Historia i geneza EPS

advertisement



o tym co to znaczy państwo socjalne ( dobrobytu)
welfare state
o tym, że w Europie są różne modele państwa
socjalnego : skandynawski, anglosaski,
śródziemnomorski i kontynentalny
o odmiennych modelach światowych : indyjskim ,
chińskim, amerykańskim i japońskim



że, kształt i zmiany modelu socjalnego zależą od
dominujących wartości;
że Europa, to jeszcze w niewielkim stopniu
jednolity model socjalny, ale z pewnością już
wspólnota wartości sprzyjająca integracji
systemów socjalnych;
że do najważniejszych będących u podstaw
systemów socjalnych Europy należą m.in.:
godność, wolność , własność, równouprawnienie,
znaczenie rodziny, matki i dziecka



że z europejskich wartości wywodzą się wspólne
dla Europy prawa społeczne : swobodny przepływ
pracowników, ochrona praw pracowniczych,
prawo do edukacji i przekwalifikowania się, zakaz
dyskryminacji, prawo do zabezpieczenia
społecznego;
o możliwej przyszłości Europy socjalnej
( europejskiej polityki społecznej);
o tym jak Polska sytuuje się na tle europejskich
wartości i realizacji praw socjalnych

Jakie argumenty za przerywaniem życia, a
jakie przeciw prawu do decydowaniu o życiu
swoim i cudzym.





Czasy starożytne i średniowiecze
Od odrodzenia do czasów
przedindustrialnych
Okres przedindustrialny
Okres industrialny
Czasy współczesne




Od dobroczynności indywidualnej do
instytucjonalnej ( klasztory, bractwa, parafie,
później towarzystwa dobroczynne);
Elitaryzm praw obywatelskich : niewolnictwo,
poddaństwo;
Dbałość o innych cnotą i zobowiązaniem
moralnym;
Od instytucji dobroczynnych do obowiązków
państwa;


Od praw obywatelskich do państwa
narodowego : nowe rodzaje zobowiązań
społecznych
Narodziny kapitalizmu – leseferyzm
( I połowa XVIII w do I połowy XIX wieku)
Pierwsze ustawy państwowe gwarantujące
realizację praw:
- 1601 Anglia – akt królewski, prawo ubogich
obowiązek udzielania pomocy osobom
pozbawionym pomocy rodziny)

(




1834 – Anglia, zakłady dla ubogich ( przypominały
zakłady poprawcze, bieda uważana była za
zawinioną)
Dania : 1849 – opieka na niezdolnymi do
samodzielnego utrzymania ( przytułki); 1891 –
stale zasiłki dla starców
1863 Austria – ustawowy obowiązek gmin do
sprawowania opieki
1870 – Prusy , zobowiązanie gmin do wspierania
ubogich
Kanclerz Niemiec Otto von Bismarck wprowadził :
- w 1883 r. ustawę o ubezpieczeniu na wypadek
choroby;
- w 1884 r. ustawę o ubezpieczeniu w razie
wypadku przy pracy;
- w 1889 r. ustawę o ubezpieczeniu w razie starości
inwalidztwa




1817 Królestwo Kongresowe- u. dot. opieki nad
ubogimi;
1842, Królestwo Polskie – akt regulacyjny dot.
dobroczynności publicznej ( dozór nad szpitalami,
zakładami opiekuńczymi i parafiami);
1864 – możliwość wprowadzania przez gminy
podatku na cele dobroczynne;




Rozwój publicznej PS w okresie II połowy XIX
w. do czasów obecnych
Etapy budowy państwa socjalnego
( dobrobytu)
Różnicowanie modeli kapitalizmu
Czynniki zróżnicowania modeli PS państw
europejskich





Teorie marksistowskie i neomarksistowskie
Industrializacja, rozwój gospodarczy a PS
Fordyzm
Teoria keynesowska
Postindustrializm, postfordyzm, globalizacja

Dynamika gospodarki, a dynamika wydatków
społecznych
Wskaźniki rozwoju
gospodarki i
wydatków
społecznych
Dynamika
gospodarki
kryzy
s
Dynamika
kryzys
gospodarki
kryzys
czas



Teoria modernizacji i obywatelstwa:
formowanie państwa, budowanie narodu,
uczestnictwo polityczne, redystrybucja
dochodów
Prawa: osobiste( wolność indywidualna),
polityczne( swobody polityczne) i społeczne
( standardy egzystencji);
Prawa socjalne jako wynik praw osobistych i
politycznych

-
-
Wpływ instytucji i demokracji:
Sposób rządzenia i struktury a kształt PS
( silne państwo i instytucje gwarantem praw
społecznych);
Rozwój PS w wyniku upowszechniania praw
wyborczych;




Wpływ związków zawodowych i partii
socjaldemokratycznych ( model szwedzki);
Różnice w programach wyborczych, obietnice
wyborcze, populizm;
Opozycja obiecuje więcej
Demokracja sprzyja poparciu dla rozwijania
PS, a rozbudowana PS sprzyja demokracji.



1948 deklaracja Praw Człowieka ONZ, art..22
każdy ma prawo do bezpieczeństwa
socjalnego ( odzwierciedla to art.. 67
Konstytucji)
1952 Konwencja nr 102 Międzynarodowej
Organizacji Pracy ( rat.2003)
1961 Europejska Karta Społeczna ( Rady
Europy, rat.1997r.)



Prymat integracji ekonomicznej i politycznej
( budowa wspólnego rynku)
Utworzenie Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) – jednak bez istotnych
środków i jasnej koncepcji)
W. Brand ( 1972) „europejska przestrzeń
socjalna”, 1982 – J.Delors „l`espace socjale)

-
-
Jednolity Akt Europejski:
art.. 118a – ochrona bezpieczeństwa i
zdrowia pracowników, pozytywne zmiany w
środowisku pracy
Art.. 118b – rozwój dialogu miedzy
partnerami społecznymi
Tytuł spójnośc ekonomiczna i socjalna (
art.. 130a- 130e) – reforma EFS
Ograniczony zakres, niejasności
kompetencyjno - decyzyjne



1988 raport „ Socjalny wymiar rynku
wewnętrznego”;
1989 Program Komisji w zakresie
Zastosowania Podstawowych Praw Socjalnych
Pracowników
9 grudnia 1989 – Europejska Karta Socjalna
( 11 państw „-” Wlk.Brytania), w 1995 r.
podpisały Austria, Finlandia, Szwecja



1991 Traktat z Masricht i Dodatkowy Protokół
o Polityce Społecznej
Nowe cele : polepszenie warunków pracy i
życia, regulacje ochrony pracy, dialog
socjalny, rozwój potencjalnej siły roboczej,
dążenie do zwalczania izolacji osób
wykluczonych z rynku pracy
Decyzje w drodze konsensusu



1993 -Zielona Księga Europejskiej Polityki
Społecznej jako zapowiedź zmian;
1994- Biała Księga EPS- diagnoza i
rekomendacje;
Rezolucja z Essen i Średniookresowy Program
Socjalny na lata 1995-97; - dominanta to
zwalczanie bezrobocia;









1997 Traktat Amsterdamski:
Trwałe rozwijanie zatrudnienia i zwalczanie
bezrobocia
Zapewnienie odpowiedniej ochrony socjalnej
Zwalczanie izolacji grup poszkodowanych
społecznie i wyłączonych z rynku pracy
Podnoszenie roli dialogu społecznego i partnerstwa
Tryb informacji i konsultacji pracowników
„pozytywna dyskryminacja kobiet”
Stały rozwój gospodarczy
Jednomyślność dla większości obszarów


1998 Szczyt w Luksemburgu :
Rozwój i pobudzanie przedsiębiorczości
przez obniżanie obciążeń fiskalnych,
rozszerzenie możliwości uzyskania pracy,
wspieranie dostosowywania przedsiębiorstw i
pracowników, zwalczanie dyskryminacji na
rynku pracy, włączanie defaworyzowanych na
rynek pracy (ON, azylanci, uzależnieni,
więźniowie)



1998 - Szczyt w Luksemburgu:
Powołanie Komitetu ds. Zatrudnienia i Rynku
Pracy;
Podniesienie znaczenia partnerstwa: ZZ oraz
związków pracodawców;




Europejska Agenda Społeczna ( Nicea
2000)- pełne zatrudnienie, problem
starzenia się społeczeństw, wzmocnienie
spójności, społeczne znaczenie globalizacji
Karta Praw Podstawowych ( Nicea 2000)
Rok 2000 -Szczyt w Lizbonie i Strategia
Lizbońska
2007 Traktat o funkcjonowaniu UE, Lizbona
( Karta Praw Podstawowych, wiążąca)
Strategia Lizbońska : cel główny – pełne
zatrudnienie poprzez:
- reformę instrumentów podaży na rynku pracy
( konkurencyjność siły roboczej i modernizację
systemów ZS)
- reformę instrumentów popytu na rynku pracy
( likwidacja barier adm. i prawnych, ułatwienia dla
MSP, by ułatwić zakładanie i prowadzenie firm
 Strategia 2020
 Sytuacja EPS w dobie kryzysu


-
-
-
Priorytety :
Stymulowanie przedsiębiorczości i sprzyjające warunki dla
firm innowacyjnych
Rozwój aktywnych polityk zatrudnienia
Poprawa jakości pracy
Zwiększenie mobilności i otwarcie rynków pracy
Trwalsze zabezpieczenie społeczne i promowanie
integracji
Mierniki celu: wzrost zatrudnienia do 70%, kobiet do 60%,
ON do 50%, otarcie rynków pracy, ułatwienia
przemieszczania się studentów, współpraca UP

-
-
-
Trzy priorytety :
Rozwój inteligentny ( gospodarka oparta na
wiedzy i innowacyjności)
Rozwój zrównoważony ( lepsze wykorzystanie
zasobów, przyjazny środowisku, bardziej
konkurencyjny)
Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (
wspieranie gospodarki o wysokim poziomie
zatrudnienia, zapewnienie spójności terytorialnej i
społecznej)

-
-
-
-
Wskaźniki postępu :
75 % zatrudnienia osób między 20 a 64 rż
3% PKB – nakladów na badania i rozwój
Pakiet środowiskowy 20/20/20 ( emisja CO2
zmniejszona do 20%, udział EO do 20%, wzrost
efektywności o 20%)
Zmniejszenie do 10% liczby przedwcześnie
kończących naukę oraz 40% kończących studia
Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem
o 20 mln





Dylemat I : więcej czy mniej integracji w UE
Dylemat II : Europa jednej czy wielu prędkości
Dylemat III : więcej ochrony socjalnej czy
liberalizmu
Dylemat IV : konkurencyjność i praca czy ochrona
środowiska
Dylemat V : trwała równowaga systemów
fiskalnych czy wczesne/wysokie emerytury

-
-
Słusznie czy też niesłusznie podnosi się
ustawowy wiek emerytalny w Polsce, biorąc
pod uwagę następujące czynniki :
Rośnie deficyt FUS
Rosną koszty utrzymania
Rośnie bezrobocie zwłaszcza wśród młodzieży
Wraz ze wzrostem liczby przepracowanych lat
rośnie wysokość świadczeń emerytalnych
Kobiety pracują średnio i ustawowo mniej, a
pobierają emerytury dłużej, bo dłużej żyją.
Download