Edycja danych podstawowych zleceń wewnętrznych

advertisement
Document1, 2017-07-24 21:26:00
Dane podstawowe
Strona 1/9
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania
Edycja danych podstawowych zleceń wewnętrznych
Obszar biznesowy COPS
Wersja 1.0
1
Document1, 2017-07-24 21:26:00
Dane podstawowe
Strona 2/9
Spis Treści
1
Przeniesienie obliga .................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.1
Wykonanie przeniesienia obliga............................................. Error! Bookmark not defined.
2
Historia dokumentu.......................................................................................................................... 9
2
Document1, 2017-07-24 21:26:00
Dane podstawowe
Strona 3/9
1 Zarządzanie zleceniami wewnętrznymi
1.1. Proces podstawowy
1.1.1. Tworzenie zleceń wewnętrznych
Menu
Rachunkowość → Controlling → Zlecenia wewnętrzne → Dane
podstawowe → Funkcje specjalne → Zlecenie → Tworzenie
Transakcja
KO01
W celu zebrania i rozliczenia kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych przyjęto, że księgowania w
obszarze obszarów funkcjonalnych 55000 oraz 55100 będą rejestrowane na zleceniach wewnętrznych, jako
księgowania rzeczywiste. Podczas tworzenia dokumentów księgowych podstawowym obiektem dekretacji
będzie statystyczny element PSP (z przypisanym obszarem funkcjonalnym 55000 oraz 55100),
odpowiednim działem gospodarczym oraz MPK-iem. Numer zlecenia wewnętrznego będzie
wyprowadzony na podstawie substytucji do dokumentu na podstawie obszaru funkcjonalnego oraz działu
gospodarczego.
Utworzone będą dwa rodzaje zleceń:
5500 – Koszty ogólnouczelniane
5510 – Koszty wydziałowe
Zlecenia wewnętrzne do zebrania i rozliczenia kosztów wydziałowych (5510) będą tworzone w zakresie
numeracyjnym 55100000 – 55100999, numeracja będzie nadawana manualnie. W danych podstawowych
należy wprowadzić odpowiedni numer obszaru funkcjonalnego oraz działu gospodarczego.
W przypadku zleceń dla kosztów wydziałowych numer składa się z dwóch segmentów:
Kolejny znak kodu programu
inwestycyjnego
Oznaczenie sekcji kodu węzła
1
2
3
A
4
5
6
7
8
B
Gdzie segment:
A – odpowiada numerowi obszaru funkcjonalnego
B – numer działu gospodarczego dla wydziału
Zlecenia wewnętrzne do zebrania i rozliczenia kosztów ogólnouczelnianych (5500) będą tworzone w
zakresie numeracyjnym 55000000 – 55000999, numeracja będzie nadawana manualnie. W danych
3
Document1, 2017-07-24 21:26:00
Dane podstawowe
podstawowych
należy
Strona 4/9
wprowadzić
odpowiedni
numer
obszaru
funkcjonalnego
oraz
działu
gospodarczego.
W przypadku zleceń dla kosztów ogólnouczelnianych numer składa się z dwóch segmentów:
Kolejny znak kodu programu
inwestycyjnego
1
2
Oznaczenie sekcji kodu węzła
3
A
4
5
6
7
8
B
Gdzie segment:
A – odpowiada numerowi obszaru funkcjonalnego
B – numer działu gospodarczego dla wydziału
Po wykonaniu transakcji otrzymamy:
Nazwa na ekranie
Wartość
Komentarz
Rodzaj zlecenia
Odpowiedni
rodzaj Obowiązkowe Do wyboru są rodzaje zleceń 5500
zlecenia
Wzorzec:
Numer
Zlecenie
którego
oraz 5510
zlecenia
z Opcjonalne
chcemy
skopiować dane
4
Document1, 2017-07-24 21:26:00
Dane podstawowe
Strona 5/9
W celu przejścia do danych podstawowych należy:
 nacisnąć klawisz Enter lub
kliknąć na ikonę
.
Nazwa na ekranie
Wartość
Komentarz
Nr zlecenia
Wprowadzony
Pierwsze 4 znaki zgodne z rodzajem zlecenia piąty
manualnie
znak = 0, pozostałe zgodne z numerem działu
gospodarczego
(przykład
dla
kosztów
5
Document1, 2017-07-24 21:26:00
Dane podstawowe
Nazwa na ekranie
Strona 6/9
Wartość
Komentarz
wydziałowych w D110 = 55000110
Rodz. Zlecenia
Zgodne z wyborem na Nieedytowalne.
poprzednim ekranie
Krótki tekst
Dowolny tekst
Tekst opisujący zlecenie do 40 znaków
Jednostka
UW01
Stała nie zmieniana
Wprowadzone
Dział gospodarczy zlecenia
gospodarcza
Dział gospodarczy
manualnie lub wybór z
listy
Obszar funkcjonalny Zgodny
z
zlecenia
Zamawiający MPK
rodzajem Dla rodzaju zlecenia 5500 = 55000, dla 5510 =
55100
Główny MPK w dziale Dla D110 = 1100000
gospodarczym
6
Document1, 2017-07-24 21:26:00
Dane podstawowe
Strona 7/9
Po wprowadzeniu danych należy przejść do opracowania przepisu rozliczeniowego. W tym celu kliknąć na
przycisk
Nazwa na ekranie
Wartość
Komentarz
Typ
ZL.
Zlecenia
kosztów
wydziałowych
i
ogólnouczelnianych rozliczane będą na zlecenia
służące zebraniu kosztów dla ogólnouczelnianych
55100999. Dla wydziałowych 55000999
Odbiorca rozliczenia 55100999 lub 55000999
Zapamiętać zmiany klikając ikonę
lub Ctrl+S.
Po zapamiętaniu nastąpi powrót do ekranu początkowego z komunikatem:
7
Document1, 2017-07-24 21:26:00
Dane podstawowe
Strona 8/9
1.2. Dodatkowe transakcje
2.1.1. Zmiana zlecenia wewnętrznego
Menu
Transakcja
Rachunkowość → Controlling → Zlecenia wewnętrzne → Dane
podstawowe → Funkcje specjalne → Zlecenie → Zmiana
KO02
Po wykonaniu transakcji otrzymujemy ekran:
Wprowadzamy nr zlecenia i klikamy enter:
8
Document1, 2017-07-24 21:26:00
Dane podstawowe
Strona 9/9
Wszystkie niezbędne dane podstawowe są widoczne na jednym ekranie. Zmianie może ulec jedynie pole
tekstowe.
2.1.2. Wyświetlanie zlecenia wewnętrznego
Menu
Transakcja
Rachunkowość → Controlling → Zlecenia wewnętrzne → Dane
podstawowe → Funkcje specjalne → Zlecenie → Wyświetlanie
KO03
2 Historia dokumentu
Data
2015-09-15
Autor
Tomasz Maroń
Wersja
V 1.0
Opis
Wersja wstępna
9
Download