[ ] Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia

advertisement
Nazwa Klienta
:....................................................................................................
Regon
:....................................................................................................
KRS
:....................................................................................................
WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA
(DETALICZNY NA PROFESJONALNY)
W związku z zakwalifikowaniem [Nazwa Klienta] przez DM BOŚ S.A. do kategorii Klientów detalicznych zwracam
się w imieniu [Nazwa Klienta] z prośbą o zmianę kategorii oraz przyznanie [Nazwa Klienta] statusu Klienta
profesjonalnego, w zakresie:
[ ] Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz
przyjmowania i przekazywania zleceń,
[ ] Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym,
[ ] Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego
inwestowania,
[ ] Umowy wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych,
[ ] Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych – rynek
zagranicznych derywatów,
[ ] Umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych,
ewidencjonowania tych Instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Maklerski
Banku Ochrony Środowiska S.A. na rynkach OTC,
[ ] Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, na rachunek klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,
[ ] Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku
kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKZE (Umowa maklerska IKZE),
[ ] Umowy ……………………………………………………………………………………………………
Ponadto [Nazwa Klienta] zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania DM BOŚ S.A. informacji, które mają
wpływ na możliwość traktowania [Nazwa Klienta] jako Klienta profesjonalnego.
______________________________
Data i podpis reprezentanta Klienta
______________________________
Data i podpis reprezentanta Klienta
[ ] zaznaczyć właściwe
Załączniki:
1)
Zestawienie transakcji dokonywanych przez Klienta w ciągu ostatniego roku,
2)
Wyciągi z rachunków inwestycyjnych,
3)
Oświadczenie o wykonywanym zawodzie, jeżeli Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na
stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej z zakresu inwestowania na rynku kapitałowym.
Download