Zlecenie_jedn_przetw

advertisement
FORMULARZ DO PROCEDURY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Numer:
ZLECENIE JEDNOKROTNEGO PRZETWORZENIA DANYCH
OSOBOWYCH
Wydanie:
1
Data wydania:
Marzec 2013
F01-W5000-04-07-4_2
Strona/ stron:
1/2
1. PODSTAWOWE DANE
PARAMETR
OPIS
Wykonawca (nazwa, adres):
KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice, ul.1-Maja 133
Klient/Zamawiający (nazwa, adres):
Realizacja zgłoszenia na podstawie:
niepotrzebne skreślić
Umowa serwisowe / Umowa wdrożeniowa / Gwarancja / Zlecenie inne (określić jakie)
Numer umowy / Licencji:
2. ZLECENIE JEDNOKROTNEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Parametr
SPECYFIKACJA ZLECENIA – WYPEŁNIA KLIENT/ ZAMAWIAJĄCY
Wartość
Data i godzina nadania zgłoszenia:
Dane zgłaszającego – imię i nazwisko:
Dane zgłaszającego – telefon kontaktowy:
Dane zgłaszającego – adres e-mail:
Zbiór danych:
Nazwa:
Wielkość:
Nazwa oprogramowania:
Wersja oprogramowania:
Numer zgłoszenia serwisowego:
Cel przekazania:
Data i godzina przekazania:
Upoważnieni Pracownicy:
Data i godzina terminu ważności:
3. INFORMACJE OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zamawiający zleca Wykonawcy weryfikację Zbioru Danych, we wskazanym Celu Przekazania. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania
Zbioru Danych Wykonawcy w postaci elektronicznej w Terminie Przekazania.
W ramach niniejszego zlecenia Zamawiający, jako administrator danych, działając zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie zgodnym ze strukturą danych
oprogramowania, którego dotyczy.
Przetwarzanie danych osobowych będzie wykonywane jedynie w Celu Przekazania.
Strony potwierdzają, że Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego decydowania o celach i środkach przetwarzania przedmiotowych
danych osobowych, a w szczególności nie jest uprawniony do udostępniania danych osobowych osobom trzecim.
W ramach niniejszego zlecenia Zamawiający, działając na podstawie art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych, upoważnia Upoważnionych
Pracowników Wykonawcy do wykonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w bazie danych zgodnie z
Celem Przekazania. Niniejsze upoważnienie obowiązuje do dnia Terminu Ważności.
Wykonawca jest uprawiony do przechowywania Zbioru Danych do dnia Terminu Ważności.
Wykonawca zobowiązuje się do:
7.1. należytego zabezpieczenia powierzonego mu Zbioru Danych i przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu
przewidzianym w niniejszym zleceniu;
7.2. niezwłocznego usunięcia Zbioru Danych ze wszystkich nośników należących do Wykonawcy po upływie Terminu Ważności.
7.3. W przypadku kontroli w zakresie przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych Strony zobowiązują się do ścisłego współdziałania,
w tym do udzielania organowi kontrolującemu wszelkich niezbędnych wyjaśnień i wykazania, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. AKCEPTACJA ZLECENIA
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Dokument jest własnością KAMSOFT S.A. Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim informacji.
Powielanie oraz udostępnianie osobom trzecim bez zezwolenia jest zabronione.
FORMULARZ DO PROCEDURY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Numer:
ZLECENIE JEDNOKROTNEGO PRZETWORZENIA DANYCH
OSOBOWYCH
Wydanie:
1
Data wydania:
Marzec 2013
F01-W5000-04-07-4_2
Strona/ stron:
2/2
5. WYKONANE OPERACJE NA PRZEKAZANYM ZBIORZE DANYCH
SPECYFIKACJA WYKONANIA ZLECENIA – WYPEŁNIA WYKONAWCA
Parametr
Wartość
Data i godzina rozpoczęcia zlecenia:
Dane wykonującego – imię i nazwisko:
Dane wykonującego – adres e-mail:
Nazwa oprogramowania:
Wersja oprogramowania:
Cel przekazania
Wykonane zadania do realizacji celu
Data i godzina zakończenia zlecenia:
6. ZAKOŃCZENIE – POTWIERDZENIE ZAKOŃCZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Dokument jest własnością KAMSOFT S.A. Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim informacji.
Powielanie oraz udostępnianie osobom trzecim bez zezwolenia jest zabronione.
Download