Europejskie standardy praw czowieka i warunków pracy

advertisement
Europejskie standardy praw człowieka i warunków pracy
Anna Cierniak-Emerych
Wyższa Szkoła Handlowa, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2005
ISBN 83-85773-82-7
liczba stron: 114
cena: 8,40 zł
Spis treści:
1. Prawa człowieka w Europie na tle rozwiązań stosowanych na świecie





1.1. Prawa człowieka - ich aspekt podmiotowy oraz przedmiotowy
1.2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - założenia ogólne i zakres
wykorzystywania
1.3. Europejska Konewncja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jako
regionalen prawo Europejczyków
1.4. Prawa człowieka w ustawodawstwie polskim
Pytania i zadania kontrolne
2. Prawa socjalne oraz prawo pracy w Radzie Europy oraz Unii Europejskiej - ich
interpretacja i warunki stosowania





2.1. Polityka społeczna i prawa socjalne w zjednoczonej Europie
2.2. Europejska Karta Społeczna podstawowym dokumentem Rady Europy w
obszarze praw socjalnych
2.3. Podstawowowe akty prawne oraz dokumenty z zakresu zabezpieczenia socjalnego
w Unii Europejskiej
o 2.3.1. Programy socjalne i ich rola w tworzeniu ustawodawstwa socjalnego w
EU
o 2.3.2. Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracobiorców
o 2.3.3. Zielona i Biała Księga Polityki Społecznej
2.4. Zasadnicze zagadnienia legislacji współnotowej w obszarze dotyczącym
pracownika
o 2.4.1. Zakres przedmiotowy ustawodawstwa wspólnotowego
o 2.4.2. Swobodny przepływ pracowników a standardy ich zatrudniania
o 2.4.3. Równe traktowanie w zatrudnieniu
o 2.4.4. Ochrona pracy dzieci i młodzieży
Pytania i zadania kontrolne
3. Warunki pracy w kontekście standardów Unii Europejskiej

3.1. Identyfikacja warunków pracy oraz okoliczności ich kształtowania



3.2. Warunki pracy w świetle ustawodawstwa wspólnotowego
3.3. Doskonalenie warunków pracy w polckiej praktyce gospodarczej wyrazem
realizacji praw socjalnych pracowników w Unii Europejskiej
Pytania i zadania kontrolne
4. Instytucjonalne oraz instrumentalne aspekty ochrony praw człowieka i praw socjalnych w
Europie



4.1. Europejski Trybunał Praw Człowieka - przedmiot i procedura postępowania
4.2. Europejski Trybunał Sprawiedliwości "strażnikiem" reazlizacji prawa
wspólnotowego
Pytania i zadania kontrolne
Załączniki
Książka „Europejskie standardy praw człowieka i warunków pracy” wypełnia istniejącą na
rynku wydawniczym lukę związaną z niedostatkiem kompleksowych informacji z zakresu
problematyki praw człowieka i warunków pracy. Problematyka ta przybrała na znaczeniu w
naszym kraju w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Ważne są zatem ujęte w
książce - w sposób syntetyczny a zarazem wyczerpujący - komentarze dotyczące polskiej
rzeczywistości gospodarczej, w kontekście podejścia do wdrażania standardów UE. Na uwagę
zasługują także te części książki, które Autorka poświęciła omówieniu roli nie tylko UE, ale i
Rady Europy w kształtowaniu praw socjalnych i zagadnień prawa pracy. Interesujące jest
przy tym nawiązanie do dwóch trybunałów, tj. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i
Trybunału Sprawiedliwości oraz zaprezentowanie procedury postępowania związanej z
ochroną praw człowieka oraz ich egzekwowania. Zamieszczenie w opracowaniu zestawu
załączników, w tym wzoru skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka należy uznać
za szczególnie użyteczne dla każdego czytelnika.
Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Gablety: „(...) książka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
przedstawicieli praktyki gospodarczej, i to zarówno właścicielom oraz kadrze zarządzającej,
jak i pracownikom wykonawczym. Stanowi bowiem bardzo dobre źródło informacji o
prawach przynależnych pracownikom, które pracodawcy są zobowiązani respektować. (...)
treści zawarte w książce wydają się być cenne także dla studentów przede wszystkim szkół
ekonomicznych (ale nie tylko), dla których orientowanie się w omawianych tutaj
zagadnieniach staje się niemalże obligatoryjne, jeśli chcą sprawnie i skutecznie funkcjonować
w europejskiej rzeczywistości gospodarczej”.
Download