Formularz zapytania cenowego

advertisement
FORMULARZ ZAPYTANIA CENOWEGO
1. Data: 12.06.2017 r.
2. Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni („MOPS Gdynia”), zaprasza do składania ofert
na świadczenie usług elektronicznego całodobowego monitoringu i przyzywania pomocy
dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania, tzw. teleopieki
3. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług elektronicznego całodobowego
monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia,
zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek) dla osób starszych i osób
z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania, tzw. teleopieki. Usługa ma zapewnić
dodatkowe zabezpieczenie głównie dla osób samotnie zamieszkujących wymagających
całodobowego monitoringu, korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych.
2) Zakres usługi:
a) zapewnienie osobom objętym usługą natychmiastowego całodobowego kontaktu w
każdy dzień tygodnia z pracownikiem centrum alarmowego za pośrednictwem
urządzenia abonenckiego, w ramach tzw. czerwonego przycisku alarmowego,
b) w przypadku użycia czerwonego przycisku alarmowego - automatyczna identyfikacja
osoby wzywającej przez centrum alarmowe, diagnoza przyczyny użycia przycisku (o ile
to możliwe) oraz zapewnienie niezwłocznej, adekwatnej do sytuacji i skutecznej
interwencji, obejmującej w szczególności:
 powiadomienie wskazanych osób z listy kontaktów w ustalonej kolejności oraz/lub
wezwanie - w razie konieczności - karetki pogotowia ratunkowego i/lub policji i/lub
straży pożarnej pod adres osoby objętej usługą, podając istotne informacje,
 monitorowanie przebiegu interwencji od chwili uruchomienia alarmu (użycia
czerwonego przycisku alarmowego) do przybycia wezwanych osób/służb
ratowniczych,
3) Wykonawca zapewni dla każdej osoby objętej usługą urządzenie abonenckie, tj.:
a) aparat telefoniczny z zestawem głośnomówiącym oraz bezpośrednim czerwonym
przyciskiem alarmowym i dodatkowym przyciskiem („zielony przycisk”)
umożliwiającym dostęp do usługi społeczno - towarzyskiej,
b) osobisty przycisk alarmowy w formie bransoletki na przegub ręki lub wisiorka na szyję
lub ewentualnie w innej formie, umożliwiającej osobie z niego korzystającej codzienne
noszenie ze sobą i bezpośredni dostęp w każdej sytuacji.
4) Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych osób świadczących usługi opiekuńcze
(ok. 100 opiekunów osób, które objęte zostaną teleopieką) w zakresie funkcjonowania
usługi, w szczególności z zasad obsługi urządzeń abonenckich, o których mowa w pkt 2
ppkt 3.
5) Usługa będzie świadczona dla nie więcej niż 75 miesięcznie osób wskazanych przez
Zamawiającego, korzystających z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu
zamieszkania, posiadających dowolny abonament telefoniczny stacjonarny lub sieci GSM.
Podana powyżej liczba osób jest maksymalna. Wykonawcy nie będzie przysługiwać
roszczenie objęcia usługą w/w maksymalnej liczby osób.
6) W przypadku, gdy liczba osób objętych usługą będzie niższa niż 75, Wykonawcy będzie
przysługiwało wynagrodzenie za liczbę osób faktycznie objętych usługą w danym miesiącu,
z uwzględnieniem ilości dni faktycznego świadczenia usługi, jednak nie mniej niż za 50
osób.
7) Całkowita wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro.
4. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
Wykonawca powinien wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. że wykonał
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną usługę
elektronicznego całodobowego monitoringu i przyzywania pomocy dla osób starszych i
osób z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania, która była świadczona dla co
najmniej 50 osób.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą
Wykaz wykonanych usług, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do formularza zapytania
cenowego) oraz załączyć dokument potwierdzający, że wskazana usługa została wykonana
należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawiony przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Termin realizacji zamówienia:
Okres realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.07.2017 r. do
30.06.2018 r.
6. Termin i sposób składania ofert:
1) Oferty (wypełniony „Formularz oferty” - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy
złożyć (lub przesłać) do dnia 20 czerwca 2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie
Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia,
ul. Grabowo 2, pok. 14 (Sekretariat). Oferty złożone po tym terminie nie będą
rozpatrywane.
2) Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, „TELEOPIEKA”
3) Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o
terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do siedziby
Zamawiającego.
4) Oferta powinna być ostemplowana pieczątką firmową oraz podpisana przez umocowanego
przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionego/ych do podejmowania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym
dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym
pełnomocnictwem.
5) Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być spięte – zszyte w sposób
uniemożliwiający ich dekompletację.
6) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim.
7) Oferta powinna zawierać:
a) cenę jednostkową usługi skalkulowaną jako łączny koszt świadczenia usługi miesięcznie
dla jednej osoby w kwocie netto i brutto, z wyszczególnieniem następujących kosztów
składowych:
 jednorazowy koszt aktywacji usługi dla jednej osoby,
 koszt abonamentu za jeden pełen miesiąc świadczenia usługi dla jednej osoby,
 koszt dzierżawy urządzeń pierwszej generacji za jeden pełen miesiąc świadczenia
usługi dla jednej osoby;
 koszt jednorazowej opłaty aktywacyjnej za podłączenie jednego Podopiecznego do
sytemu;
b) szczegółowy opis zakresu i sposobu organizacji usługi, w tym tryb postępowania
w przypadku użycia czerwonego przycisku alarmowego, oraz wykaz urządzeń, o których
mowa w pkt 3 ppkt 3 niniejszego zapytania (nazwa, producent, model), które zostaną
zapewnione przez Wykonawcę do świadczenia przedmiotowej usługi;
c) oświadczenie, które informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być
udostępnione innym uczestnikom postępowania.
8) Po upływie ww. terminu osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania
zweryfikują treść złożonych ofert i dokonają wyboru oferty najkorzystniejszej.
7. Warunki rozeznania rynku:
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium zaoferowanej ceny
jednostkowej brutto, tj. miesięcznego kosztu usługi dla 1 osoby (przy założeniu
zapewnienia jej przez 12 pełnych miesięcy dla maksymalnie 75 osób, z zastrzeżeniem
opisanym w punkcie 3.6 niniejszego zapytania ofertowego). Zamawiający dokona wyboru
oferty spełniającej wszystkie wymagane warunki określone w niniejszym ogłoszeniu oraz
zawierającej najniższą cenę jednostkową brutto.
2) O wynikach przeprowadzonego rozeznania rynku (dane Wykonawców, oferowane ceny)
MOPS Gdynia poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informacje
o ofercie najkorzystniejszej na stronie internetowej.
3) MOPS Gdynia zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania,
w szczególności, gdy ceny zaproponowane przez wykonawców będą wyższe od kwoty, jaką
została przeznaczona na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
8. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
9. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: w godz. 0800 -1600 :
1) Marek Szymański - [email protected]
tel. (58) 782-01-20 wew. 78; lub (58) 625-93-78
Załączniki do Formularza zapytania cenowego:
1.
2.
3.
4.
5.
Załącznik nr 1 - Treść oferty
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis zakresu i sposobu organizacji usługi
Załącznik nr 3 - Wykaz urządzeń do teleopieki
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy
Download