tytu* bez numeru

advertisement
FORMULARZ DO PROCEDURY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Numer:
F01-W5000-04-07-4_2
ZLECENIE ZDALNEJ USŁUGI SERWISOWEJ
Wydanie:
2
Data wydania:
Marzec 2013
Strona/ stron:
1/2
1. PODSTAWOWE DANE
PARAMETR
OPIS
Wykonawca (nazwa, adres):
KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice, ul.1-Maja 133
Klient/Zamawiający (nazwa, adres):
Realizacja zgłoszenia na podstawie:
niepotrzebne skreślić
Umowa serwisowa / Umowa wdrożeniowa / Gwarancja / Zlecenie inne
Numer umowy / Licencji:
2. ZLECENIE ZDALNEJ USŁUGI SERWISOWEJ
Parametr
SPECYFIKACJA ZLECENIA – WYPEŁNIA KLIENT/ ZAMAWIAJĄCY
Wartość
Data i godzina nadania zgłoszenia:
Dane zgłaszającego – imię i nazwisko:
Dane zgłaszającego – telefon kontaktowy:
Dane zgłaszającego – adres e-mail:
Protokół połączenia (pulpit zdalny,
połączenie do bazy danych):
Adres IP, port:
Login i hasło do połączenia:
Nazwa oprogramowania:
Wersja oprogramowania:
Dostęp do bazy danych:
Login i hasło do aplikacji:
Numer zgłoszenia serwisowego:
Cel zlecenia serwisowego:
Data i godzina udostępnienia połączenia:
(od – do)
Upoważnieni Pracownicy:
3. INFORMACJE OGÓLNE
1.
2.
3.
Zlecający zleca firmie KAMSOFT S.A. w Katowicach (zwaną dalej Wykonawcą), pracę zdalną do wykonania na posiadanym zbiorze danych
osobowych.
Na podstawie niniejszego zlecenia Zlecający, jako administrator danych osobowych, działając w trybie art. 31 powołanej wyżej ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym
zleceniu. Strony ustalają, że Wykonawca może przetwarzać powierzone mu przez Zlecającego dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu
potrzebnym do wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających ze zlecenia. Oznacza to również, iż Wykonawca, nie jest uprawniony do
samodzielnego (to jest bez zgody Zlecającego jako administratora) dysponowania danymi osobowymi udostępnionymi mu przez Zlecającego,
w tym nie jest uprawniony do samodzielnego decydowania o celach i środkach przetwarzania przedmiotowych danych osobowych,
a w szczególności nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim zbiorów danych osobowych.
Ponadto:
3.1. Zlecający umożliwia Wykonawcy dostęp do zbioru danych osobowych za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych.
3.2. Połączenie następuje za pośrednictwem bezpiecznych protokołów wymiany danych uwzględniających szyfrowanie transmisji.
3.3. W przypadku kontroli wykonywania ustawy o ochronie danych osobowych, Strony zobowiązują się do ścisłego współdziałania, w tym do
udzielania wszelkich wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia takiej kontroli lub wykazania, iż dane osobowe są przetwarzane
zgodnie z przepisami prawa.
4. AKCEPTACJA ZLECENIA
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Dokument jest własnością KAMSOFT S.A. Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim informacji.
Powielanie oraz udostępnianie osobom trzecim bez zezwolenia jest zabronione.
FORMULARZ DO PROCEDURY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Numer:
F01-W5000-04-07-4_2
ZLECENIE ZDALNEJ USŁUGI SERWISOWEJ
Wydanie:
2
Data wydania:
Marzec 2013
Strona/ stron:
2/2
5. WYKONANE ZLECENIA SERWISOWEGO
Parametr
SPECYFIKACJA WYKONANIA ZLECENIA – WYPEŁNIA WYKONAWCA
Wartość
Data i godzina rozpoczęcia zlecenia:
Dane wykonującego – imię i nazwisko:
Dane wykonującego – adres e-mail:
Nazwa oprogramowania:
Wersja oprogramowania:
Cel zlecenia serwisowego
Wykonane zadania do realizacji celu
Data i godzina zakończenia zlecenia
(rozłączenie połączenia zdalnego):
6. ZAKOŃCZENIE – POTWIERDZENIE ZAKOŃCZENIA ZLECENIA SERWISOWEGO
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Dokument jest własnością KAMSOFT S.A. Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim informacji.
Powielanie oraz udostępnianie osobom trzecim bez zezwolenia jest zabronione.
Download