Elastan - Umowy, kontrakty, zleceniahot!

advertisement
Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Elastyczne formy zatrudnienia – umowy,
kontrakty, zlecenia
•
•
•
Swoboda kształtowania zatrudnienia wykonywanego w ramach stosunku pracy
Zatrudnienie niepracownicze (oparte na innej podstawie prawnej niż stosunek
pracy)
Elastyczność z punktu widzenia prawa - łatwość rozwiązania umowy
Podstawą prawną wykonywania pracy przez osobę
fizyczną na rzecz drugiego podmiotu może być zawarcie:
• umowy o pracę
• umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, o dzieło, kontakt menedżerski)
• umowy o pracę nakładczą
• umowy aktywizacyjnej
• umowy o współpracy z agencją pracy tymczasowej
• umowy o współpracy z osobą wykonującą samodzielną działalność gospodarczą
Umowy cywilnoprawne
Umowy cywilnoprawne generalnie charakteryzuje:
•
•
•
•
swoboda wykonawcy w wyborze sposobu wykonywania pracy,
niezależność wykonawcy od zlecającego pracę,
relatywnie niskie koszty osobowe,
możliwość szybkiej rezygnacji ze współpracy z daną osobą.
Umowa zlecenia
Na podstawie art. 750 KC umowę zlecenia stosuję się do wykonywania
czynności faktycznych, tj. takich czynności, których bezpośrednim celem jest
świadczenie określonych usług, jak np. sprzątanie, obsługa centrów
telemarketingowych, specjalistyczne doradztwo. Cechą charakterystyczną jest
staranne działanie.
Relacja prawna między stronami umowy: brak podporządkowania
Sposób wykonywania pracy: staranne działanie
Odpłatność za wykonaną pracę: możliwość braku odpłatności
Osobiste wykonanie pracy: reguła
Ryzyko zamawiającego w zakresie wykonania pracy: ograniczone, zwłaszcza
osobowe i socjalne
Zalety dla zlecającego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
duża elastyczność w ustalaniu wzajemnych praw i obowiązków,
zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w każdej chwili; możliwe jest jednak
umowne ograniczenia uprawnienia do wypowiedzenia z ważnych powodów,
możliwe ustalenie odszkodowania za rozwiązanie umowy,
umowa zlecenia może być nieodpłatna; brak ustawowego określenia minimalnych
świadczeń stron,
brak określenia częstotliwości wypłaty, która może być dokonana jednorazowo po
zakończeniu pracy,
zleceniobiorca sam organizuje sobie pracę, nie przysługują mu więc godziny
nadliczbowe czy świadczenia przestojowe,
zleceniobiorcy nie przysługują też płatne urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia
okolicznościowe od świadczenia pracy,
brak ryzyka przekształcenia kolejnej umowy w umowę bezterminową,
zleceniodawca nie finansuje świadczeń w razie zwolnienia lekarskiego,
występują stosunkowo niskie koszty osobowe związane z obowiązkowymi składkami
ubezpieczeniowymi i opodatkowaniem.
Wady dla zlecającego
•
•
•
•
•
zleceniobiorca sam organizuje sobie pracę, w zasadzie sam decyduje kiedy i w jaki
sposób zlecenie ma zostać wykonane,
zleceniobiorca nie pozostaje w dyspozycji zlecającego, nie można mu doraźnie
polecić innej pracy niż będąca przedmiotem umowy,
stworzenie najczęściej krótkotrwałej więzi prawnej, co może powodować brak
dbałości o dobro zlecającego,
zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia innej osobie jeśli wynika to z
umowy, ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności (np.
chorobę); w takim przypadku zleceniobiorca odpowiada jedynie za brak należytej
staranności w wyborze zastępcy, a jeśli nie zawiadomił zleceniodawcy o
zastępstwie to ponosi solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy,
możliwość korzystania z usług niepełnoletnich w wielu od 13 do 18 lat tylko za
zgodą przedstawicieli ustawowych
Umowa o dzieło
Przez umowa o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do
wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia
(art. 627 KC).
Jest to umowa rezultatu, takiego jak np. wybudowanie domu, napisanie
utworu literackiego, przygotowanie planu, sporządzenie bilansu, opracowanie
opinii, remont mieszkania, itp.
Dzieło powinno mieć charakter indywidualny, dostosowany do potrzeb
zamawiającego.
Relacja prawna między stronami umowy: swoboda organizacyjna wykonawcy
Sposób wykonywania pracy: osiągnięcie rezultatu
Odpłatność za wykonaną pracę: odpowiadające wartości wykonanego dzieła
Osobiste wykonanie pracy: regulacja umowna
Ryzyko w zakresie wykonania pracy: ponosi przyjmujący zamówienie
Umowa o współpracy z samozatrudnionym
Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej charakteryzuje
się brakiem osobowości prawnej i tożsamością pod względem
prawnym z osobą fizyczną, która ją prowadzi.
Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko (elementy niezbędne).
Jednoosobowy przedsiębiorca w obrocie cywilnoprawnym, jak i
publicznoprawnym występuje jako osoba fizyczna ze wszystkimi tego
konsekwencjami.
Wobec prawa samozatrudniony i zatrudniający traktowani są jako
równorzędne podmioty i profesjonaliści w obrocie prawnym.
Argumenty ZA
•
•
•
•
•
•
•
samodzielność prowadzenia działalności i podejmowania decyzji
brak podporządkowania i stałej kontroli przełożonego
odpowiedzialność za własne działania i zaniechania
możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia najczęściej dzięki obniżeniu
wysokości obciążeń podatkowych
możliwość skorzystania z odliczenia podatku VAT od zakupu towarów i usług
możliwość korzystania z preferencji dla małych przedsiębiorstw w zakresie
kredytowania, dotacji
możliwość zachowania namiastek niektórych uprawnień pracowniczych (np.
„urlop”)
Argumenty PRZECIW
• brak poczucia bezpieczeństwa, jakie daje umowa o pracę i związane
z nią „instytucje” o charakterze ochronnym
• niebezpieczeństwo ukształtowania wynagrodzenia w sposób
nieadekwatny do nakładu pracy
• konieczność poniesienia obciążeń podatkowych i w zakresie
ubezpieczeń społecznych, niezależnie od faktycznej wypłaty
wynagrodzenia i jej terminu,
• łatwość rozwiązania umowy przez zatrudniającego, co nie wymaga
uzasadnienia
• zaostrzona odpowiedzialność w stosunku do odpowiedzialności
pracowniczej, zarówno co do zakresu, jak i wysokości
• odpowiedzialność za zgodne z prawem prowadzenie działalności
Dla zatrudniającego
Zbytni „wyzysk” lub niekorzystna realizacja warunków
umowy może spowodować utratę cennego pracownika
Ryzyko zakwalifikowania stosunku prawnego łączącego go z
samozatrudnionym jako umowy o pracę
ZAWIERANIE RÓZNYCH UMÓW
W większości przypadków ta sama praca może być wykonywana zarówno w
ramach jednej z umów cywilnoprawnych, jak i umowy o pracę.
Istnieją jednak powszechnie obowiązujące przepisy, które w pewnych
okolicznościach, ze względu na rodzaj pracy i specyficzne warunki organizacyjne
jej wykonywania, zobowiązują do zastosowania umowy o pracę (por. art. 22 § 11 i
12 KP, art. 281 pkt 1 KP, art. 218 KK).
Nie można jednocześnie prowadzić działalności gospodarczej i w tym samym
zakresie wykonywać działalność osobiście. Można jednak wykonywać osobiście
działalność, która nie wchodzi w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.
Lista płac porównująca koszty zatrudnienia na podstawie najczęściej
wykorzystywanych umów (uproszczona)
Umowa
o pracę
Umowa
zlecenia
(ze
składką)
Kwota brutto 1000 zł
1000 zł
Kwota do
wypłaty
669,67 701,73 zł
zł2
Całkowity
1202,80 1188,10
koszt
zł
zł
zatrudnienia
Umowa
Umowa o
zlecenia
dzieło
(bez składki
na ZUS)1
Umowa o
dzieło
(autorska)
Umowa z
przedsiębio
rcą (firmą)
1000 zł
1000 zł
1000 zł
1000 zł
838,00 zł
848 zł
905 zł
1000 zł
1000 zł
1000 zł
1000 zł
1000 zł
Elastyczność zatrudnienia wykonywanego w ramach stosunku pracy
Zakres swobody stron umowy o pracę w zakresie kształtowania treści umowy (odstępstwa od
przepisów Kodeksu pracy mogą być dokonywane o ile są „korzystniejsze” dla pracowników, np.
klauzula przewidująca dłuższy okres wypowiedzenia).
Umowa na czas określony (łatwość rozwiązania, brak konieczności uzasadniania
wypowiedzenia, ale ograniczenie liczby zawieranych umów, wydłużenie czasu trwania umowy
w przypadku ciąży pracownicy)
Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (możliwość wydłużania czasu pracy w zależności od
bieżących potrzeb)
„Wypożyczanie” pracowników (art. 1741 KP)
Wspólne zatrudnienie przez kilka podmiotów
Elastyczność czasu pracy (np. systemy: ruchomego, równoważnego, przerywanego,
zadaniowego czasy pracy, skróconego tygodnia i pracy weekendowej, indywidualny rozkład
czasu pracy)
Download