie pozostanie bez szkody dla klientów pomocy społecznej.
Przez wiele lat nie wysłuchiwano głosów pracowników socjalnych. Najwyższy
czas przyjrzeć się ich realnym potrzebom i stworzyć ustawę, która przyczyni się do
powstania nowoczesnego systemu pomocy społecznej w Polsce.
Download