zapytanie_ofertowe_10_04_2012

advertisement
Człowiek – najlepsza inwestycja!
Zapytanie ofertowe nr 10/04/2012 na:
- prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy i budowlanego, w ramach projektu „Siła
kompetencji pracowników firmy KAEFER SA” w woj. małopolskim.
I INFORMACJE OGÓLNE:
Nazwa i adres Zamawiającego:
KAEFER SA
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
Podstawa prawna:
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: nr UDAPOKL.08.01.01-12-361/11-00 z dnia 19.12.2011r.
Wybór Wykonawcy nastąpi zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
II Osoba uprawniona do kontaktów
Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych
i proceduralnych jest: pan Kazimierz Golec Tel. 606 986 103.
III. Przedmiot zamówienia.
- prowadzenie szkoleń zakresu prawa pracy i budowlanego, w ramach projektu „Siła kompetencji
pracowników firmy KAEFER SA”
Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Siła kompetencji pracowników firmy KAEFER SA”.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie.
Projekt jest realizowany w okresie od stycznia 2012 do końca czerwca 2013 przez KAEFER SA.
Wartość projektu: 1 131 353,34 PLN
Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności, wiedzy i kwalifikacji u 387 pracowników
zatrudnionych w małopolskich oddziałach KAEFER poprzez realizację kompleksowego programu
rozwoju kadr.
Kod CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Projekt „Siła kompetencji pracowników firmy KAEFER SA” jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja!
Szczegółowy przedmiot zamówienia:
W ramach projektu przewidziane są następujące SZKOLENIA:
1. SZKOLENIE Z PRAWA BUDOWLANEGO
dla 7 pracowników, 1 grupa - 8h (1 dzień), w Tarnowie, w terminie – maj 2012r.
2. SZKOLENIE Z PRAWA PRACY
dla 7 pracowników, 1 grupa - 16h (2 dni), w Tarnowie, w terminie – wrzesień
2012r.
Do zadań Wykonawcy będzie należało:
a) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w w/w zakresie.
b) Przeprowadzenie zajęć z
zabezpieczeniem
niezbędnych
przeprowadzenie egzaminu,
c) Zajęcia odbywać się będą w trybie j/w w godzinach pracy,
do
nauki
materiałów
i
Podczas realizacji usługi konieczne jest:
- bieżące i rzetelne prowadzenie dzienników oraz list obecności
- dbałość o wytyczne unijne z zakresu oznaczania logotypami i podpisami wszelkich materiałów
szkoleniowych, promocyjnych jak i organizacyjnych
- prowadzenie monitoringu efektów osiąganych przez uczestników
- przedstawianie Zamawiającemu programów szkoleniowych oraz konspektów zajęć teoretycznych i
praktycznych
- przeprowadzenie egzaminów podsumowujących szkolenia, które umożliwią wystawienie uczestnikom
stosownych certyfikatów.
- dbałość o frekwencję: uczestnicy szkoleń, aby otrzymać zaświadczenie, muszą osiągnąć wymagane
minimum 80% frekwencji
- w razie potrzeby możliwość zapewniania zastępstw
IV Opis warunków udziału w postępowaniu:

Podanie ceny netto za szkolenia j/w.


Spełnienie kryteriów merytorycznych, potwierdzających doświadczenie
Złożenie oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Beneficjentem projektu
V Lista dokumentów niezbędnych do złożenia oferty cenowej
1. Formularz oferty cenowej stanowiący zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
1. Formularz potwierdzający spełnienie kryteriów merytorycznych stanowiący zał. nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
Projekt „Siła kompetencji pracowników firmy KAEFER SA” jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja!
VI. Miejsce i termin składania ofert:
Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 26.04.2012 r., do godz. 12.00.
Niekompletna oferta powoduje brak rozpatrzenia oferty. Oferty należy składać za pomocą faksu,
drogą mailową, za pomocą poczty tradycyjnej lub dostarczyć osobiście na adres Biura Projektu:
BIURO PROJEKTU
KAEFER SA
ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
[email protected]
Osoba do kontaktu:
Joanna Szczurek
M: +48 608 464 106
T: 14 662 00 76
F: 14 633 24 55
VII Kryteria wyboru oferty:
1. cena netto za prowadzenie szkoleń:

SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BUDOWLANEGO w ramach projektu „Siła
kompetencji pracowników firmy KAEFER SA”
2. doświadczenie Wykonawcy
Doświadczenie oceniane będzie na podstawie następujących kryteriów merytorycznych ocenianych
zgodnie z przyjętą poniżej punktacją:
a. Doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych: min. 10 lat potwierdzone w wykazie
usług.
Punktacja:


mniej niż 10 lat doświadczenia w prowadzeniu działalności szkoleniowej potwierdzone w
wykazie usług: 0 punktów
10 lat lub więcej doświadczenia w prowadzeniu działalności szkoleniowej potwierdzone w
wykazie usług: 1 punkt
b. Liczba osób przeszkolonych z zakresu objętego zapytaniem w roku 2011, wymagane minimum
50 osób, potwierdzone w wykazie usług:
Projekt „Siła kompetencji pracowników firmy KAEFER SA” jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja!
Punktacja:
 Przeszkolenie z zakresu objętego zapytaniem w 2011 roku mniej niż 50 osób: 0 punktów
 Przeszkolenie z zakresu objętego zapytaniem w 2011 roku 50 osób lub więcej: 1 punkt
c. Kwalifikacje
instruktorów
prowadzących
szkolenie:
Minimum 1 trener posiadający
uprawnienia pedagogiczne potwierdzone złożeniem, kopii dyplomu (potwierdzonej za
zgodność z oryginałem).
Punktacja:


nie złożenie kopii dyplomu: 0 punktów
złożenie kopii dyplomu: 1 punkt
Waga kryteriów:
cena – waga 30%
doświadczenie – waga 70%
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
Spełnienie kryteriów merytorycznych Wykonawca potwierdza na formularzu stanowiącym załącznik nr
2 do niniejszego zapytania.
Dodatkowo wymagane jest złożenie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania
IX.
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania
koperty lub brak którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie / złożenie oferty
w innym miejscu niż wskazane w niniejszym zapytaniu.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
4. O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data i godzina wpłynięcia do
Zamawiającego.
5. Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez rozpatrzenia przez
Zamawiającego.
Tarnów
11.04.2012r.
Projekt „Siła kompetencji pracowników firmy KAEFER SA” jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja!
Załączniki.
1. Formularz ofertowy
Zapytania ofertowego nr 10/04/2012 projektu „Siła kompetencji pracowników firmy
KAEFER SA”
Formularz ofertowy
dla postępowania wyboru wykonawcy na:
- prowadzenie szkoleń w zakresie prawa pracy i budowlanego
w ramach projektu „Siła kompetencji pracowników firmy KAEFER SA”
1.
Nazwa firmy
2.
Adres firmy, nr
faksu
3.
Telefon
kontaktowy
4.
E-mail
5.
NIP
6.
REGON
7.
Osoba
upoważniona do
zaciągania
zobowiązań
w imieniu oferenta
Oferuję realizację zamówienia na warunkach i w terminach określonych w zapytaniu za cenę:
1.
Cena netto za prowadzenie szkolenia w zakresie
Prawo pracy
Prawo budowlane
……………………………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
Projekt „Siła kompetencji pracowników firmy KAEFER SA” jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja!
2. Formularz potwierdzający spełnienie kryteriów merytorycznych
Zapytania ofertowego nr 10/04/2012 projektu „Siła kompetencji pracowników
firmy KAEFER SA”
dla postępowania wyboru wykonawcy na:
- prowadzenie szkoleń w zakresie prawa pracy i budowlanego
w ramach projektu „Siła kompetencji pracowników firmy KAEFER SA”
A. Wykaz usług potwierdzający spełnienie kryterium: Doświadczenie w świadczeniu usług
szkoleniowych: min. 10 lat potwierdzone w wykazie usług
Usługa
Opis usługi
Wartość usługi
B. Liczba osób przeszkolonych z zakresu objętego zapytaniem
minimum 50 osób, potwierdzone w wykazie usług
Usługa
Opis usługi
Okres realizacji
Okres realizacji
w roku 2011, wymagane
Ilość
przeszkolonych
osób
Projekt „Siła kompetencji pracowników firmy KAEFER SA” jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja!
Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE
Wykonawca oświadcza, iż nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo
z Beneficjentem projektu „Siła kompetencji pracowników firmy KAEFER SA” firmą KAEFER
SA.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
……………………………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
Projekt „Siła kompetencji pracowników firmy KAEFER SA” jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download