Integracja usług społecznych Konferencja Rady Europy

advertisement
Europejska konferencja o
integracji usług socjalnych
Konferencja Rady Europy
Warszawa, 14-15 czerwca 2007
Integracja usług socjalnych w Polsce
Piotr Kołodziejczyk
Sekretarz Miasta Poznania
Integracja usług socjalnych w Polsce
 Na czym polega problem integracji usług
socjalnych w Polsce?
 Konsekwencje braku integracji
 Co można w tej sytuacji zrobić?
 Kilka przykładów z poznańskich
doświadczeń.
 Konkluzje
Na czym polega problem integracji
usług socjalnych w Polsce?
Organizacja procesu usług socjalnych
Źródła finansowania usług socjalnych
Systemy informacyjne
Sposób finansowania programu pomocy
konkretnej osobie
 Prymat celów instytucji nad celami, dla
których zostały powołane




Na czym polega problem?
 „Sieciowa” organizacja
procesu usług socjalnych
 Kazuistyczne
prawodawstwo, regulujące
także sposób
wykonywania usług,
tworzące model
antagonistycznych stron
 Rozproszone źródła
finansowania usług
socjalnych, często z
funduszy celowych,
mających własne cele –
stygmatyzujące klienta.
 Skomplikowany i
kosztowny System
Informacyjny Zarządzania,
powierzający klientowi rolę
nośnika informacji!
 Skomplikowany sposób
organizowania i
finansowania programu
pomocy konkretnej osobie
 Prymat celów instytucji
nad celami, dla których
zostały powołane
Konsekwencje braku integracji
 Stygmatyzacja klientów „dedykowanymi” źródłami
finansowania barierą skutecznej pomocy.
 Przerzucenie na klienta dużej części obowiązków
administracyjnych poprzez przydzielenie mu roli „nośnika
danych”
 Niska efektywność systemu, mimo dużego zaangażowania
pracowników tworzących go instytucji.
 Możliwe nadużycia są trudne do wykrycia
 Ustawowe obligo świadczeń wzmacnia postawy
roszczeniowe
 Napięcie na rynku pracy – nie tylko luka kwalifikacyjna jest
powodem kłopotów ze znalezieniem pracownika, mimo
dużej liczby bezrobotnych!
Co można w tej sytuacji zrobić?
Czekając na rozwiązanie systemowe niwelować
skutki powstałe wskutek dekompozycji systemu!
Wybrane przykłady poznańskich doświadczeń
– Dobra Karta
– Zintegrowana baza danych o świadczeniach
wypłacanych przez gminę
– Hurtownia danych zamiast zaświadczeń
– Zespolenie organizacyjne
Dobra Karta – projekt, by to odbiorca
świadczeń ubiegał się o integrację usług
Projekt zrealizowany przez
Miasto Poznań i PKO BP w II
połowie 2005 roku dla obsługi
świadczeń rodzinnych
 Pozwolił na zlikwidowanie wypłat
w gotówce
 Zachęciła klientów będących
beneficjentami innych świadczeń
do występowania z wnioskami o
ich wypłatę na konto Dobrej Karty
 Dostarcza nowoczesny
instrument do zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym
 Wydano ponad 8.000 kart
Miasto Poznań wydało też
inne karty
 KomKarta – bilet okresowy
komunikacji miejskiej
 Karta SOP
 Aktualnie wprowadzana jest
ELS
Projekt kluczowy WRPO – Poznańska
Elektroniczna Karta Aglomeracyjna
Przełamuje stereotyp, że każda instytucja
musi mieć własne narzędzia - lepiej,
gdy jest wiele kart w jednej:
 Dane właściciela zapisane w
standardzie europejskiego dowodu
osobistego
 Podpis elektroniczny
 Legitymacja (studenta, ucznia)
 Bilet MPK
 Instrument pieniądza elektronicznego i
elektroniczna portmonetka
(mikropłatności)
 Możliwe dokumentowanie stanu zdrowia
i dowód ubezpieczenia zdrowotnego
 Karta pracownika miejskiego (kontrola
dostępu, parking)
 Elektroniczna wywiadówka
Budżet projektu 8 milionów Euro
Zintegrowana baza danych o świadczeniach
wypłacanych przez gminę
 Moduł obsługi świadczeń rodzinnych
homologowany najpierw przez użytkowników
 Oprogramowanie procedur zaliczki alimentacyjnej
przed wydaniem decyzji zawsze weryfikuje bazę
beneficjentów świadczeń rodzinnych (podstawa
prawna art. 220 § 1 Kpa)
 Trwa dołączanie do bazy gospodarstw domowych
- beneficjentów dodatków mieszkaniowych
Hurtownia danych zamiast zaświadczeń
 Połączenie MOPR i PUP pilotażem A2A w
administracji
 Model hurtowni przygotowany we współpracy z
Politechniką Poznańską
 Przygotowywana jest infrastruktura
telekomunikacyjna
 SIWZ na hurtownię
Zespolenie organizacyjne
 Od 1 lipca 2007 rusza w Poznaniu Centrum
Obsługi Świadczeń
Konkluzje







Wdrażane lokalnie projekty łagodzą skutek, nie usuwając przyczyn!
Ustawodawca powinien określić obowiązki samorządu, nie ingerując w jaki
sposób samorząd zorganizuje sposób wykonania tego zadania
Powinna nastąpić integracja budżetu usług społecznych. Mnogość i
różnorodność regulacji różnych funduszy wynika chyba z przekonania
ustawodawcy, że samorząd nie wyda „nie znaczonych” pieniędzy na
finansowanie usług społecznych
Rządowe konkursy na realizację zadań winny obejmować okresy
dopuszczalne w UZP a nie jednoroczne – jak dotąd.
Zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania decyzja winna być
podejmowana na możliwie najniższym szczeblu zarządzania. Gminy powinny
zlecać zadania najbardziej efektywnym podmiotom, w sposób zapisany w
jednym, ogólnym akcie prawnym
Nierozwiązany problem dokumentowania skorzystania z prawa dostępu w
postępowaniu odwoławczym lub kontrolnym nakłada na klienta usług
socjalnych obowiązki biurokratyczne
Niezintegrowany model usług socjalnych marnotrawi pracę jego personelu
wiodąc wprost do obniżenia jakości oferowanych usług
Więcej szczegółów na temat SIZP w
moim artykule:
„Traktat o papierowym państwie”
Computerworld z 16 stycznia 2007.
Dziękuję za uwagę!
Download