1. Czy pieniądze z dotacji są wypłacane zaliczkowo na podstawie

advertisement
1. Czy pieniądze z dotacji są wypłacane zaliczkowo na podstawie faktur, czy zwracane po
zakończeniu i rozliczeniu umowy?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Poddziałania 1.2.1
Działalność B+R przedsiębiorstw przewidziano system zaliczkowy rozliczania wydatków oraz
system refundacji rzeczywiście poniesionych wydatków. Szczegółowe informacje w tym
zakresie są zawarte w wzorze umowy o dofinansowanie stanowiącej załącznik do
dokumentacji konkursowej.
2. Czy właściciel firmy może otrzymywać wynagrodzenie z uzyskanej dopłaty i w jakim
zakresie (pół etatu/cały etat?), czy ma obwiązek zatrudnić pracowników do opisanych w
umowie zadań?
Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności dla poddziałania 1.2.1 typ 2
Wnioskodawca może uznać za kwalifikowalne koszty wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi
kosztami pracy personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocowych w
zakresie w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie. Wydatki mogą być
kwalifikowane wyłącznie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe,
eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz.U. 2015 poz. 1075) oraz Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de
minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015
r., poz. 488 ze zm.)
Zatem właściciel firmy musi zatrudnić personel badawczy w celu zakwalifikowania ich
kosztów do wydatków kwalifikowalnych.
3. Czy pracownicy powinni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, czy mogą
pracować na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło?
Pracownicy tj. badacze, technicy i pozostali pracownicy pomocowi mogą być
zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia.
4. W formularzu jest pytanie odnośnie liczby nowych etatów powstałych w wyniku dotacji.
Czy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia także zaliczają się do utworzenia nowego
etatu?
Nie, zatrudnienie pracownika na umowę zlecenia lub umowę o dzieło nie przyczynia
się do powstania nowego etatu. Zatem zatrudnienie pracownika na umowę zlecenia lub
umowę o dzieło nie daje podstaw do przyznania punktów dla projektu w ramach kryterium
Nowe etaty dla pracowników.
5. Czy innowacyjność pomysłu powinna być potwierdzona przez uniwersytet/ekspertów?
Tak. W Instrukcji wypełniania załączników wskazano listę instytucji, które mogą
sporządzić dokument opinię o innowacyjności.
Poniżej zamieszczam listę instytucji.
Instytucja jest jednostką naukową* w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.poz. 1620 z późn. zmianami)
prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, taką jak:
a)
podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b)
jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.2)),
c)
instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.3)),
d)
międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e)
Polską Akademię Umiejętności,
f)
inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a–e, posiadające siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i
upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
26.6.2014, str. 1);
6. Czy do ceny zakupu sprzętu można doliczyć pewną kwotę (np. 5%), aby pokryć
ewentualną inflację lub zmianę kursów walut?
Nie, Wnioskodawca dokonując kalkulacji budżetu projektu zobowiązany jest do dokonania
wstępnej wyceny dóbr/usług dokonanej przez potencjalnych wykonawców/dostawców
poprzez wskazanie nazwy tych przedsiębiorców, wskazania ceny oraz jej uzasadnienia.
Wnioskodawca może wskazać także raporty, analizy rynkowe i inne opracowania na
podstawie których dokonał oszacowania wydatków. (pkt.C.6.1 Kalkulacja wartości wydatków
objętych projektem-Biznesplan).
Download