„Stare” i „nowe" role zawodowe pracowników socjalnych

advertisement
PROJEKT SYSTEMOWY 1.18
TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW
USŁUG POMOCY
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej
i funkcjonowania instytucji pomocy społecznej
Animator – mediator – lokalny polityk społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1
„Stare” i „nowe" role zawodowe pracowników
socjalnych – szanse modernizacji służb społecznych
Czy istnieje potrzeba modernizacji?
Modernizacja, czyli co?
Profesjonalne role pracowników socjalnych
Organizowanie społeczności lokalnej – nurty rozwojowe
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Czy istnieje potrzeba modernizacji?
• czy służby społeczne są w stanie sprostać
wyzwaniom współczesności?
• czy służby społeczne już podlegają modernizacji?
–
–
–
–
ustawa o zatrudnieniu socjalnym
ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
pomysł ustawy o niesamodzielności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3
Modernizacja, czyli co?
• cele
- wyważenie opieki i aktywizacji
• metody działania
- profesjonalne role
• zarządzania
- rola III sektora
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4
Profesjonalne role pracowników
socjalnych
•
•
•
pracownik socjalny jako terapeuta (kliniczna praca socjalna)
– „świat”
– Polska
pracownik socjalny jako organizator społeczności lokalnej
– „świat”
– Polska
pracownik socjalny jako menedżer przypadku (case management )
– „świat”
– Polska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5
Organizowanie społeczności lokalnej
– nurty rozwojowe
• rozwój społeczności
- aktywizacja/animacja
• rozwój zasobów/usług
- lokalne planowanie społeczne
• reformy społeczne
- aktywizacja polityczna
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6
Dziękuję za uwagę
Tomasz Kaźmierczak
Warszawa, 25 maja 2011
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download