Zasada równości szans kobiet i mężczyzn

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Toruń, 22 czerwca 2010r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Nazwa i nr poddziałania: 8.1.1 Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw
Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2010r.
-31 grudnia 2011r.
Wartość projektu: 1 446 012,67 zł
Grupa docelowa: 638 pracowników/nic przedsiębiorstwa
(w tym 46 kobiet oraz 592 mężczyzn)
Charakter wsparcia: szkoleniowe (projekt zamknięty)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
problem
cel
działanie
rezultat
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Problem
• Analiza stanu faktycznego w oparciu o własne
badanie ankietowe oraz rozmowy z kierownictwem
przedsiębiorstwa
• Zdefiniowanie barier po stronie pracownic oraz
pracowników przedsiębiorstwa
• Wskazanie potrzeb w podziale na płeć
ankietowanych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Cel
Zdefiniowany cel w odpowiedzi na bariery
zróżnicowane ze względu na płeć
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Działanie
Przewidziane szkolenia zmierzające do realizacji celu
pogrupowano wg kryterium merytorycznego, na które
rekrutacja zaplanowana została w oparciu
o zdefiniowane na wstępnym etapie problemy,
przewidziano także moduły równościowe
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Rezultaty
Zaplanowane rezultaty miękkie oraz twarde
projektu uwzględniają kryterium podziału
w oparciu o płeć
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
• Respektowanie zasady równości na każdym etapie
realizacji działań
• Efektywne wykorzystywanie zaplanowanych
zasobów w celu pełnego poszanowania równości
szans
• Ukierunkowana promocja oraz informacja
• Stały monitoring oraz ewaluacja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Inga Katlewska
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
[email protected]
Download