umowa o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej dla

advertisement
Umowa
o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli
w ramach środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zawarta w dniu 01-01-2013
roku pomiędzy Zespołem Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9 zwanym dalej
Zespołem reprezentowanym przez:
Tadeusza Czarnego- Dyrektora Zespołu,
a
………………………………………………………………………………………………..,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………..
§1
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (tekst jednolity: załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia
24.04.2012, poz.592) strony postanawiają prowadzić wspólną działalność socjalną na
warunkach określonych niniejszą umową.
§2
1. W celu stworzenia możliwości prowadzenia wspólnej działalności socjalnej strony umowy
postanawiają ustanowić Dyrektora Zespołu organizatorem i koordynatorem wspólnej
działalności socjalnej.
2. Strony wyrażają zgodę na dysponowanie przez Zespół środkami zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych należnych placówce.
§3
Wspólna działalność socjalna będzie polegać w szczególności na:
1) prowadzeniu wspólnego rachunku bankowego, na którym będą gromadzone środki
pochodzące z odpisu na Fundusz każdego z pracodawców – stron umowy, nr rachunku
Pekao S.A. Kraków 84 1240 4722 1111 0000 4854 7442,
2) udzielaniu ze środków Funduszu pomocy finansowej i rzeczowej osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej (materialnej i zdrowotnej). Wykaz osób uprawnionych do
pomocy finansowej i rzeczowej, szczegółowe zasady składania i rozpatrywania wniosków
oraz przyznawania wypłaty tej pomocy określone zostają w Regulaminie stanowiącym
załącznik do niniejszej Umowy.
§4
Podstawowymi kryteriami przyznawania świadczeń socjalnych i ich wysokość są sytuacje:
życiowe, rodzinne i materialne osób uprawnionych do korzystania ze wspólnego Funduszu.
§5
Warunkiem przystąpienia do umowy jest pozytywny wynik uzgodnień z zakładowymi
organizacjami związkowymi lub z przedstawicielem załogi - w przypadku braku członków
związków zawodowych w placówce.
§6
Zespół prowadzi w ramach środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
określonego wspólną działalność w zakresie zadań:
1) socjalnych,
2) mieszkaniowych
dla placówek wymienionych w załączniku do umowy.
§7
1. Nad prawidłowością przyznawanych świadczeń czuwa Komisja złożona z przedstawicieli
zakładowych organizacji związkowych oraz przedstawiciela dyrektora Zespołu, która na
posiedzeniu (raz na kwartał) rozpatruje wnioski i proponuje wysokość świadczenia.
2. Decyzję o przyznaniu świadczeń zatwierdza Dyrektor Zespołu.
§8
1. Koszty prowadzenia obsługi funduszu ponosi Zespół Ekonomiki Oświaty.
2. Do 31 maja 2013 roku, następnie do 30 września 2013 r. strony umowy przekażą środki
znajdujące się w planie finansowym ZFŚS pracodawcy – odpowiednio 75% i 25% - na
rachunek wymieniony § 3 pkt 1.
§9
Umowa zostaje zawarta od 01-01-2013 do 31-12-2013 r. i może zostać rozwiązana za
3 miesięcznym wypowiedzeniem, przy czym okres wypowiedzenia rozpoczyna się
pierwszego dnia każdego miesiąca.
§10
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
(pieczęć placówki)
.....................................................................
(pieczęć i podpis dyrektora placówki)
(pieczęć Zespołu)
........................................................................
(pieczęć i podpis dyrektora Zespołu)
2
Download