praca magisterska - rynek kapitalowy

advertisement
TEST:
Wybierz prawidłową odpowiedź:
1. Rozwój rynku kapitałowego ze względów makroekonomicznych jest pożądany
ponieważ następuje:
a/ lepsza mobilizacja oszczędności
b/ dbałość o wyniki finansowe
c/ alternatywność form inwestowania
2. Rozwój rynku kapitałowego ze względów efektywnościowych jest pozadany, ponieważ
następuje:
a/ lepsza alokacja zasobów
b/ lepszy dostęp do kapitału
c/ dekoncetracja własności
3. Rozwój rynku kapitałowego ze względów równowagi społecznej jest pożądany,
ponieważ występuje:
a/ lepsza mobilizacja zasobów
b/ sprawniejszy przepływ funduszy
c/ alternatywność form oszczędzania
4. Stan konsolidacji rynku kapitałowego charakteryzuje się:
a/ zwiększeniem atrakcyjności lokat w papiery wartościowe
b/ wzrostem cen walorów
c/ spadkiem cen walorów
5.Stan spekulacji na rynku kapitałowym charakteryzuje się:
a/ grą na zwyżkę
b/ gorączką kupowania
c/ gorączką sprzedawania
6. Stan manipulacji na rynku kapitałowym charakteryzuje się:
a/ grą na zwyżkę
b/ gorączką sprzedawania
c/ dużą płynnością rynku
7. Podaż na rynku pierwotnym wywołana jest m.in. przez:
a/ skłonność przedsiębiorstw do inwestowania
b/ organizację rynku kapitałowego
c/ preferencje inwestorów
8. Podaż na rynku wtórnym wywołana jest przez:
a/ zapotrzebowanie przedsiębiorstw na kapitał
b/ zmieniające się preferencje inwestorów
c/ dużą płynność rynku
9. Popyt na rynku pierwotnym wywołany jest m.in. przez:
a/ zwyczaje społeczeństwa
b/ zapotrzebowanie państwa na środki pieniężne
c/ konieczność alokacji kapitałów
10. Ryzyko płynności w obrocie papierami wartościowymi odnosi się do:
a/ wahań cen rynkowych
b/ spadku siły nabywczej kapitału
c/ trudności likwidacji inwestycji
11. Ryzyko rynku w obrocie papierami wartościowymi dotyczy:
a/ wahań cen rynkowych
b/ zmieniające się preferencje inwestorów
c/ dużą płynnością rynku
12. Ryzyko inflacji w obrocie papierami wartościowymi odnosisie do:
a/ wahań cen rynkowych
b/ wzrostu efektywności stopy procentowej
c/ spadku siły nabywczej kapitału
13. Kontrakt giełdowy to:
a/ transakcja kupna-sprzedaży walorów
b/ minimalna wielkość jednostkowej transakcji
c/ umowa zawarcia między kupującym a sprzedającym
14. Dealer to makler działający:
a/ we własnym imieniu na własny rachunek
b/ we własnym imieniu na cudzy rachunek
c/ w cudzym imieniu na cudzy rachunek
15. Broker to makler działający:
a/ we własnym imieniu na własny rachunek
b/ we własnym imieniu na cudzy rachunek
c/ w cudzym imieniu na cudzy rachunek
16. Uzanse giełdowe to:
a/ ściśle określona wielkość jednostkowych transakcji
b/ ściśle określone zasady obrotu
c/ dokumenty stwierdzające poprawność zawartych transakcji
17. Duża koncentracja obrotów na giełdzie sprawia, że rynek jest:
a/ bezkolizyjny i tani
b/ niestały i tani
c/ niestały i drogi
18. Zlecenia warunkowe „w”:
a/ uczestniczą w ustalaniu kursu dnia
b/ nie uczestniczą -„Uzupełnij zdania.
1.
2.
3.
4.
5.
Giełda powinna zapewniać koncentrację popytu i podaży na papiery wartościowe.
Rada Giełdy nadzoruje działalność giełdy.
Makler specjalista zawiera transakcje na własny rachunek.
Makler specjalista ustala kurs dnia dla danego waloru.
Na rynku niezrównoważonym makler ustala kurs dnia na najniższym dopuszczalnym
poziomie.
6. Na pierwszy parkiet GPW w Warszawie dopuszczone zostały spółki, których wartość
wynosi co najmniej.................................
7. Na GPW w systemie notowań ciągłych odbywa się obrót na rynku powszechnym
obligacji.
8. Zadaniem KDPW jest przechowywanie i rejestracja pap.wart.
9. Rynki formalne to takie, na których działanie uczestników ograniczają regulaminy.
10. Giełdy korporacyjne to zrzeszenia prywatno-prawne niezależne od władz
państwowych.
11. Makler specjalista wyznacza stopień nierównowagi rynku tzw. stopę satysfakcji.
12. Zarząd Giełdy jest organem wykonawczym giełdy.
13. Makler giełdowy świadczy usługi pośrednictwa na rynku kapitałowym.
14. Na GPW w W-wie w systemie notowań............................notowane są akcje spółek.
15. Przedmiot obrotu na giełdzie stanowią dobra zamienne.
16. Giełdę określa się mianem rynku ..................................gdyż następuje tu
koncentracja podaży-popytu w czasie i przestrzeni.
17. Na giełdach usług zawierane są kontrakty przewozowe.
18. Podstawową łączną miarą cen akcji jest indeks giełdy.
19. Dom maklerski musi zatrudniać co najmniej...............maklerów papierów wart.
20. ................................charakteryzuje się tym, że sponsor emisji przejmuje ryzyko
nie sprzedania walorów.
21. Operacje częściowe realizacji zleceń noszą nazwę alokacji.
Odpowiedz na pytania:
1. Na czym polega operacja alokacji zleceń? Podaj wzór na stopę alokacji w przypadku
nadwyżki kupna.
2. Scharakteryzuj pojęcie formacji.
3. Opisać metody ustalania kursu na giełdzie.
4. W jaki sposób wyznacza się stopę satysfakcji rynku?. Jak zachowa się specjalista
jeżeli jest ona mniejsza niż 20%.
5. Scharakteryzuj pojęcie linii wsparcia i oporu.
6. Podaj wzór na stopę redukcji i odpowiedz na pytanie, kiedy dokonuje się redukcji?.
7. Scharakteryzuj istotę średniej kroczącej.
Ad.1. Alokacja zleceń polega na częściowej realizacji zleceń stanowiących nadwyżkę
Makler wycenia tzw. stopę alokacji
Wzór:nk
Ad.2. W KDPW składane są pap.wart. dopuszczone do obrotu na giełdzie.
O dopuszczeniu do obrotu giełdowego decyduje Rada Giełdy na wniosek Zarządu.
Rada Giełdy może zawiesić lub wykluczyć obrót akcjami firmy.
Ad.3. Kurs dnia może być ustalany wyłącznie na podstawie zleceń maklerskich z
określeniem limitu ceny lub polecenia wykonania zlecenia PKC,lub PKD.
Ustalany jest przez maklera specjalistę.Kurs dnia to taka cena przy której
zrealizowany zostanie maksymalny obrót.
Ad.4.stopa satysfakcji przy NK: ss= (is/ik)*100% ; NS ss=(ik/is)*100%
ss
20% co najmniej 5-krotna nadwyżka zleceń – zawieszenie transakcji
ss
20% realizacja zleceń tworzących nadwyżkę w postaci alokacji
Ad.6 Stopa redukcji sr= 100% - ss, Redukcji kupna podlegają zlecenia po PKD oraz
zlecenia z limitem równym ustalonemu k. dnia i zlecenia z limitem większym od
ustalonego kursu dnia. Redukcji sprzedaży podlegają zlecenia po PKD oraz
zlecenia z limitem mniejszym od ustalonego k.dnia oraz limitem równym
ustalonemu k. dnia.
Download